Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Zarządzenia Burmistrza rok 2018

 

Zarządzenie Burmistrza Debrzna w sprawie:

 numer 
data

maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Debrzno 204.22.2018 31.12.2018
wyposażenia pracowników Urzędu Miejskiego w Debrznie w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży 203.21.2018 31.12.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 202.20.2018 31.12.2018
powołania zespołów spisowych. 201.19.2018 21.12.2018
powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej 200.18.2018 21.12.2018
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw nowym ulicom w Debrznie w rejonie ulic : Trębacka, Jeziorna, Gronowska . 199.17.2018 21.12.2018
powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Debrznie 197.15.2018 17.12.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 197.15.2018 17.12.2018
przekazania w użyczenie sprzętu medycznego na rzecz gabinetu dentystycznego ALDENT Prywatna Praktyka Dentystyczna-Alicja Orłowska, ul. Rataj a 1, 77-310 Debrzno. 196.14.2018 12.12.2018
zmieniające Zarządzenie w sprawie obowiązku przeprowadzenia centralizacji oraz określenia zasad rozliczenia podatku od towarów i usług w Mieście i Gminie Debrzno oraz jej jednostkach organizacyjnych 195.13.2018 11.12.2018
powołania i zadań Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji 194.12.2018 11.12.2018
zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie 193.11.2018 11.12.2018
upoważnienia do podpisywania administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 192.10.2018 10.12.2018
zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Debrznie oraz ustalenie wzorów dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia wyborów. 191.09.2018 06.12.2018

zmieniające: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 10.614.2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku wraz ze zmianami w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do Przygotowania i Przeprowadzania Postępowań Przetargowych i Nadania jej Regulaminu -

zmieniające: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 10.614.2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku wraz ze zmianami w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do Przygotowania i Przeprowadzania Postępowań Przetargowych i Nadania jej Regulaminu

190.08.2018 04.12.2018
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 245.260.2015 z dnia 4 listopada 2015 roku wraz ze zmianami w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i nadania jej Regulaminu. 188.06.2018 03.12.2018
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 187.05.2018 30.11.2018
wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Debrzno 186.04.2018 30.11.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 185.03.2018 27.11.2018
uchylenia Zarządzenia Nr 157.989.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 10 października 2018 roku 184.1016.2018 23.11.2018
powołania Komisji Socjalnej celem przygotowania planów rzeczowo-finansowych podziału środków funduszu socjalnego oraz rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgodnie z regulaminem zasad tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 183.1015.2018 23.11.2018
wprowadzenia: Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno 182.1014.2018 21.11.2018
wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach w gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych 181.1013.2018 21.11.2018
w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy. 180.1012.2018 21.11.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 179.1011.2018 16.11.2018
zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Debrznie. 178.1010.2018 16.11.2018
zgłaszania uczestników Walnego Zebrania Debrzeńskiej Rady Seniorów. 177.1009.2018 16.11.2018
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 12 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 1043. położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego nr 25. 176.1008.2018 15.11.2018
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 4 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 677, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Witosa nr 4. 175.1007.2018 15.11.2018
sporządzenia i przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2019 -2032. 174.1006.2018 14.11.2018
sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Debrzno na rok 2019 173.1005.2018 14.11.2018
powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzania egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej 172.1004.2018 13.11.2018

przekazania w użyczenie nieruchomości lokalowych użytkowych na rzecz Spółdzielni Socjalnej "DEBRZYNKA" Debrzno ,ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno.

