Urząd Miejski w Debrznie

 

Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie

kadencja 2014- 2018

 

74.LXXVII.2018 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków


73.LXXVII.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok


72.LXXVII.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Przemysłowy Cierznie w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno.


71.LXXVII.2018 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Debrznie wniesioną przez Prokuratora Rejonowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku


70.LXXVII.2018 o zmianie uchwały nr 15.LXVIII.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2018


69.LXXVII.2018 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności


68.LXXVII.2018w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności


67.LXXVII.2018 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych


66.LXXVII.2018 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości


65.LXXVI.2018 w sprawie; zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Twój dobry start z IPC współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


64.LXXVI.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.


63.LXXVI.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok


62.LXXVI.2018 w sprawie : przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków


61.LXXVI.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Debrzno, gmina Debrzno.


60.LXXVI.2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Debrzno


59.LXXIV.2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania


58.LXXIV.2018 w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno


57.LXXIV.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.


56.LXXIV.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok


55.LXXIV.2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania


54.LXXIV.2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Debrzno.


53.LXXIV.2018 w sprawie wprowadzenia aktualizacji i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoeraisyjnej Miasta i Gminy Debrzno


52.LXXIII.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok


51.LXXIII.2018 o zmianie uchwały Nr VIIl/52/2003 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Debrzno


50.LXXIII.2018 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Debrzno.


49.LXXIII.2018 w sprawie zaciągnięcia dłngoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego dellcy.u


48.LXXIII.2018 w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy rzeczowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie


47.LXXIII.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na Lata 2018-2020


46.LXXIII.2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno


45.LXXII.2018 w sprawie: przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow.


44.LXXII.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżeeie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok


43.LXXII.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu


42.LXXII.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na zadanie pn. Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 2547G Uniechów - Debrzno


41.LXXI.2018 w sprawie poboru podatków i opłat na terenie Miasta i Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa


40.LXXI.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.


39.LXXI.2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym.


38.LXXI.2018 w sprawie zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Debrzno.


37.LXXI.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Debrzno.


36.LXXI.2018 w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic na terenie Miasta Gminy Debrzno


35.LXXI.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w miejscowości Drozdowo, gmina Debrzno.


34.LXXI.2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno


33.LXXI.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok


32.LXXI.2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.


31.LXXI.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.


30.LXX.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok


29.LXX.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu


28.LXX.2018 w sprawie przekazania zrealizowanej inwestycji.


27.LXX.2018 w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej


26.LXX.2018 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Debrznie wniesioną przez Wojewodę Pomorskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku


25.LXX.2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.


24.LXX.2018 o zmianie uchwały nr 89.XXI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Debrzeńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu


23.LXX.2018 Zmieniająca Uchwalę nr 19.1 AM 11.2(118 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 marca 2018 roku dotyczącą zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu Czyste Powietrze w Gminie Debrzno (edycja 2018) przy współudziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku


22.LXX.2018 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Debrzno w 2018 roku


21.LXIX.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.


20.LXIX.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok


19.LXVIII.2018 w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "Czyste Powietrze w Gminie Debrzno (edycja 2018)" przy współudziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku


18.LXVIII.2018 w sprawie sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Debrzno.


17.LXVIII.2018 w sprawie zmiany rocznego programu współpracy na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


16.LXVIII.2018 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Debrzno w 2018 roku


15.LXVIII.2018 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2018


14.LXVIII.2018 w sprawie podziału Gminy Debrzno na stałe obwody glosowania


13.LXVIII.2018 w sprawie podziału Gminy Debrzno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


12.LXVII.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Debrzno Umowy Współpracy Uczestników Przechłewskiego Klastra Energii


11.LXVII.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.


10.LXVII.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok


09.LXVI.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Przemysłowy Cierznie" w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno.


08.LXV.2018 w sprawie: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Debrzno na lata 2018-2021.


07.LXV.2018 w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.


06.LXV.2018 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji rady


05.LXV.2018 o zmianie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej


04.LXV.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok


03.LXV.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.


02.LXIV.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok


01.LXIV.2018 w sprawie zmiany uchwały nr 76.LIX.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Przemysłowy" w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno.


2017


106.LXIII.2017 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę


105.LXIII.2017 w sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno


104.LXIII.2017 uchylająca uchwałę Nr XVIII/89/2007 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz zasady wypłacania dodatku wiejskiego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Debrzno.


