Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie

kadencja 2018- 2023

 

26.X.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.


25.X.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok


24.X.2019 w sprawie powołania Rady Programowej Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie


23.X.2019 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debrzno na rok 2019


22.X.2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Debrzno


21.X.2019 w sprawie nadania nazw ulicom w Debrznie


20.X.2019 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali.


19.IX.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok


18.IX.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czlucliowskiemu na zadanie pn. Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 2560G Nowe Gronowo - Poręba i nr 2559G w miejscowości Nowe Gronowo


17.VIII.2019 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Debrzno na rok 2020


16.VIII.2019 sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Debrzno


15.VIII.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok


14.VIII.2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej do opracowania statutów jednostek pomocniczych Gminy.


13.VIII.2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz gminy Debrzno


12.VIII.2019 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa

Uchwała Nr 071/g315/P/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 marca 2019 r.
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_rio_71-19.pdf
Opis: Uchwała Nr 071/g315/P/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku zdnia 28 marca 2019 r.
Utworzono: 2019-03-28 08:54:16
Data dodania: 2019-04-09 08:54:40
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


11.VIII.2019 w sprawie poboru podatków i opłat na terenie Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa

Uchwała Nr 070/g315/P/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 marca 2019 r.
Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_rio_070-19.pdf
Opis: Uchwała Nr 070/g315/P/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 marca 2019 r.
Utworzono: 2019-03-28 08:52:16
Data dodania: 2019-04-09 08:52:38
Autor pliku: RIO
Wprowadził/a: Gałęza Mirosław


10.VIII.2019 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady na 2019 rok.


09.VIII.2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Debrznie na 2019 rok.


08.VIII.2019 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie


07.VII.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2019-2032.


06.VII.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2019 rok


05.VII.2019 sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz gminy Debrzno


04.VII.2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


03.VII.2019 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr 058/g315/P/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 marca 2019 r.


02.VII.2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr 057/g315/P/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 marca 2019 r.


01.VI.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2019 rok99.V.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.


98.V.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok


97.IV.2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie.


96.IV.2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Debrzno


95.IV.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.


94.IV.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.


93.IV.2018 w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.


92.IV.2018 w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie


91.IV.2018 zmieniająca uchwałę Nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Inkubator Przedsiębiorczości w Cierzniach i nadania jej statutu


90.IV.2018 o zmianie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji


89.IV.2018 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania loka


88.IV.2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2019 rok


87.IV.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.


86.III.2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Debrzno


85.III.2018 w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Debrzna


84.III.2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok


83.III.2018 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego


82.III.2018 w sprawie: przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok


81.III.2018 w sprawie rocznego programu współpracy na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


80.III.2018 w sprawie:Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.


79.II.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady


78.II.2018 w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


77.II.2018 w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej.


76.II.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Debrznie.


75.I.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Debrznie.


Uchwały kadencja 2014-2018
Uchwały kadencja 2010-2014
Uchwały kadencja 2006-2010
Uchwały kadencja 2002-2006

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2019-04-09 11:22:39
Treść wytworzył(a): Rada Miejska w Debrznie, [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-04-09 11:22:30