Urząd Miejski w Debrznie

Referat Komunalny


1. Kierownik Referatu: Danuta Klimek e mail d.klimek@debrzno.pl
2. Stanowisko ds. geodezji i planowania e mail p.topolewski@debrzno.pl
3. Stanowisko ds. gospodarki komunalnej e mail smieci@debrzno.pl
4. Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska e mail ochrona.srodowiska@debrzno.pl

Kompetencje Kierownika:
1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania komórki organizacyjnej poprzez planowanie, podział pracy oraz bieżący nadzór nad pracą podległych pracowników;
2. Dokonywanie dekretacji korespondencji w systemie elektronicznym na poszczególne stanowiska pracy;
3. Zatwierdzanie planu urlopów pracowników w podległym referacie;
4. Informowanie, instruowanie oraz szkolenie podwładnych dla zapewnienia prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5. Nadzór nad starannym i bieżącym prowadzeniem dokumentacji wytworzonej w nadzorowanym referacie, zgodnie z obowiązującymi przepisami instrukcji kancelaryjnej;
6. Nadzór oraz odpowiedzialność z a terminowe i rzetelne załatwianie spraw przez podległych pracowników;
7. Nadzór nad terminowym przekazywaniem dokumentacji stanowiska do archiwum zakładowego oraz przestrzeganiem instrukcji archiwalnej w tym zakresie;
8. Informowanie Burmistrza o stanie wykonania zadań; w tym sporządzanie informacji o realizacji działań korygujących i naprawczych;
9. Współdziałanie z Sekretarzem przy przeprowadzaniu naboru pracownika do nadzorowanego referatu oraz służby przygotowawczej dla nowo zatrudnionego pracownika;
10. