Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Zarządzenia Burmistrza rok 2017

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie:

numer
data

wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok 229.833.2017   29.12.2017
oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 1 zlokalizowanego w budynku Skowaniki 15 228.832.2017   20.12.2017
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok 227.831.2017   19.12.2017
ustalenia stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno oraz dla Centrum Usług Wspólnych 226.830.2017   18.12.2017
w sprawie przekazania w użyczenie części nieruchomości na rzecz współwłaścicieli nieruchomości lokalowej Nr 4 przy ulicy Brzozowej Nr 2 w miejscowości Debrzno 225.829.2017   18.12.2017
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok 225.829.2017   14.12.2017
Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 224.828.2017   13.12.2017
zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Debrznie oraz ustalenie wzorów dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia wyborów. 223.827.2017   12.12.2017
wprowadzenia instrukcji gospodarowania, ewidencji i amortyzacji składnikami majątkowymi oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno oraz dla Centrum Usług Wspólnych. 222.826.2017   12.12.2017
powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej 221.825.2017   08.12.2017
Zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno, Zatwierdzenia Poziomu Zagrożeń dla Systemu Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 220.824.2017   08.12.2017
ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno. 219.823.2017   08.12.2017
zmieniające zarządzenie Nr 166.770.2017 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2017. 218.822.2017   07.12.2017
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej. 217.821.2017   07.12.2017
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie z działki nr 294 , położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Moniuszki Nr 2, stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej. 216.820.2017   07.12.2017
rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1047/16, położonej w miejscowości Debrzno. 215.819.2017   06.12.2017
zmiany umowy najmu dla najemcy lokalu mieszkalnego Skowarnki 15/1 214.818.2017   06.12.2017
wprowadzenia zmian w bndżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok 213.817.2017   05.12.2017
przeprowadzenia postępowania zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Buchowo nr 8 obręb geodezyjny Strzeczona, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami: 732/11, 732/12 i 732/13 o łącznej powierzchni 2719 m2. 212.816.2017   28.11.2017
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, 211.815.2017   24.11.2017
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok. 210.814.2017   24.11.2017
udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta i Gminy Debrzno w sprawie realizacji projektu zintegrowanego. 209.813.2017   23.11.2017
powołania Komisji Socjalnej celem przygotowania planów rzeczowo-finansowych podziału środków funduszu socjalnego oraz rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgodnie z regulaminem zasad tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 208.812.2017   22.11.2017
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 207.811.2017   22.11.2017
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia sołectw. 206.810.2017   17.11.2017
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 205.809.2017   15.11.2017
określenia zasad zagospodarowania drewna pozyskanego z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Debrzno 204.808.2017   14.11.2017
wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017 - 2032 203.807.2017   14.11.2017
rezygnacji z prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Czechowskiego numerem 291/6, położonej w miejscowości Stare Gronowo. 202.806.2017   14.11.2017
wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 201.805.2017   14.11.2017

wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok.

