Urząd Miejski w Debrznie
Bezpłatna pomoc prawna

Uprzejmie informujemy, że od 4 stycznia 2016 r. uprawnieni mieszkańcy Gminy Debrzno mają możliwość korzystania z darmowej pomocy prawnej. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Debrzno został utworzony Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zapewniający dostęp do pomocy prawnej świadczonej osobiście przez prawników.

Punkt mieści się w Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie, przy ul. Ogrodowej 26 prowadzony przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” i czynny jest pięć razy w tygodniu:

 • Poniedziałki od 8:00 do 12:00
 • Wtorki od 8.00 – 10.00 oraz 16.00 – 18.00
 • Środy od 8:00 do 12:00
 • Czwartki od 8.00 – 10.00 oraz 16.00 – 18.00
 • Piątki od 8:00 do 10:00
Drugi punkt znajduje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie, przy ul. Wojska Polskiego 5 i czynny jest pięć razy w tygodniu:
 • Poniedziałki od 8:00 do 12:00
 • Wtorki od 15.00 – 19.00
 • Środy od 15.30 – 19.30
 • Czwartki od 15.00 – 19.00
 • Piątki od 8:00 do 10:00 oraz 15.30 – 17.30

Zgodnie z ustawą prawo do darmowej pomocy prawnej przysługuje:

 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorom po ukończeniu 65 lat,
 • młodzieży do 26 roku życia,
 • osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatantom,
 • weteranom,
 • osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnione osoby będą mogły uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zgodnie z ustawą, podstawą do udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej będzie stanowiło okazanie przez uprawnioną osobę dokumentów potwierdzających prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej tj.:

 • oryginału lub odpisu decyzji, nie starszej niż rok, o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej,
 • dowodu osobistego,
 • ważnej Karty Dużej Rodziny,
 • zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 • oświadczenia w przypadku gdy osoba uprawniona nie jest w stanie przedstawić stosownych dokumentów z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe.

W razie pytań bądź wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 59 833 57 50 lub 502 043 654.

Zadanie publiczne pn. „Bezpłatna pomoc prawna Twoja szansą na lepsze jutro!” jest finansowana z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Człuchowie.