103.LXIII.2017 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.


102.LXIII.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032.


101.LXIII.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


100.LXII.2017 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.


99.LXII.2017 w sprawie: planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018


98.LXII.2017 o: zmianie uchwały Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie utworzenia Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie


97.LXII.2017 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok


96.LXII.2017 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno


95.LXI.2017 w sprawie dostosowania uchwały w sprawie podziału Gminy Debrzno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do stanu faktycznego.


94.LXI.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


93.LXI.2017 w sprawie zmiany uchwały nr 54.LIV.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno


92.LXI.2017 w sprawie odebrania z wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie nieruchomości zabudowanych, składających się z budynków, i gruntów działek, położonych na terenie Miasta i Gminy Debrzno oddanych na wyposażenie zakładu i wyposażyć tym majątkiem Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie


91.LXI.2017 w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała unieważnoina w całości wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dniu 2 sierpnia 2018r.


90.LIX.2017 z dnia 30.10.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu


89.LIX.2017 z dnia 30.10.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu


88.LIX.2017 z dnia 30.10.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Debrznie


87.LIX.2017 z dnia 30.10.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032.


86.LIX.2017 z dnia 30.10.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


85.LIX.2017 z dnia 30.10.2017 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości


84.LIX.2017 z dnia 30.10.2017w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności


83.LIX.2017 z dnia 30.10.2017w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności


82.LIX.2017 z dnia 30.10.2017 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych


81.LIX.2017 z dnia 30.10.2017 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości


80.LIX.2017 z dnia 30.10.2017 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Debrzno


79.LIX.2017 z dnia 30.10.2017 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa


78.LIX.2017 z dnia 30.10.2017 w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Debrzno do stanu faktycznego


77.LIX.2017 z dnia 30.10.2017 w sprawie dostosowania uchwały w sprawie podziału Gminy Debrzno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do stanu faktycznego.


76.LIX.2017 z dnia 30.10.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Przemysłowy w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno.


75.LIX.2017 z dnia 30.10.2017 w sprawie poboru podatków i opłat na terenie Miasta i Gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa


74.LIX.2017 z dnia 30.10.2017 r. w sprawie: rocznego programu współpracy na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


73.LVIII.2017 z dnia 16.10.2017 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Debrzno na lata 2016-2022


72.LVIII.2017 z dnia 16.10.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w mieście Debrzno, gmina Debrzno.


71.LVII.2017 z dnia 29.09.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Myśligoszczy


70.LVII.2017 z dnia 29.09.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Uniechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Uniechowie


69.LVII.2017 z dnia 29.09.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starym Gronowie


68.LVII.2017 z dnia 29.09.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Debrznie w ośmioletnią Szkolę Podstawową w Debrznie


67.LVII.2017 z dnia 29.09.2017 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Debrznie.


66.LVII.2017 z dnia 29.09.2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych


 65.LVII.2017 z dnia 29.09.2017 sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Debrzno


64.LVII.2017 z dnia 29.09.2017 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno.
Załącznik 1 - Część I
Załącznik 2 - Część II
Załącznik 3 - Część III


63.LVII.2017 z dnia 29 .09.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


62.LVII.2017 z dnia 29 .09.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu


61.LVL2017RADY z dnia 14.09. 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Twój dobry start współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


60.LV.2017 01.09.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


59.LIV.2017 29.08.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie


58.LIV.2017 29.08.2017 w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu Czyste Powietrze w Gminie Debrzno (edycja 2017) przy współudziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku


57.LIV.2017 29.08.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


56.LIV.2017 29.08.2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


55.LIV.2017 29.08.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno.


54.LIV.2017 29.08.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno.


53.LIV.2017 29.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowe Gronowo przed upływem kadencji.


52.LIV.2017 29.08.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Debrznie


51.LIV.2017 29.08.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy i zmiany przebiegu ulic w Debrznie


50.LIV.2017 29.08.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Debrznie


49.LIV.2017 29.08.2017 w sprawie zmiany nazwy i przebiegu ulicy w Debrznie


48.LIV.2017 29.08.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Debrznie


47.LIII.2017 z dnia 28.07.2017 w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w majątek


46.LIII.2017 z dnia 28.07.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032.


45.LIII.2017 z dnia 28.07.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


44.LIII.2017 z dnia 28.07.2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu


43.LIII.2017 z dnia 28.07.2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.