Załacznik do Zarządzenia

171.1003.2018 09.11.2018
wyrażenia zgody na zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie. 170.1002.2018 07.11.2018
udzielenia Dyrektorowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie pełnomocnictwa do składania jednoosobowo oświadczeń woli 169.1001.2018 07.11.2018
wyborów do Debrzeńskiej Rady Seniorów oraz ustalenia wzorów dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia wyborów. 168.1000.2018 07.11.2018
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 167.999.2018 06.11.2018
powołania i zadań Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik USC 166.998.2018 06.11.2018
rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 396/21. położonej w miejscowości Debrzno. 165.997.2018 31.10.2018
przekazania Radzie Miejskiej w Debrznie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Debrzno za rok szkolny 2017/2018. w tym o wynikach egzaminu w gimnazjum. 164.996.2018 30.10.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 163.995.2018 29.10.2018

ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

załacznik do zarządzenia

162.994.2018 26.10.2018
powołania Komisji w celu przeprowadzenia oceny składanych wniosków o udzielenie pożyczki dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego. 161.993.2018 19.10.2018
oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 19 zlokalizowanego w budynku przy ulicy Moniuszki 2 w Debrznie. 160.992.2018 15.10.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 159.991.2018 15.10.2018
zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Debrznie. 158.990.2018 10.10.2018
udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie w sprawie realizacji projektu pn. Strefa chillout w 1PC. 157.989.2018 10.10.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 156.988.2018 05.10.2018
przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2018. 154.986.2018 28.09.2018
zmiany zarządzenia Nr 140.972.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 04 września 2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego 153.985.2018 28.09.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 152.984.2018 28.09.2018
rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 151.983.2018 26.09.2018
udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie w sprawie realizacji projektu edukacyjnego pn. "PRZEDSIĘBIORCZE DZIECIAKI szansą na lepsze jutro". 150.982.2018 20.09.2018
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Buchowo nr 1 ,obręb geodezyjny Strzeczona . 149.981.2018 20.09.2018
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 4 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 106/2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Miodowej nr 3. 148.980.2018 20.09.2018
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 1043, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Wojska Polskiego 25 147.979.2018 20.09.2018
przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem KARAT-2018 146.978.2018 18.09.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 145.977.2018 17.09.2018
rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami: 1047/38 i 1047/39, położonych w miejscowości Debrzno.

144.976.2018 17.09.2018

udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie w sprawie realizacji projektu edukacyjnego pn. Przedsiębiorczość i JA.

143.975.2018

13.09.2018

przejęcia w użyczenie części nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Debrzno.
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz142-2018.pdf
Opis: przejęcia w użyczenie części nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Debrzno.
Utworzono: 2018-09-06 11:57:44
Data dodania: 2018-09-06 11:57:13
Autor pliku: Józef Bil
Wprowadził/a: Gibczyński Paweł

142.974.2018

06.09.2018

przejęcia w użyczenie części nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Debrzno
Szczegóły pliku
Nazwa: zarz141-2018.pdf
Opis: przejęcia w użyczenie części nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Debrzno
Utworzono: 2018-09-06 11:55:32
Data dodania: 2018-09-06 11:55:05
Autor pliku: Józef Bil
Wprowadził/a: Gibczyński Paweł

141.973.2018

06.09.2018

powołania Gminnego Zespołu ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego 140.972.2018 04.09.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 139.971.2018 31.08.2018
zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości. 138.970.2018 28.08.2018
podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2019 rok 137.969.2018 28.08.2018
informacji o przebiegu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku 136.968.2018 24.08.2018
obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Okrzei do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego. 135.967.2018 24.08.2018
nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1049/8 o powierzchni 476 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 134.966.2018 24.08.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1049/7 o powierzchni 359 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 133.965.2018 24.08.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1049/6 o powierzchni 300 m2 ,położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 132.964.2018 24.08.2018
rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami: 1036 i 1037, położonych w miejscowości Debrzno. 131.963.2018 23.08.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bezprzetargowej. 130.962.2018 22.08.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bezprzetargowej. 129.961.2018 22.08.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bezprzetargowej. 128.960.2018 22.08.2018
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 29 i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie z działki nr 371/1 , położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Czerniakowskiej Nr 5. stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej. 127.959.2018 22.08.2018
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Stanisławka nr 10 a. obręb geodezyjny Grzymisław. 126.958.2018 22.08.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 125.957.2018 17.08.2018