w§2.2 winno być - wydatki majątkowe w kwocie 5.199.630,31zł - błąd pisarski

200.804.2017  13.11.2017
zmieniające: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 245.260.2015 z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i nadania jej Regulaminu 199.803.2017  10.11.2017
sporządzenia i przedłożenia projektuuchwały budżetowej Miasta i Gminy Debrzno na rok 2018 198.802.2017  10.11.2017
sporządzenia i przedłożenia projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032 197.801.2017  10.11.2017
zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Debrznie. 196.800.2017  06.11.2017
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia Urzędu Miasta i Gminy Debrzno. 195.799.2017  09.11.2017
powołania zespołów spisowych. 194.798.2017  06.11.2017
powołania komisji do przeprowadzenia oceny konieczności kasacji części wyposażenia będącego własnością Gminy Debrzno. 193.797.2017  06.11.2017
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 448/9 o powierzchni 1379 m2',położonej w miejscowości Cierznie, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 192.796.2017  06.11.2017
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 448/8 o powierzchni 1268 m2,położonej w miejscowości Cierznie, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 191.795.2017  06.11.2017
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 448/7 o powierzchni 1329 m2',położonej w miejscowości Cierznie, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 190.794.2017  06.11.2017
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/22 o powierzchni 1811 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 189.793.2017  06.11.2017
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego 188.792.2017  06.11.2017
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/14 o powierzchni 963 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 187.791.2017  06.11.2017
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 186.790.2017  06.11.2017
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 185.789.2017  06.11.2017
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 184.788.2017  06.11.2017
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 183.787.2017  06.11.2017
zachowania ceny wywoławczej do trzeciego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2', położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 182.786.2017  06.11.2017
powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej 181.785.2017  03.11.2017
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok. 180.784.2017  31.10.2017
przekazania Radzie Miejskiej w Debrznie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Debrzno za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminu w gimnazjum. 179.783.2017  31.10.2017
przygotowania głównego stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy 178.782.2017  20.10.2017
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok. 177.781.2017  18.10.2017
wprowadzenia zmiany w składzie Gminnego Zespołu ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego powołanego zarządzeniem Nr 155.759.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 13 września 2017 roku 176.780.2017  13.10.2017
wprowadzenia Regulaminu Porządkowego dla Cmentarzy Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Debrzno. 175.779.2017  10.10.2017
ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Debrzno w zakresie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Debrzno na lata 2016-2022 174.778.2017  10.10.2017
powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej 173.777.2017  05.10.2017
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej o w Debrznie do składania jednoosobowo oświadczeń woli. 172.776.2017  03.10.2017
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie 171a.775.2017  29.09.2017
zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Debrznie. 171.775.2017  29.09.2017
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok. 170.774.2017  29.09.2017
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok. 169.773.2017  28.09.2017
powołania komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego 168.772.2017  27.09.2017
powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 167.771.2017  27.09.2017
przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2017. 166.770.2017  22.09.2017
rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 165.769.2017  22.09.2017
powołania i zadań Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i wdrażania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno. 164.768.2017  22.09.2017
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok. 163.767.2017  18.09.2017
udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta i Gminy Debrzno - Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie w sprawie realizacji projektu pn. Twój dobry start 162.766.2017  15.09.2017
przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowe Gronowo. 161.765.2017  14.09.2017

wolnego stanowiska urzędniczego oraz naboru kandydatów na to stanowisko.

Załacznik do zarządzenia

160.764.2017  13.09.2017
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 159.763.2017  13.09.2017
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 158.762.2017  13.09.2017
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 157.761.2017  13.09.2017

zmiany najemcy lokalu mieszkalnego nr 11 zlokalizowanego w budynku przy ulicy Moniuszki 2 w Debrznie.

w par1 winno być "Moniuszki 2" a nie "Moniuszki 12" - bład pisarski

156.760.2017  13.09.2017
powołania Gminnego Zespołu ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego 155.759.2017  13.09.2017
przejęcia w użyczenie części nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Debrzno 154.758.2017  04.09.2017
zatwierdzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z załacznikami. 153.757.2017  04.09.2017
powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Debrzno dla rodzinnych ogrodów działkowych. 152.756.2017  04.09.2017
wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych dla zbiorów: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020"," Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" - dane uczestników indywidualnych oraz "Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych" w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno 151.755.2017  04.09.2017