42.LII.2017 z dnia 10.07.2017 w sprawie ustalenia cen i opłat na cmentarzach komunalnych Miasta i Gminy Debrzno


41.LII.2017 z dnia 10.07.2017 w sprawie rozpoznania skargi na Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Debrznie


40.LII.2017 z dnia 10.07.2017 w sprawie rozpoznania skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie


39.LI.2017 z dnia 13.06.2017w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


38.LI.2017 z dnia 13.06.2017 w sprawie ustalenia cen opłat na cmentarzach komunalnych Miasta i Gminy Debrzno


37.LI.2017 z dnia 13.06.2017 r.w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.


36.LI.2017 z dnia 13.06.2017 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.


35.L.2017 z dnia 06.06.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


34.XLIX.2017 z dnia 18.05.2017 w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Debrzno na lata 2016-2022


33.XLIX.2017 z dnia 18.05.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno.


32.XLVIII.2017 z dnia 25.04.2017 r. .w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


31.XLVIII.2017 z dnia 25.04.2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Debrzno.


30.XLVIII.2017 z dnia 25.04.2017 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2017 r. przez Miasto i Gminę Debrzno pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na realizację inwestycji pn. Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów - Debrzno


29.XLVIII.2017 z dnia 25.04.2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Debrzno dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych


28.XLVII.2017 z dnia 31.03.2017r w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


27.XLVII.2017 z dnia 31.03.2017r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno.


26.XLVII.2017 z dnia 31.03.2017r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno. 26.XLVII.2017 z dnia 31.03.2017


25.XLVII.2017 z dnia 31.03.2017r w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie środka trwałego (autobusu)


24.XLVII.2017 z dnia 31.03.2017r w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032.


23.XLVII.2017 z dnia 31.03.2017r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


22.XLVII.2017 z dnia 31.03.2017r w sprawie dostosowania w Gminie Debrzno sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.


21.XLVII.2017 z dnia 31.03.2017r o zmianie Uchwały nr. 62.LXI.2014 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej: Żłobek Gminny w Debrznie oraz ustalenia jego statutu z dnia 06.11.2014r.


20.XLVII.2017 z dnia 31.03.2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego Przedszkola Miejskiego w Debrznie i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno, branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia


19.XLVII.2017 z dnia 31.03.2017r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2017 r.


18.XLVII.2017 z dnia 31.03.2017r.w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Debrzno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta i gminy Debrzno.


17.XLVI.2017 z dnia 14.03.2017 r. w sprawie poboru podatków i opłat na terenie miasta i gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa


16.XLVI.2017z dnia 14.03.2017 r. o zmianie uchwały Nr 45.XXXII.2016 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


15.XLV.2017 z dnia 28.02.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


14.XLV.2017 z dnia 28.02.2017 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2017


13.XLV.2017 z dnia 28.02.2017 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Debrzno w 2017 roku


12.XLV.2017 z dnia 28.02.2017 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Debrzno dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych


11.XLV.2017 z dnia 28.02.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


10.XLIV.2017 z dnia 22.02.2107.w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Główna przed upływem kadencji.


09.XLIV.2017 z dnia 22.02.2107 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Uniechówek przed upływem kadencji.


08.XXLIII.2017 z dnia 31.01.2017 w sprawie rozpoznania skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie


07.XLIII.2017 z dnia 31.01.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani... na działania Sołtysa Sołectwa Uniechówek


06.XLIII.2017 z dnia 31.01.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani... na działania Sołtysa Sołectwa Uniechówek


05.XLIII.2017 z dnia 31.01.2017 w sprawie powołania Rady Programowej Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie


04.XLIII.2017 z dnia 31.01.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032.


03.XLIII.2017 z dnia 31.01.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


02.XLII.2017 z dnia 16.01.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032.


01.XLII.2017 z dnia 16.01.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


2016


93.XLI.2016 z dnia 29.12.2016 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno


92.XLI.2016 z dnia 29.12.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032.


91.XLI.2016 z dnia 29.12.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok


90.XLI.2016 z dnia 29.12.2016 r w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków


89.XL.2016 z dnia 15.12.2016 r w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok


88.XL.2016 z dnia 15.12.2016 r w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno


87.XL.2016 z dnia 15.12.2016 r w sprawie zmiany do uchwały Nr 28.XI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie współfinansowania zadania pn. "Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie".


86.XL.2016 z dnia 15.12.2016 r w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.


