Urząd Miejski w Debrznie

..

. PRZETARGI - Usługi i dostawy

ogłoszone w roku 2016
 

 

Rodzaj przetargu

Przetarg nazwa

Data wprowadzenia

Data przetargu

  OGŁOSZENIE na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej 09.01.2017 13.01.2017
  2016    
 

Ogłoszenie o zamówieniu PGD/DEBRZNO/002 na realizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu kompetencji kluczowych oraz specjalistycznych dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi i rozwojowymi dla uczniów i uczennic czterech szkół podstawowych oraz gimnazjum, w projekcie pn.:"Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie" z formularzem ofertowym

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020

Informacja o złożonych ofertach

Wykaz zawartych umów

SPROSTOWANIE DOTYCZĄCE INFORMACJI O ZŁOŻONYCH OFERTACH

19.12.2016 29.12.2016
Ogłoszenie o zamarze zawarcia umowy

Miasto i Gmina Debrzno ogłasza zamiar zawarcia umowy na: Świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych wraz z konserwacją słupów znajdujących się na terenie Gminy Debrzno.

Ogłoszenie o udzieleniuniu zamówienia

13.12.2016  
zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty na wyłapywanie, przetransportowanie i zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy Debrzno w 2017 roku

Informacja o wyniku postępowania

09.12.2016 22.12.2016 godz. 15.00
przetarg nieograniczony

Miasto i Gmina Debrzno ogłasza przetarg na:odbiór stałych odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Debrzno z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz ich transport do zakładu zagospodarowania odpadów "Nowy Dwór" sp. z o. o. w Nowym Dworze.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załaczniki do SIWZ nr 1-10
Załaczniki do SIWZ nr 11-17


Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniuniu zamówienia

07.12.2016 15.12.2016
przetarg nieograniczony

Miasto i Gmina Debrzno ogłasza przetarg na:odbiór stałych odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Mebrzno z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz ich transport do zakładu zagospodarowania odpadów "Nowy Dwór" sp. z o. o. w Nowym Dworze.
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załaczniki do SIWZ nr 1-10
Załaczniki do SIWZ nr 11-17

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

25.11.2016 06.12.2016
Zapytanie ofertowe

Miasto i Gmina Debrzno informuje, że przyjmowane są oferty na Utworzenie nowoczesnej pracowni językowej w Zespole Szkół w Debrznie
 

Informacja o wyniku postępowania

21.07.2016 29.07.2016
Zapytanie ofertowe

Miasto i Gmina Debrzno informuje, że przyjmowane są oferty na: Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Debrzno wyznaczonego jako obszar zdegradowany przeznaczony do rewitalizacji wraz z opracowaniami towarzyszącymi (w tym analizy proponowanych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno).

Informacja o wyniku postępowania

04.07.2016 11.07.2016
Zapytanie ofertowe

Miasto i Gmina Debrzno informuje, że przyjmowane są oferty na : Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Debrzno - 2016

Informacja o wyniku postępowania

22.06.2016 30.06.2016
postępowanie nieograniczone

Miasto i Gmina Debrzno informuje, że przyjmowane są oferty na : Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Debrzno wyznaczonego jako obszar zdegradowany przeznaczony do rewitalizacji wraz z opracowaniami towarzyszącymi.

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami

Unieważnienie postępowania

22.06.2016 30.06.2016
postępowanie nieograniczone

Miasto i Gmina Debrzno informuje, że przyjmowane są oferty na : Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Debrznoz załącznikami.

Informacja o wyniku postępowania

20.05.2016 31.05.2016
przetarg nieograniczony

Miasto i Gmina Debrzno informuje, że przyjmowane są oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej na terenie działek Nr-436/38, 436/3, 437 w miejscowości Boboszewo gmina Debrzno

Informacja o wyniku postępowania

21.03.2016 31.03.2016
przetarg nieograniczony

Miasto i Gmina Debrzno informuje, że przyjmowane są oferty na: Kruszenie gruzu budowlanego w ilości 1500 m3

Informacja o wyniku postępowania

21.03.2016 31.03.2016
przetarg nieograniczony

Miasto i Gmina Debrzno zaprasza do złożenia oferty na :
Sukcesywna dostawę kruszywa łamanego drogowego przeznaczonego do modernizacji i remont dróg na terenie gminy Debrzno.

Informacja o wyniku postępowania

Unieważnienie postępowania

18.03.2016 31.03.2016
przetarg nieograniczony

Miasto i Gmina Debrzno ogłasza aukcję (licytację), której celem jest zbycie drewna opałowego pozyskanego z przeprowadzonej przez oferenta we własnym zakresie mechanicznej wycinki drzew w pasie drogi gminnej Nr 233003G ul. Ogrodowa w Debrznie na terenie działki nr 93, 174/1, 181/1, 183/2 w Debrznie z załącznikami.

Informacja o wyniku postępowania

10.03.2016 15.03.2016
przetarg nieograniczony

Miasto i Gmina Debrzno ogłasza przetarg na: "Sfinansowanie zobowiązań Miasta i Gminy Debrzno poprzez przejęcie długu w kwocie 13.788.193,89_zł. (zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz 121, z późn. zm.)"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Informacja o wyniku postępowania


Wyjaśnienia do Specyfikacji nr 1

Zmiana treści SIWZ nr 1

Załączniki w wewrsji edytowalnej

04.03.2016 27.04.2016
licytacja

Miasto i Gmina Debrzno ogłasza aukcję (licytację), której celem jest zbycie drewna opałowego pozyskanego z przeprowadzonej przez oferenta we własnym zakresie mechanicznej wycinki drzew na terenie działki nr 183/2 (Park Miejski) w Debrznie przy ul. Parkowej.

Załaczniki do ogłoszenia
Inwentaryzacja drzew

Informacja o wyniku postępowania

27.01.2016 03.02.2016

 

Przetargi ogłoszone w roku 2017
Przetargi ogłoszone w roku 2016
Przetargi ogłoszone w roku 2015
Przetargi ogłoszone w roku 2014
Przetargi ogłoszone w roku 2013
Przetargi ogłoszone w roku 2012
Przetargi ogłoszone w roku 2011
Przetargi ogłoszone w roku 2010
Przetargi ogłoszone w roku 2009
Przetargi ogłoszone w roku 2008
Przetargi ogłoszone w roku 2007
Przetargi ogłoszone do roku 2006