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

* załączniki

150.754.2017  04.09.2017
przekazania wyposażenia zakupionego w ramach projektów obywatelskich pn. "Stworzenie Kolorowej Szatni dla uczniów Gimnazjum w Debrznie" i "Stworzenie Kolorowej Szatni dla uczniów Szkoły Podstawowej w Debrznie" 149.753.2017 31.08.2017
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok. 148.752.2017 30.08.2017
o zmianie zarządzenia w sprawie obowiązku przeprowadzenia centralizacji oraz określenia zasad rozliczenia podatku od towarów i usług w Mieście i Gminie Debrzno oraz jej jednostkach organizacyjnych. 147.751.2017 30.08.2017
o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 146.750.2017 30.08.2017
uzupełnienia stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań przetargowych i nadania jej Regulaminu. 145.749.2017 29.08.2017
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 448/7 o powierzchni 1329 m2, położonej w miejscowości Cierznie, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 144.748.2017 25.08.2017
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 448/8 o powierzchni 1268 m2, położonej w miejscowości Cierznie, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 143.747.2017 25.08.2017
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 448/9 o powierzchni 1379 m2, położonej w miejscowości Cierznie, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 142.746.2017 25.08.2017
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/22 o powierzchni 1811 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 141.745.2017 25.08.2017
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 140.744.2017 25.08.2017
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/14 o powierzchni 963 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 139.743.2017 25.08.2017
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 138.742.2017 25.08.2017
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 137.741.2017 25.08.2017
w sprawie zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 136.740.2017 25.08.2017
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego 135.739.2017 25.08.2017
zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 134.738.2017 25.08.2017
podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2018 rok 133.737.2017 24.08.2017

informacji o przebiegu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku

Załaczniki część 1

Załaczniki część 2

132.736.2017 24.08.2017
przekazania wyposażenia do Ośrodka Pomocy społecznej w Debrznie i Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie 131.735.2017 23.08.2017
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej. 130.734.2017 21.08.2017
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, sklasyfikowanej jako grunty orne ki. V-3.8654 ha, kl.VI-1.5079 ha i nieużytki 0.7931 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 293/8 o powierzchni 6,1664 ha, położonej w miejscowości Stare Gronowo stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu. 129.733.2017 21.08.2017
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 128.732.2017 16.08.2017
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok. 127.731.2017 16.08.2017
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok. 126.730.2017 31.07.2017
przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno. 125.729.2017 28.07.2017
ustalenia zasad korzystania z pasa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działki nr 856/16 i 856/17 przy ulicy Strzeleckiej w Debrznie 124.728.2017
25.07.2017
wyznaczenia ponownego terminu przeprowadzenia rokowań przez Komisję Przetargową i ds. Rokowań i ustalenia wysokości odszkodowania za część nieruchomości o powierzchni 135 m2 , oznaczonej nr 818, objętej księgą wieczystą SL1 Z/00026860/8 będącej współwłasnością Jerzego i Danuty Graba. 123.727.2017
25.07.2017

obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości niezabudowanych , położonych w miejscowości Cierznie, składających się z działek gruntu, oznaczonych w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerami: 498/23 o powierzchni 8695 m2, 498/24 o powierzchni 16103 m2 i 498/25 o powierzchni 327100 m2

*mapka

122.726.2017
24.07.2017
oddania do w najem lokalu mieszkalnego nr 1 zlokalizowanego w budynku przy ulicy Zjednoczenia 13 w Debrznie

121.725.2017
21.07.2017

zmiany zarządzenia 115.7198.2017 w sprawie przeprowadzenia dodatkowych konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ul. Os. 35-lecia PRL w Debrznie 120.724.2017
19.07.2017
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok 119.723.2017
17.07.2017
powołania Komisji w celu przeprowadzenia oceny składanych wniosków o udzielenie pożyczki dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego. 118.722.2017
17.07.2017
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 117.721.2017
10.07.2017
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela minanowanego 116.720.2017
10.07.2017
przeprowadzenia dodatkowych konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ul. Os. 35-lecia PRL w Debrznie

115.719.2017

10.07.2017

oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 5 zlokalizowanego w budynku przy ulicy Długiej 13 w Debrznie. 114.718.2017  05.07.2017

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej.