85.XL.2016 z dnia 15.12. 2016 r w sprawie : planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2017


84.XL.2016 z dnia 15.12. 2016 r. w sprawie : wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Cierznie .


83.XL.2016 z dnia 15.12. 2016 r. w sprawie odebrania z wyposażenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie majątku stanowiącego mienie komunalne.


82.XXXIX.2016 z dnia 07.12.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032.


81.XXXIX.2016 z dnia 07.12.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok


80.XXXVIII.2016 z dnia 28.10.2016r w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032.


79.XXXVIII.2016 z dnia 28.10.2016r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok


78.XXXVIII.2016 z dnia 28.10.2016r w sprawie: przystąpienia do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Uczeń z malej szkoły w wielkim świecie" w ramach Poddziałania 3.2.1 "Jakość edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


77.XXXVIII.2016 z dnia 28.10.2016r w sprawie rozpatrzenia skargi Pana na Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno


76.XXXVIII.2016 z dnia 28.10.2016r.w sprawie wyposażenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie w majątek.


74.XXXVIII.2016 z dnia 28.10.2016r.w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności


73.XXXVIII.2016 z dnia 28.10.2016r. w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności

 


72.XXXVIII.2016 z dnia 28.10.2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych


71.XXXVIII.2016 z dnia 28.10.2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości


70.XXXVIII.2016 z dnia 28.10.2016r. w sprawie: rocznego programu współpracy na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


69.XXXVII.2016 z dnia 07.10.2016 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


68.XXXVII.2016 z dnia 07.10.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032.


67.XXXVII.2016 z dnia 07.10.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok


66.XXXVII.2016 z dnia 07.10.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie.


65.XXXVI.2016 z dnia 09.09.2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2017 r. przez Miasto i Gminę Debrzno pomocy finansowej Powiatowi Czluchowskiemu na realizację inwestycji pn. Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów - Debrzno


64.XXXVI.2016 z dnia 09.09.2016 w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu CZYSTE POWIETRZE POMORZA - EDYCJA 2016


63.XXXVI.2016 z dnia 09.09.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno.


62.XXXVI.2016 z dnia 09.09.2016 w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Debrzno


61.XXXVI.2016 z dnia 09.09.2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Jeziornej i Okrzei na terenie miasta Debrzno


60.XXXVI.2016 z dnia 09.09.2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie jeziora Żuczek na terenie gminy Debrzno


59.XXXVI.2016 z dnia 09.09.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok


58.XXXV.2016 z dnia 24.08.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032.


57.XXXV.2016 z dnia 24.08.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok


56.XXXV.2016 z dnia 24.08.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Debrzno


55.XXXV.2016 z dnia 24.08.2016 w sprawie: przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Debrzno


54.XXXIV.2016 z dnia 29.07.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w mieście Debrzno, gmina Debrzno.


53.XXXIV.2016 z dnia 29.07.2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr 43.XXXII.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Debrzno oraz określenia wykazu dokumentów


52.XXXIV.2016 z dnia 29.07.2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.


51.XXXIV.2016 z dnia 29.07.2016 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Debrzno


50.XXXIII.2016 z dnia 19.07.2016 w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "CZYSTE POWIETRZE POMORZA - EDYCJA 2016"


49.XXXIII.2016 z dnia 19.07.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032.


48.XXXIII.2016 z dnia 19.07.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok


47.XXXIII.2016 z dnia 19.07.2016 w sprawie: współdziałania Miasta i Gminy Debrzno z Powiatem Człuchowskim w zakresie wykonywania zadania dotyczącego zapewnienia dzieciom dowozu do szkół.


46.XXXII.2016 z dnia 24.06.2016 w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych


45.XXXII.2016 z dnia 24.06.2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych


45.XXXII.2016 z dnia 24.06.2016 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


44.XXXII.2016 z dnia 24.06.2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


43.XXXII.2016 z dnia 24.06.2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Debrzno oraz określenia wykazu dokumentów


42.XXXII.2016 z dnia 24.06.2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.


41.XXXII.2016 z dnia 24.06.2016 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


40.XXXII.2016 z dnia 24.06.2016 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Debrzno


39.XXXII.2016 z dnia 24.06.2016 w sprawie wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie w majątek będący w zasobie mienia komunalnego


38.XXXII.2016 z dnia 24.06.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani __ na postępowanie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno.


37.XXXII.2016 z dnia 24.06.2016 udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.


36.XXXII.2016 z dnia 24.06.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.


35.XXXI.2016 31.05.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2025.


