Urząd Miejski w Debrznie

ARCHIWUM ROK 2009


OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno oraz zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej
"Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz i Boboszewo".


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno oraz zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej
"Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompownią ścieków, w m. Buchowo wraz z przewodem tłocznym do m. Debrzno".


Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w sprawie
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno oraz zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej
"Modernizacji stacji transformatorowej i linii napowietrznych 15kV i 0,4 kV w miejscowości Strzeczona na działkach nr 269, 285/2, 395/1, 285/5, 395/6, 502, 503, 510, 511, 277, 734, 275, 288, 289, 290/1, 276, 274, 273, 272, 270/1, 270/2, 327, 395/5 gm. Debrzno".


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia w Gminie Debrzno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium, w granicach administracyjnych miasta i gminy Debrzno.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
w sprawie określenia publicznego trybu pozyskania inwestora strategicznego dla gospodarki ciepłowniczej Miasta i Gminy Debrzno.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 11.03.2009
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej zasilania działki w energię elektryczną nr 481 i 479/1 przy ul. Sienkiewicza w m. Debrzno przechodzącej przez teren działki nr 482.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 11.03.2009
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nn, przewidzianej do realizacji w m. Debrzno, dz. nr 875/19, 875/20, 871/20


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 10.03.2009
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowę linii kablowej oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 23304G i 233050G, przewidzianej do realizacji w miejscowości Uniechów, gm. Debrzno na działkach nr 396/1, 396/2 264 i 37.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 24.02.2009
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą przewidzianej do realizacji w miejscowości Stare Gronowo.


Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Derzno
Dla zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Debrzno, wprowadzam obowiązek przeprowadzenia w mieście Debrzno obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania) nieruchomości i obiektów na nich zlokalizowanych w okresie od 7 listopada do 28 listopada 2008 roku.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Derzno
W okresie od dnia 13.10. 2008 r. do dnia 19.12.2008 r. Miasto i Gmina Debrzno jest realizatorem projektu: "Wspieramy edukację i opiekę najmlodzych - zajęcia pozalekcyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci z klas I-III z terenu gminy Debrzno", naboru dzieci do uczestnictwa w projekcie dokonują dyrektorzy szkół i przedszkola, którzy także udzielą dodatkowych informacji.


Wyprawka Szkolna
"Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształconcej szkoły muzycznej I styopnia ".


Ogłoszenia archiwalne rok 2012
Ogłoszenia archiwalne rok 2011
Ogłoszenia archiwalne rok 2010
Ogłoszenia archiwalne rok 2009