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie do realizacji zadania publicznego pod nazwą „MAMY MOC NA PRZEMOC!” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

124.956.2018 10.08.2018
zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Debrznie. 123.955.2018 10.08.2018
przekazania środka trwałego z inwestycji do Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie 122.954.2018 01.08.2018
przekazania środków trwałych do Przedszkola Miejskiego w Debrznie 121.953.2018 01.08.2018
przekazania środków trwałych do Żłobka Gminnego w Debrznie 120.952.2018 01.08.2018
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia Urzędu Miasta i Gminy Debrzno. 119.951.2018 01.08.2018
powołania i zadań Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji 118.950.2018 31.07.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 117.949.2018 26.07.2018

ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Załacznik do zarządzenia

116.948.2018 24.07.2018
wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy podczas jego nieobecności. 115.947.2018 24.07.2018
wyrażenia zgody na zakup środka trwałego tj. zagęszczarki płytowej rewersyjnej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie 114.946.2018 09.07.2018
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

113.945.2018 09.07.2018

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

112.944.2018 09.07.2018

wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok

111.943.2018 09.07.2018

wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 110.942.2018 29.06.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 109.941.2018 25.06.2018
rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/6. położonej w miejscowości Debrzno. 108.940.2018 22.06.2018
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20 w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 107.939.2018 22.06.2018
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20 w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 106.938.2018 22.06.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 m2 .położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 105.937.2018 22.06.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/14 o powierzchni 963 m2 .położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 104.936.2018 22.06.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 103.935.2018 22.06.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m2, .położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 102.934.2018 22.06.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m2. położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 101.933.2018 22.06.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchówskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 100.932.2018 22.06.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2.położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 99.931.2018 22.06.2018
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres czterech miesięcy

