Urząd Miejski w Debrznie


Archiwum rok 2012Ogłoszenia / ObwieszczeniaObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o zakończeniu postępowania w sprawie
budowiy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w m. Słupia, gm. Debrzno, działki objęte decyzją: nr 198/2, 274/5.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o zakończeniu postępowania pn
podziale nieruchomości nr 75 i budowie masztu kratownicowego z odciągami przeznaczonego do montażu urządzeń służących do przesyłania Internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianą do realizacji w miejscowości Strzeczona, gm. Debrzno.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o zakończeniu postępowania pn.
przebudowia elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w obr. Myśligoszcz, gm. Debrzno, dz. nr 57/3, 185, 46/2, 46/1, 198, 39, 38, 479, 171.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie
budowia sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji w m. Strzeczona, obr. Strzeczona, gm. Debrzno na działkach nr 155/1 , 155/2 , 568 , 159/2 , 160 , 156/1 , 161 , 266/1 , 733/1 , 308/3 , 309 , 179 , 162 , 164 , 165/1 , 177 , 171 , 172/1 , 173/1 , 173/2 , 174/2 , 174/1 , 175/2 , 175/3 , 550 , 707 , 197 , 551/4 , 199/1 , 199/2 , 175/1 , 180/1 , 180/2 , 181/1 , 181/2 , 182 , 183 , 184 , 185 , 186/4 , 186/3 , 186/1 , 166/3 , 753/1 , 169/1 , 117/11 , 117/24 , 117/22 , 115 , 111/4 , 111/5 , 111/6 , 109/1 , 109/2 ,109/3 , 109/4 , 109/5 , 109/6 , 108 , 106 , 105 , 117/4 , 117/3 , 118 , 198 , 551/3 , 551/1 , 187 , 204/1 , 566/1 , 189 , 192 , 193 , 194/2 , 194/1 , 195 , 200/1 , 200/2 , 201/2 , 202/4 , 202/5 , 202/2 , 210/10 , 210/11 , 211 , 213 , 196/3 , 196/4 , 196/1 , 579/1 , 518 , 519/3 , 491, 491/1 , 490 , 483/5 , 483/2 , 483/3 , 188.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o zakończeniu postępowania
przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem odwodnienia drogi w m. Cierznie, gm. Debrzno, dz. nr 474, 243/9, 411, 447/2
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV w celu zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w m. Słupia, obr. Słupia, gm. Debrzno, działki nr 198/2 i 274/5Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
w sprawie uchwalenia zmiany do uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie zagospodarowania terenu w okół pałacu w m. Stare Gronowo min. budowa boiska wielofunkcyjnego, schodów wejściowych do pałacu, amfiteatru z placem dla widzów, ścieżek pieszych, urządzeń małej architektury oraz pochylni dla niepełnosprawnych , przewidzianej do realizacji w obr. Stare Gronowo, gm. Debrzno, działka nr 189/8.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie podziału nieruchomości nr 75 oraz budowie masztu kratownicowego z odciągami przeznaczonego do montażu urządzeń służących przesyłaniu internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą , przewidzianej do realizacji w obr. Strzeczona, gm. Debrzno.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie przebudowy linii napowietrznej 15/0,4 kV, przewidzianej do realizacji w obr. Myśligoszcz, gm. Debrzno, dz. nr 57/3, 185, 46/2, 46/1, 198, 39, 38, 479..Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o
przyjmowania zgłoszeń na otwarciem punktu gastronomicznego w okresie letnim nad Jeziorem Żuczek.Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o
na stanowisko ratownika na plaże strzeżone nad jeziorem Żuczek oraz Staw Miejski w DebrznieObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie podziału nieruchomości nr 84 i budowie masztu kratownicowego z odciągami służącego do przesyłania Internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianą do realizacji w obrębie geodezyjnym Buka, gm. Debrzno.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie przebudowy dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem, przewidzianej do realizacji w obr. Cierznie, gm. Debrzno, dz. nr 474, 243/9, 411, 447/2.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Debrzno uchwalonych Uchwałami Rady Miejskiej w Debrznie.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr LVI/271/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV zasilającej działkę nr 155 położonej w m. Stare Gronowo, gm. Debrzno, działki objęte decyzją 152, 182, 183, 155, 118, obr. Stare Gronowo, gm. Debrzno.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie budowy i przebudowiy elektroenergetycznej sieci rozdzielczej w celu zasilania budynku mieszkalnego usytuowanego na dz. nr 625/1 w m. Kamień, obr. Strzeczona, gm. Debrzno, działki objęte decyzją 623, 625/1, 626, 627, 628, 629, 630/3, 630/4, 646/3, obr. Strzeczona, gm. DebrznoObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV zasilającej działkę nr 155 położoną w m. Stare Gronowo, gm. Debrzno, działki objęte decyzją 152, 182, 183, 155, 118, obr. Stare Gronowo, gm. DebrznoObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o umorzeniu postępowania administracyjnego
w sprawie budowy masztu kratownicowego z odciągami przeznaczonego do montażu urządzeń służących przesyłaniu internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji w m. obr. Strzeczona, gm. Debrzno, dz. nr 75Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie budowy masztu kratownicowego z odciągami przeznaczonego do montażu urządzeń służących przesyłaniu internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji w m. obr. Strzeczona, gm. Debrzno, dz. nr 75Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci rozdzielczej w celu zasilania budynku mieszkalnego usytuowanego na dz. nr 625/1 w m. Kamień, obr. Strzeczona, gm. Debrzno, działki objęte decyzją 623, 625/1, 626, 627, 628, 629, 630/3, 630/4, 646/3, obr. Strzeczona, gm. Debrzno .Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno uchwalonego Uchwałą Rady MIejskiej w Debrznie Nr LVI/271/2009 z dnia 22.12.2009r.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych Uchwałami Rady Miejskiej w Debrznie...

Ogłoszenia archiwalne rok 2013
Ogłoszenia archiwalne rok 2009
Ogłoszenia archiwalne rok 2010
Ogłoszenia archiwalne rok 2011