34.XXXI.2016 31.05.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok


33.XXX.2016 17.05.2016 w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Debrzno


32 XXIX.2016 29.04.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi E.M.B na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno.


31 XXIX.2016 29.04.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi J.K. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno.


30 XXIX.2016 29.04.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2025


29.XXIX.2016 29.04.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok


28.XXIX.2016 29.04.2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie za 2015 rok.


27.XXVIII.2016  05.04.2016 w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Debrzno


26.XXVIII.2016  05.04.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Debrzno, a Powiatem Człuchowskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. : Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od miejscowości Drozdowo do miejscowości Buka


25.XXVII.2016 22.03.2016 w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Debrzno


24.XXVII.2016 22.03.2016 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


23.XXVII.2016 22.03.2016 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032.


22.XXVII.2016 22.03.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrano na 2016 rok


21.XXVII.2016 22.03.2016 w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2016 r.


20.XXVII.2016 22.03.2016 w sprawie rozwiązania i likwidacji Straży Miejskiej w Debrznie


19.XXVII.2016 22.03.2016 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Debrzno w 2016 roku


18.XXVII.2016 22.03.2016 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2016


17.XXVI.2016 29.02.2016 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i baneru gminy Debrzno oraz zasad i warunków używania herbu, flagi i baneru gminy Debrzno


16.XXVI.2016 29.02.2016 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewody Pomorskiego przez


15.XXVI.2016 29.02.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2025 - Uchwała niweażna orzeczenie Kolegium RIO Nr 080/g315/J/16 z dnia 17.03.2016r.


14.XXVI.2016 29.02.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok


13.XXVI.2016 29.02.2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Debrzn


12.XXVI.2016 29.02.2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego


11.XXVI.2016 29.02.2016 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczeg


10.XXVI.2016 29.02.2016 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie


09.XXVI.2016 29.02.2016 o zmianie uchwały Nr 01.XXV.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Debrzno uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie nr VIII/44/2003 z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003 r. Nr 138 poz. 2458).


08.XXVI.2016 29.02.2016 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego Przedszkola Miejskiego w Debrznie i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno.


07.XXVI.2016 29.02.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego zobowiązania finansowego


06.XXVI.2016 29.02.2016 w sprawie powołania doraźnej komisji i ustalenia składu osobowego.


05.XXVI.2016 29.02.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno.


04.XXV.2016 29.01.2016 w sprawie określenia ramowych zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata


03.XXV.2015  29.01.2016 w sprawie: zajęcia stanowiska w przedmiocie lokalizacji odnawialnych źródeł energii.- Uchwała uchylona rozstrzygnięcie nadzorcze


02.XXV.2016 29.01.2016 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno


01.XXV.2016 29.01.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Debrzno uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie nr VIII/44/2003 z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003 r. Nr 138 poz. 2458)117.XXIV.2015 30.12.2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2025


116.XXIV.2015 30.12.2015 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.


115.XXIV.2015 30.12.2015 w sprawie powierzenia Powiatowi Człuchowskiemu zadania z zakresu dowozu dzieci do szkół


114.XXIV.2015 30.12.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok.


113.XXIV.2015 30.12.2015 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.


112.XXIV.2015 30.12.2015 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym.


111.XXIV.2015 30.12.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej


110.XXIV.2015 30.12.2015 o zmianie uchwały nr 84.XXI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie rocznego programu współpracy na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


109.XXIV.2015 30.12.2015 w sprawie określenia ramowych zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.


108.XXIV.2015 30.12.2015 w sprawie: planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2016


107.XXIV.2015 30.12.2015 w sprawie:umorzenia należności.


106.XXIV.2015 30.12.2015 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania


105.XXIV.2015 30.12.2015 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i baneru gminy Debrzno oraz zasad i warunków używania herbu, flagi i baneru gminy Debrzno


104.XXIV.2015 30.12.2015 w sprawie odebrania ze stanu zasobu mienia sołectwa Buka nieruchomości.oznaczonych w ewidencji Starosty Czluchowskiego numerami: 89/2 i 81.


103.XXIV.2015 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2016.