98.930.2018 19.06.2018

budżetu obywatelskiego na 2019 rok 97.929.2018 19.06.2018
określenia stawek za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Debrzno 95.927.2018 12.06.2018
zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 94.926.2018  06.06.2018
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa części nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Czluchowskiego numerem 755/26 o powierzchni 1274 m2 ,opisanej w księdze wieczystej Kw nr SL1 Z/00023417/7 w miejscowości Stanisławka obręb geodezyjny Grzymisław. 93.925.2018  06.06.2018
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa części nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 426/22 o powierzchni 821.267 m2 z tego do wydzielenia powierzchnia około 8500 m2,opisanej w księdze wieczystej Kw nr SL1 Z/00023411/5 w miejscowości Uniechówek obręb geodezyjny Uniechów. 92.924.2018  06.06.2018
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Debrzno od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami:722/19 o powierzchni 11955 m2 i 722/33 o powierzchni 7766 m2, opisanych w księdze wieczystej Kw nr SLl Z/00021222/9 w miejscowości Buchowo obręb geodezyjny Strzeczona. 91.923.2018  06.06.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 90.922.2018  05.06.2018
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 87.919.2018  25.05.2018
wyznaczenia inspektora ochrony danych 87.919.2018  25.05.2018
zmiany najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 zlokalizowanego w budynku Strzeczona 4a 85.917.2018  24.05.2018
powołania komisji dla przeprowadzenia procedury przyznania Gminnego Orderu Przyjaciela Dzieci 84.916.2018  23.05.2018
powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury wyboru Małego Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w konkursie "Co bym zrobił gdybym był Burmistrzem" 83.915.2018  23.05.2018
udzielenia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Panu Łukaszowi Jurkowlaniec pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie podpisania umowy i weksla in blanco, dotyczącej realizacji zadania pn. "Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta i Gminy Debrzno" 82.914.2018  22.05.2018
 zmiany Zarządzenia nr 75.907.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 10 maja 2018 r. 81.913.2018  21.05.2018
przeznaczenia nieruchomości, położonej miejscowości Debrzno przy ulicy Okrzei do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego. 80.912.2018  18.05.2018
zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 79.911.2018  17.05.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 78.910.2018  15.05.2018
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 263, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Witosa nr 3. 77.909.2018  08.05.2018
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 263, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Witosa nr 3. 76.908.2018  08.05.2018
powołania zespołu ds. opracowania procedur przyznania Gminnego Orderu Przyjaciela Dzieci 75.907.2018  10.05.2018
nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 238 o powierzchni 1568 m2 , położonej w miejscowości Debrzno, opisanej w księdze wieczystej Kw nr SL1Z/00003718/1 Sądu Rejonowego w Człuchowie, stanowiącej własność pani Ewy Borowicz. 74.906.2018  07.05.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok 73.905.2018  07.05.2018
zmieniające: Zarządzenie Nr 304.604.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia Zasad ewidencji i rozliczania projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - nr umowy: RPPM.05.07.00-22-0022/16-00 Start w Biznesie z IPC. 72.904.2018  30.04.2018
zmieniające: Zarządzenie Nr 14.847.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zasad ewidencji i rozliczania projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - nr umowy: UDA-POWR.01.02.01-22-0011/17-00 Twój dobry start. 71.903.2018  30.04.2018
powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 70.902.2018  26.04.2018
przekazania sprawozdania finansowego za rok 2017. 69.901.2018  25.04.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 68.900.2018  25.04.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej. 67.899.2018  25.04.2018
powołania komisji egzaminacyjnej 66.898.2018  17.04.2018
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 m2. położonej w miejscowości Debrzno, 65.897.2018  17.04.2018
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/14 o powierzchni 963 m2, położonej w miejscowości Debrzno 64.896.2018  17.04.2018
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty CGłuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1.131 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 63.895.2018  17.04.2018
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1.060 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 62.894.2018  17.04.2018
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1.292 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 61.893.2018  17.04.2018
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1.434 m2 , położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 60.892.2018  17.04.2018
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2.205 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 59.891.2018  17.04.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 58.890.2018  16.04.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej. 56.888.2018
09.04.2018
zmieniające: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 245.260.2015 z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i nadania jej Regulaminu. 55.887.2018
06.04.2018
przekazania w użyczenie części nieruchomości na rzecz współwłaścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 6 w miejscowości Debrzno. 54.886.2018
06.04.2018
zmiany Zarządzenia Nr 173.777.2017 w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej 53.885.2018
04.04.2018
powołania Dyrektora Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie. 52.884.2018
03.04.2018