* mapka

113.717.2017  04.07.2017

sprzedaży nieruchomości zabudowanej wiatą garażową o powierzchni użytkowej 202,50 m2, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 26/1 o powierzchni 4.842 m2,położonej w miejscowości Cierznie ,stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

* mapka

112.716.2017  04.07.2017
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok. 111.715.2017  30.06.2017
rozszerzenia symboli klasyfikacyjnych i utworzenia nowych grup spraw 110.714.2017  29.06.2017
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości. 109.713.2017  23.06.2017
wyznaczenia terminu przeprowadzenia rokowań przez Komisję Przetargową i ds. Rokowań i ustalenia wysokości odszkodowania za część nieruchomości o powierzchni 135 m2 , oznaczonej nr 818 będącej współwłasnością Jerzego i Danuty Graba. 108.712.2017  23.06.2017
odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/1 o powierzchni 409 m2,położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Niepodległości nr 1. 107.711.2017  23.06.2017

przejęcia w użyczenie części nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Debrzno.

Załacznik do zarządzenia

106.710.2017  21.06.2017
budżetu obywatelskiego na 2018 rok 105.709.2017  20.06.2017
zmiany przychodów i wydatków w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Debrznie. 104.708.2017  19.06.2017
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok. 103.707.2017  16.06.2017
realizacji zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 102.706.2017  12.06.2017
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 101.705.2017  09.06.201
wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych na potrzeby realizacji projektu Start w biznesie z IPC w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 100.704.2017  01.06.2017
ustalenia zasad (polityki) rachunkowości oraz kontroli i obiegu dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 99.703.2017  01.06.2017
powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 98.702.2017  01.06.2017
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok. 97.701.2017  31.05.2017
przeznaczenia do kasacji poprzez złomowanie części wyposażenia Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 96.700.2017 30.05.2017
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 95.699.2017  30.05.2017
zmieniające zarządzenie Nr 69.673.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdań finansowych za rok 2016. 94.698.2017   30.05.2017
powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury wyboru Małego Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w konkursie "Co bym zrobił gdybym był Burmistrzem" 92.696.2017  25.05.2017
oddania w najem lokalu socjalnego nr 4 zlokalizowanego w budynku Skowarnki 10 91.695.2017  25.05.2017
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie z działki nr 294 , położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Moniuszki Nr 2, stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej. 90.694.2017  19.05.2017
przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Stanisławka nr 10 a, obręb Grzymisław. 89.693.2017  19.05.2017
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 448/9 o powierzchni 1379 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego - winno być Cierznie 88.692.2017  19.05.2017
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 448/8 o powierzchni 1268 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.- winno być Cierznie 87.691.2017  19.05.2017
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 448/7 o powierzchni 1329 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego.- winno być Cierznie 86.600.2017  19.05.2017
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 1055/22 o powierzchni 1811m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 85.689.2017  19.05.2017
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego 84.688.2017  19.05.2017
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 1055/14 o powierzchni 963 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 83.687.2017  19.05.2017
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1.131 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 82.686.2017  19.05.2017
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1.060 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 81.685.2017  19.05.2017
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 1055/11 o powierzchni 1.132 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczoneg 80.684.2017  19.05.2017
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1.292 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 79.683.2017  19.05.2017
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1.434 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczoneg 78.682.2017  19.05.2017
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2.205 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 77.681.2017  19.05.2017
przeprowadzenia kontroli w formie inwentaryzacji stanu magazynowego środków spożywczych w Zespole Szkół w Debrznie i Przedszkolu Miejskim w Debrznie 76.680.2017  18.05.2017
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok. 75.679.2017  18.05.2017
 powołania Komisji Wyboru Partnerów do wyboru Partnerów spoza sektora finansów publicznych 74.678.2017 
28.04.2017
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 73.677.2017 
28.04.2017
ustalenia zasad rachunkowości dla Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta i Gminy oraz CKSiT w Debrznie 72.676.2017 
28.04.2017
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok. 71.675.2017 
26.04.2017

określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy

załącznik do zarządzenia

70.674.2017 
26.04.2017
przekazania sprawozdań finansowych za rok 2016 69.673.2017 24.04.2017
powołania Gminnej Komisji Konkursowej do oceny prac uczniowskich na szczeblu gminy, zgłoszonych do wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych. 68.672.2017 
21.04.2017
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy Osiedla 35-lecia PRL oraz zmiany nazw ulic Buczka, Nowotki, Rapackiego i Zjednoczenia w Debrznie 67.671.2017 
20.04.2017
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok. 66.670.2017 
12.04.2017

obniżenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H 9 + 21.41S stanowiącego mienie komunalne Gminy Debrzno.

