Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Budżet na rok 2016

Budżet Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok przyjęty uchwałą 103.XXIV.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. z załącznikami

spis treści:
uchwała - str 1
CZĘŚĆ OPISOWA str 4
Załącznik Nr 1 - str 12
Załącznik Nr 2 - str 17 prognozowane dochody budżetu Miasta i Gminy Debrzno wegług źródeł na rok 2016
Załącznik Nr 3 - str 19
Załącznik Nr 4 - str 35 Zadania inwestycyjne na 2016 rok
Załącznik Nr 5 - str 37 Przychody i rozchody budżetu w 2016r. str 37
Załącznik Nr 6 - str 38 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Załącznik Nr 7 - str 39 Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Załącznik NR 8 str 40
Załącznik Nr 9 - str 41 Wykaz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w 2016 roku
Załącznik Nr 10 - str 42 Wykaz zakresu i stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2016
Załącznik Nr 11- str 43 Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych w 2016 roku
Załącznik Nr 12 - str 44 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2016
Załącznik Nr 13 - str 45 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmiioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.
Załącznik Nr 14 - str 46 Prognozowane dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2016
Załącznik Nr 15 - str 47 Dochody i wydatki związane z wpływami i wydatkami z korzystania ze środowiska na 2016 rok
Załącznik Nr 16 - str 48 Plan dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok budżetowy 2016
Załącznik Nr 17 - str 49 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2016
Załącznik Nr 18 - str 50 Dochody budżetu państwa i gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2016
Załącznik Nr 19 - str 51 Plan obrotu nieruchomościami na 2016 rok


UCHWAŁA NR 102.XXIV.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016–2025


UCHWAŁA Nr 236/g315/P/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Miasto i Gmina Debrzno na 2016 rok.

UCHWAŁA Nr 235/g315/F/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Miasto i Gmina Debrzno na lata 2016- 2025

UCHWAŁA Nr 013/g315/D/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Miasto i Gmina Debrzno na lata: 2016 - 2025 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:443
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2016-01-29 12:38:36
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-01-29 12:24:05