102.XXIV.2015 30.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016–2025


101.XXIII.2015 14.12.2015 w sprawie: wprowadzenia aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2014-2020


100.XXIII.2015 14.12.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok


99.XXII.2015 19.112015 o zmianie uchwały Nr 59.XLVII.2013 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie poboru podatków i opłat na terenie miasta i gminy Debrzno


98.XXII.2015 19.11.2015 w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2025


97.XXII.2015 19.112015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok


96.XXII.2015 19.112015 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości


95.XXII.2015 19.112015 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości


94.XXII.2015 19.112015 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych


93.XXII.2015 19.112015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie miasta i gminy


92.XXII.2015 19.112015 w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w sprawie wysokości opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności


91.XXII.2015 19.11.2015 w sprawie wysokości opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności


90.XXI.2015 29.10.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok


89.XXI.2015 29.10.2015 w sprawie powołania Debrzeńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu


88.XXI.2015 29.10.2015 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Debrznie


87.XXI.2015 29.10.2015 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyboru Sołtysa Sołectwa Boboszewo przed upływem kadencji.


86.XXI.2015 29.10.2015 w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu aglomeracji Debrzno


85.XXI.2015 29.10.2015 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Człuchowie na kadencję w latach 2016-2019


84.XXI.2015 29.10.2015 w sprawie rocznego programu współpracy na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


83.XXI.2015 29.10.2015 w sprawie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 233003G (ul. Kwiatowa).


82.XXI.2015 29.10.2015 w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego gminy


81.XXI.2015 29.10.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Debrzno na lata 2015 – 2018


80.XXI.2015 29.10.2015 w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w majątek


79.XX.2015 22.09.2015 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok


78.XIX.2015 26.08.2015 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok


77.XVIII.2015 12.08.2015 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.


76.XVIII.2015 12.08.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Jeziornej i Okrzei na terenie miasta Debrzno uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr XLVII/30G72006 z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006 r. Nr 81 poz. 1692) i uchwalą Rady Miejskiej w Debrznie Nr 82.L.2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 409)


75.XVIII.2015 12.08.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie jeziora Żuczek na terenie gminy Debrzno uchwalonego uchwalą Rady Miejskiej w Debrznie Nr VIII/44/2003 z dnia 13 czerwca 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003 r. Nr 138 poz. 2458)


74.XVIII.2015 12.08.2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr 69.XVII.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności


73.XVIII.2015 12.08.2015 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Debrzno


72.XVII.2015 24.07.205 w sprawie rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Żłobka Gminnego w Debrznie


71.XVII.2015 24.07.205 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 233003G (ul. Kwiatowa).


70.XVII.2015 24.07.205 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 233032G (ul. Wspólna).


69.XVII.2015 24.07.205 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności


68.XVII.2015 24.07.205 w sprawie zmiany Uchwały Nr 66.XVI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 06 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania


67.XVII.2015 24.07.205 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta i Gminy Debrzno


66.XVI.2015 06.07.2015 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania


65.XVI.2015 06.07.2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Debrznie


64.XVI.2015 06.07.2015 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Debrzno


63.XV.2015 29.06.2015 o zmianie Uchwały nr 77.XXXII.2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Debrzno


62.XV.2015 29.06.2015 o zmianie uchwały Nr 59.XLVII.2013 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie poboru podatków i opłat na terenie miasta i gminy Debrzno


61.XV.2015 29.06.2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024


60.XV.2015 29.06.2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych


59.XV.2015 29.06.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.


58.XV.2015 29.06.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.


57.XV.2015 29.06.2015 w sprawie odebrania z wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie ruchomości


56.XV.2015 29.06.2015 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 18.XI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2015


55.XV.2015 29.06.2015 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.


54..XV.2015 29.06.2015 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Miasta i Gminy Debrzno


53.XV.2015 29.06.2015 w sprawie zwalczania rośliny z gatunku Barszcz Sosnowskiego z terenu Miasta i Gminy Debrzno


52.XV.2015 29.06.2015 w sprawie wysokości opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności


51..XV.2015 29.06.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Debrzno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


50.XV.2015 29.06.2015 r w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów glosowania na obszarze Miasta i Gminy Debrzno do stanu faktycznego oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych nr 2 i 3


49.XIV.2015 19.06.2015 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno za 2014 rok


48.XIV.2015 19.06.2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za rok 2014


47.XIII.2015 26.05.2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024.


46.XIII.2015 26.05.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.


45.XII.2015 21.05.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu i upoważnienia Burmistrza do podpisania porozumienia w tej sprawie.


44.XII.2015 21.05.2015 w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Debrzno do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej


43.XII.2015 21.05.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.


42.XII.2015 21.05.2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Programowej Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie


41.XII.2015 21.05.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.