złączniki do zarządzenia

65.669.2017 
11.04.2017
obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy usytuowanej przy ulicy Niepodległości nr 1 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/1 o powierzchni 409 m2, położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 64.668.2017 
11.04.2017
ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Debrzno w zakresie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Debrzno na lata 2016-2022 63.667.2017 
07.04.2017
wykonania prawa pierwokupu dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 292/2, położonej w miejscowości Debrzno. 62.666.2017 
06.04.2017
wprowadzenia "Karty Audytu Wewnętrznego" i "Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego" 61.665.2017 
31.03.201
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok. 60.664.2017 
31.03.2017
powierzenia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie. 59.663.2017 
31.03.2017
wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym. 58.662.2017 
24.03.2017

przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za 2016 rok.

Załącznik - Część opisowa
Załączniki 1 i 2
Załączniki 3

57.661.2017 
24.03.2017
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 56.660.2017 
24.03.2017
przeprowadzenia inwentaryzacji 55.659.2017 
24.03.201
powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 54.658.2017 
23.03.2017
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20 w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 53.657.2017 
23.03.2017
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rozwory nr 20 w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 52.656.2017 
23.03.2017
zmiany umowy najmu dia najemcy budynku mieszkalnego Barlickiego 2 położonego w Debrznie. 51.655.2017 
22.03.2017
oddania w najem budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 11 w Debrznie. 50.654.2017 
22.03.201
sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, składających się z działek gruntów, oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerami: 498/23 o powierzchni 8695 m2, 498/24 o powierzchni 16103 m2 i 498/25 o powierzchni 327100 m2 położonych w miejscowości Cierznie, stanowiących mienie komunalne w formie przetargów ustnych nieograniczonych. 49.653.2017 
22.03.2017
udzielenia Dyrektorowi Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie Pani Ninie Pachura pełnomocnictwa szczególnego do składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Miasta i Gminy Debrzno w zakresie protestu do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Twój dobry start" 48.652.2017 
21.03.2017
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok. 47.651.2017 
13.03.2017
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie 45.649.2017 
13.03.2017
oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 7 zlokalizowanego w budynku przy ulicy Długiej 13 w Debrznie. 44.648.2017 
07.03.2017
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok. 43.647.2017 
06.03.2017
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej. 42.646.2017 
06.03.2017
zatwierdzenia regulaminów uczestnictwa w projekcie "Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 41.645.2017 
03.03.2017

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

* Załączmiki do Zarządzenia

40.644.2017 
03.03.2017
wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych na potrzeby realizacji projektu Start w biznesie z IPC w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 39.643.2017 
27.02.2017
obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu dla nieruchomości lokalowej nr 4 i związanego z nim udziału w działce gruntu 216/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 827/3o powierzchni 538 m2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Brzozowej nr 2 stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 38.642.2017 
24.02.2017
przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Uniechówek. 37.641.2017 
24.02.2017
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne w formie bez przetargowej. 36.640.2017 
23.02.2017
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 9 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu, oznaczonej w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerem 106/2, położonej w miejscowości Debrzno przy ulicy Miodowej nr 3. 35.639.2017 
23.02.2017
przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Główna . 34.638.2017 
22.02.2017
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie. 33.637.2017 
21.02.2017

ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Debrzno w zakresie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Debrzno na lata 2016-2022"