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Załącznik do zarządzenia

51.883.2018
29.03.2018
zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Schotokan Bassai, któremu udzielono dotacji z budżetu Miasta i Gminy na realizację zadania publicznego 50.882.2018
28.03.2018
powołania Komitetu Rewitalizacji. 49.882.2018
28.03.2018
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie 48.881.2018
27.03.2018
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia Urzędu Miasta i Gminy Debrzno. 47.880.2018
21.03.2018
powołania komisji do przeprowadzenia oceny konieczności kasacji części wyposażenia będącego własnością Gminy Debrzno. 46.879.2018
21.03.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 45.878.2018
21.03.2018
ogłoszenia wykazu nieruchowości przeznaczonej do dierżawy 44.877.2018
21.03.2018
przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za 2017 rok.
Załącznik część 1
Załącznik część 2
43.876.2018
21.03.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 42.875.2018
21.03.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, sklasyfikowanej jako grunt orny kl. IVb-0.3800 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 123 o powierzchni 0.3800 ha, położonej w miejscowości Stare Gronowo stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu. 41.874.2018
12.03.2018
zmiany Zarządzenie nr 39.872.2018 dot. powołania Zespołu ds. Rewitalizacji na kadencje 2018 -2022. 40.873.2018
09.03.2018
powołania Zespołu ds. Rewitalizacji na kadencję 2018 - 2022 . 39.872.2018
08.03.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 109/5 o powierzchni 876 m2 .położonej w miejscowości Strzeczona, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 38.871.2018
07.03.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 109/4 o powierzchni 758 m2, położonej w miejscowości Strzeczona, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego 37.870.2018
07.03.2018
sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości oddanej uprzednio w użytkowanie wieczyste. 36.869.2018
07.03.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 35.868.2018
06.03.2018
udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Fachura pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta i Gminy Debrzno - Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie w sprawie realizacji projektu pn. Twój Dobry start z IPC. 34.867.2018
06.03.2018
rozpoczęcia konsultacji zmian "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". 33.866.2018
02.03.2018
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 32.865.2018
28.02.2018
wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018 - 2032 31.864.2018
23.02.2018
przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Schotokan Bassai, któremu udzielono dotacji z budżetu Miasta i Gminy na realizację zadania publicznego. 30.863.2018
20.02.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 29.862.2018
20.02.2018
oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego w budynku przy ulicy Traugutta 1 w Debrznie. 28.861.2018
16.02.2018
zmiany umowy najmu dla najemcy lokalu mieszkalnego Traugutta 1 m.4 w Debrznie 27.860.2018
16.02.2018
zmieniające: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 10.614.2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań przetargowych i nadania jej Regulaminu. 26.859.2018
14.02.2018
przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Debrzno za 2017 r. 25.858.2018
08.02.2018
ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno na rok szkolny 2018/2019 24.857.2018
29.01.2018
wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych na potrzeby realizacji projektu Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie- nr umowy: RPPM.08.02-22-0011 /l 7-00 23.856.2018
26.01.2018
wprowadzenia zasad ewidencji i rozliczania projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie- nr umowy: RPPM.08.02-22-0011/17-00 22.855.2018
26.01.2018
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok. 21.854.2018
22.01.2018
planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2018 rok 20.853.2018
18.01.2018
obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości nieruchomości niezabudowanej, sklasyfikowanej jako grunty orne kl.V- 3.8654 ha, kl.VI -1.5079 ha i nieużytki 0.7931 ha , oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 293/8 o powierzchni 6,1664 ha, położonej w miejscowości Stare Gronowo stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu. 19.852.2018
17.01.2018
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 448/9 o powierzchni 1379 m2 ,położonej w miejscowości Cierznie, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 18.851.2018
17.01.2018
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 448/8 o powierzchni 1268 m2,,położonej w miejscowości Cierznie, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 17.850.2018
17.01.2018
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 448/7 o powierzchni 1329 m2,,położonej w miejscowości Cierznie, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 16.849.2018
17.01.2018
wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych na potrzeby realizacji projektu Twój dobry start w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 15.847.2018
15.01.2018
wprowadzenia zasad ewidencji i rozliczania projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - nr umowy: UDA-POWR.01.02.01-22- 0011/17-00 "Twój dobry start". 14.847.2018
15.01.2018
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 13.846.2018
15.01.2018
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/14 o powierzchni 963 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 12.845.2018
15.01.2018
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 11.844.2018
15.01.2018
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 10.843.2018
15.01.2018
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m 2 położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 09.842.2018
15.01.2018
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 08.841.2018
15.01.2018
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2', położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 07.840.2018
15.01.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej. 06.839.2018
09.01.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej. 05.838.2018
09.01.2018
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej. 04.837.2018
09.01.2018
rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 875/17, położonej w miejscowości Debrzno. 03.836.2018 
05.01.2018
w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanych świetlicami wiejskimi na rzecz Centrum Kultury Sportu i Turystyki z siedzibą w Debrznie mieszczącego się w budynku pod adresem : ul. Wojska Polskiego 2, poczta 77-310 Debrzno. 02.835.2018 
05.01.2018
ustalenia Regulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych przez pracowników oraz emerytów i rencistów Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie. 01.834.2018 
03.01.2018

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2017

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2016

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2015

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2014.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2013.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2012.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2011.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2010.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2009.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2008.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2007.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2006.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2005.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:222
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2019-02-12 13:00:39
Treść wytworzył(a): Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno Wojciech Kallas, [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-02-12 13:00:02