Urząd Miejski w Debrznie

 Informacje nie udostępnione w BIP


Na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Miasta i Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  •  
  • wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy,
  • udostępnianie informacji na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Miata i Gminy.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.


Wzór wniosku o udostępnienie informaji publicznej jest dostępny w dziale "Wzory wniosków i formularzy".

 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać wysłany:

  •  
  • pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, ul.Traugutta 2, 77-310 Debrzno
  • faksem na nr (0-59) 8335351,
  • lub złożony osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gmina Debrzno, pok. nr 1  •  
  •  

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.


Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd Miasta i Gminy Debrzno ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia, Urząd Miasta i Gminy Debrzno może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom zgodnie z art 15 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzeniem nr 77.92.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 08 kwietnia 2015 roku