40.XII.2015 21.05.2015 zmieniająca uchwałę Nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Inkubator Przedsiębiorczości w Cierzniach" i nadania jej statutu


39.XII.2015 21.05.2015 w sprawie wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie w majątek będący w zasobie mienia komunalnego


38.XII.2015 21.05.2015 zmieniająca uchwałę nr 18.XI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2015


37.XII.2015 21.05.2015 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2015 r.


36.XII.2015 21.05.2015 zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Debrzno


35.XII.2015 21.05.2015 w sprawie wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie w majątek będący w zasobie mienia komunalnego


34.XII.2015 21.05.2015 o zmianie uchwały Nr 59.XLVII.2013 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie poboru podatków i opłat na terenie miasta i gminy Debrzno.


33.XII.2015 21.05.2015 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na ofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania - Uchwała nieważna - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku


32.XII.2015 21.05.2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Debrznie


31.XII.2015 21.05.2015 zmieniająca uchwalę Nr 51.LXI.2014 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minitnis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Debrzno.


30.XII.2015 21.05.2015 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Debrzno w 2015 roku


29.XI.2015 30.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Główna przed upływem kadencji.


28.XI.2015 30.03.2015 w sprawie współfinansowania zadania pn.„Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczyni w Debrznie"


27.XI.2015 30.03.2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024


26.XI.2015 30.03.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.


25.XI.2015 30.03.2015 w sprawie oddania w dzierżawę lokalu niemieszkalnego.


24.XI.2015 30.03.2015 o zmianie uchwały Nr XVI/95/2011Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Inkubator Przedsiębiorczości w Cierzniachâ€? i nadania jej statutu


23.XI.2015 30.03.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


22.XI.2015 30.03.2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


21.XI.2015 30.03.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek"


20.XI.2015 30.03.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie


19.XI.2015 30.03.2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


18.XI.2015 30.03.2015 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2015


17.XI.2015 30.03.2015 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.


16.XI.2015 30.03.2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.


15.XI.2015 30.03.2015 w sprawie powołania doraźnej komisji do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w krajach UE


14.XI.2015 30.03.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w Debrznie


13.XI.2015 30.03.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w Debrznie


12.XI.2015 30.03.2015 w sprawie nadania nazwy placu w Debrznie


11.XI.2015 30.03.2015 w sprawie nadania nazwy placu w Debrznie


10.X.2015 17.03.2015 o zmianie uchwały Nr 59.XLVII.2013 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie poboru podatków i opłat na terenie miasta i gminy Debrzno.


9.X.2015 17.03.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.


8.IX.2015 17.02.2015w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.


7.VIII.2015 29.01.2015w sprawie rozpoznania skargi.


6.VIII.2015 29.01.2015w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.


5.VIII.2015 29.01.2015w sprawie przekazania w 2015 r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Debrznie.


4.VIII.2015 29.01.2015w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy.


3.VIII.2015 29.01.2015w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym.


2.VIII.2015 29.01.2015 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno
na 2015 rok.


1.VIII.2015 29.01.2015 w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-202482.VII.2014 30.12.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.


81.VII.2014 30.12.2014 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno, które w roku 2014 nie wygasają z upływem roku budżetowego


80.VII.2014 30.12.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.


79.VII.2014 30.12.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu i upoważnienia Burmistrza do podpisania porozumienia w tej sprawie


78.V.2014 18.12.2014 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Społecznej.


77.V.2014 18.12.2014 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.


76.V.2014 18.12.2014 w sprawie zmiany oznaczenia uchwał Rady Miejskiej w Debrznie


10.IV.2014 -(75.IV.2014) 10.12.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024.


9.IV.2014 -(74.IV.2014) 8.12.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.


8.III.2014 -(73.III.2014) 8.12.2014 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska.


7.III.2014 -(72.III.2014) 8.12.2014 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Społecznej.


6.III.2014 -(71.III.2014) 8.12.2014 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych.


5.III.2014 -(70.III.2014) 8.12.2014 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


4.III.2014 -(69.III.2014) 8.12.2014 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji rady.


3.III.2014 -(68.III.2014) 8.12.2014 w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej.


2.I.2014 -(67.I.2014) 28.11.2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Debrznie.


1.I.2014-(66.I.2014) 28.11.2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Debrznie.


 

Uchwały kadencja 2010-2014
Uchwały kadencja 2006-2010
Uchwały kadencja 2002-2006