Urząd Miejski w Debrznie


Archiwum rok 2012


Ogłoszenia / Obwieszczenia
Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o przyjęciu dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych Uchwałami Rady Miejskiej w Debrznie:
l.Nr XLVII/300/2006 z dnia 24 lutego 2006r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 81 poz. 1692)
2.Nr XXVII/211/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 48)
3.Nr XXVII/212/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 49)
4.Nr XXVD7213/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 50)
5.Nr XXVII/214/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 51)
6.Nr XXVII/215/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 52)
7.Nr XXVII/210/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 47)
dla terenów położonych w mieście Debrzno.Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno obwieszcza
o przyjęciu dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno.Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji Strategii Miasta i Gminy Debrzno na lata 2006-2013

Projekt aktualizacji Strategii Miasta i Gminy Debrzno na lata 2006-2013Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zaprasza
mieszkańców Miasta i Gminy Debrzno dnia 28 listopada 2013r. o godz. 12:00 do sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Debrzno na spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno na lata 2006 - 2013Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zaprasza
mieszkańców Miasta i Gminy Debrzno do udziału w prezentacji projektu technicznego pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno". Prezentację przeprowadzi wykonawca projektu w dniu 11 grudnia 2013 roku o godz. 16:00 w Sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki przy ul. Wojska Polskiego 2Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego
o wydaniu zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi zbiorczej w ciągu ul. Długiej w Debrznie — droga gminna."Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi zbiorczej w ciągu ul. Długiej w Debrznie — droga gminna."Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr LVI/271/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010r. Nr 50 poz. 892)Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych Uchwałami Rady Miejskiej w Debrznie
l.Nr XLVII/300/2006 z dnia 24 lutego 2006r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 81 poz. 1692)
2.Nr XXVII/211/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 48)
3.Nr XXVII/212/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 49)
4.Nr XXVII/213/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 50)
5.Nr XXVII/214/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 51)
6.Nr XXVII/215/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 52)
7.Nr XXVII/210/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 47)
dla terenów położonych w mieście Debrzno.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie
rekultywacji kwatery składowiska w m. Grzymisław na działkach nr 760/4 i 760/27..Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o zakończeniu postępowania administracyjnego
budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej 0,4 kV oraz złącza kablowego w miejscowości Grzymisław..Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o zakończeniu postępowania administracyjnego
budowa, przebudowa, demontaż linii napowietrznej elektroeneretycznej o,4kV oraz budowia linii kablowej elektroenergetycznej o,4kV przewidzianej do realizacji w m. Cierznie, obr. Cierznie, gm. Debrzno, działki nr 113,110,109/1,109/2,105/2,100/3,100/4, 223/3, 223/4, 43, 42/1, 42/2, 40, 39, 37, 34/1, 34/2, 33/1, 33/2, 32/1, 32/2, 31/2, 30/2, 243/3, 225, 213/2, 450, 449/1, 449/3, 448/2, 447/2, 243/9, 448/3, 448/6, 448/5, 261/2, 261/1, 260/3, 259/2, 254, 253, 252, 251/2, 411, 412.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania administracyjnego
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
Rekultywacji kwatery składowiska w Grzymisławiu.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie chlewni chowu trzody w ilości 400szt tucznika i 500 sztuk warchlaka w jednym cyklu produkcyjnym tj. 150 DJP w systemie bezściółkowym na rusztach z przechowywaniem gnojowicy w wannach realizowanego na działce oznaczonej nr 285/5 w miejscowości Strzeczona gmina Debrzno".

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wyrażeniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa chlewni komorowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 285/5 w miejscowości Strzeczona 60 wybudowanie, gmina Debrzno, powiat Człuchów..Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wydaniu decyzji stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wyrażeniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Grzymisław".Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych Uchwałami Rady Miejskiej w Debrznie:
1.Nr XLVII/300/2006 z dnia 24 lutego 2006r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 81 poz. 1692)
2.Nr XXVII/211/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 48)
3.Nr XXVII/212/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 49)
4.Nr XXVII/213/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 50)
5.Nr XXVII/214/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 51)
6.Nr XXVII/215/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 52)
7.Nr XXVII/210/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 47)
dla terenów położonych w mieście Debrzno.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania administracyjnego
budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej 0,4 kV oraz złącza kablowego w miejscowości Grzymisław.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie budowy , przebudowy, demontażu linii napowietrznej elektroeneretycznej 0,4kV oraz budowie linii kablowej elektroenergetycznej 0,4kV przewidzianej do realizacji w m. Cierznie, obr. Cierznie, gm. Debrzno, działki nr 113, 110, 109/1, 109/2, 105/2, 100/3, 100/4, 223/3, 223/4, 43, 42/1, 42/2, 40, 39, 37, 34/1, 34/2, 33/1, 33/2, 32/1, 32/2, 31/2, 30/2, 243/3, 225, 213/2, 450, 449/1, 449/3, 448/2, 447/2, 243/9, 448/3, 448/6, 448/5, 261/2, 261/1, 260/3, 259/2, 254, 253, 252, 251/2, 411, 412.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o zakończeniu postępowania
budowia linii kablowej nN 0,4 kV oraz przyłącza kablowego 0,4 kV w celu zasilania budynku letniskowego, przewidzianej do realizacji w m. Nowe Gronowo, obr. Nowe Gronowo, gm. Debrzno, działki nr 152/1, 166/3, 181/2.".Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
w sprawie uchwalenia zmiany do uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie budowiy linii kablowej nN 0,4 kV oraz przyłącza kablowego 0,4 kV w celu zasilania budynku letniskowego, przewidzianej do realizacji w m. Nowe Gronowo, obr. Nowe Gronowo, gm. Debrzno, działki nr 152/1, 166/3, 181/2.
Ogłoszenia archiwalne rok 2013
Ogłoszenia archiwalne rok 2012
Ogłoszenia archiwalne rok 2011
Ogłoszenia archiwalne rok 2010
Ogłoszenia archiwalne rok 2009