Urząd Miejski w Debrznie

Deklaracja dostępności


Urząd Miejski w Debrznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.debrzno.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2005-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-25.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre treści strony mogą być nieczytelne dla czytników tekstu


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Gałęza, adres poczty elektronicznej urzad@debrzno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 833 53 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


wg stanu na dzień 24.09.2020r.

Budynek: Urząd Miejskiego w Debrznie

Do budynku prowadzą 2 wejścia.
Do wszystkich wejść prowadzą schody, podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach od stronty parkingu wewnętrznego. W przypadku wejścia od strony ul. Traugutta brak jest podjazdu dla wózków, znajduje się natomiast poręcz ułatwiająca wejście. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze. W budynku nie ma windy i platformy przyschodowej. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych w druku powiększonym oraz urządzeń technicznych typu pętla indukcyjna, system FM dla osób niewidomych i słabowidzących. . W pobliżu budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych najbliższe wejście jest na parkingu wewnętrznym.


Dostępność do tłumacza języka migowego


Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN można wnieść:

pisemnie za pośrednictwem poczty - na adres: Urząd Miejski w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno
osobiście - w sekretariacie pok nr 12
za pomocą faksu - na numer: 59 833 53 51
za pomocą poczty elektronicznej - na adres: urzad@debrzno.plZałączniki


:
Raport_dost_202...
Szczegóły pliku
Nazwa: Raport_dost_2021.pdf
Opis: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-07-18 09:46:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław
Rozmiar pliku: 1.01 MB MB
Rozszerzenie pliku: pdf