Załącznik do Zarządzenia

32.635.2017 
16.02.2017
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia sołectw. 31.635.2017 
16.02.2017
sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości oddanej uprzednio w użytkowanie wieczyste. 30.634.2017 
15.02.2017
powołania Komisji Wyboru Partnerów do wyboru Partnerów spoza sektora finansów publicznych 29.633.2017 
13.02.2017
zmiany do Zarządzenia nr 287.587.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 07 grudnia 2016 roku w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 28.632.2017 
10.02.2017
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/22 o powierzchni 1811 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 27.631.2017 
10.02.2017
zachowania ceny wywoławczej do czwartego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/20 o powierzchni 3149 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 26.630.2017 
10.02.2017
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/14 o powierzchni 963 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 25.629.2017 
10.02.2017
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/13 o powierzchni 1131 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 24.628.2017 
10.02.2017
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/12 o powierzchni 1060 m2', położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 23.627.2017 
10.02.2017
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/11 o powierzchni 1132 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego 22.626.2017 
10.02.2017
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/10 o powierzchni 1292 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 21.625.2017 
10.02.2017
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu,oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/9 o powierzchni 1434 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 20.624.2017 
10.02.2017
zachowania ceny wywoławczej do piątego przetargu dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 1055/6 o powierzchni 2205 m2, położonej w miejscowości Debrzno, stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 19.623.2017 
10.02.2017
zmiany umowy najmu dla najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ulicy Długiej 7 w Debrznie. 18.622.2017 
09.02.2017

ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na zagospodarowania terenu zielonego znajdującego przy murach miejskich (część działki nr 246/2) w Debrznie pow. człuchowski, woj. Pomorskie

załaczniki do Zarządzenia

17.621.2017 
08.02.2017
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok. 16.620.2017 
08.02.2017
przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Debrzno za 2016 r. 15.619.2017 
07.02.2017
powołania Komisji Socjalnej celem przygotowywania planów rzeczowo-finansowych podziału środków funduszu socjalnego oraz rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgodnie z regulaminem zasada tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Debrzno 14a.618a.2017 
30.01.2017
sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko uczęszczające do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto i Gminę Debrzno, a zamieszkałe na terenie innej gminy 14.618.2017 
30.01.2017
sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicy usytuowanej przy ulicy Niepodległości nr 1 i związanego z nim udziału w działce gruntu 233/1000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 220/1 o powierzchni 409 m2 położonej w miejscowości Debrzno stanowiącej mienie komunalne w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 13.617.2017 
30.01.2017
zawarcia porozumienia 13.617.2017 26.01.2017

ustanowienia nieodpłatnej i bezterminowej służebności gruntowej przechodu i przejazdu na rzecz działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Starosty Człuchowskiego numerem 115 będącej własnością Gminy Debrzno, położonej w obrębie geodezyjnym Myśligoszcz.

Załacznik do Zarządzenia

11.615.2017 
20.01.2017
powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań przetargowych i nadania jej Regulamin 10.614.2017 
20.01.2017
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok. 09.613.2017 
20.01.2017

zachowania ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki "AUTOSAN H 9 + 21.41S" stanowiącego mienie komunalne Gminy Debrzno.

 **protokół

08.612.2017 
19.01.2017
Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie. 07.611.2017 
19.01.2017

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie.

Załącznik do Zarządzenia

06.610.2017 
19.01.2017
upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem" 05.609.2017 
09.01.2017
odwołania Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie 04.608.2017 
09.01.2017
planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2017 rok 03a.607a.2017 
09.01.2017
przeznaczenia do kasacji części wyposażenia Urzędu Miasta i Gminy Debrzno. 03.607.2017 
09.01.2017
wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017 - 2032. 02.606.2017 
03.01.2017
określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych gminy Debrzno. 01.605.2017 
02.01.2017

 

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2016

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2015

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2014.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2013.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2012.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2011.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2010.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2009.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2008.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2007.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2006.

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z roku 2005.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:334
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2018-02-15 14:39:23
Treść wytworzył(a): Jolanta Miszewska, 2017-06-02 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-01-10 08:52:33


Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne wydane przez IMGW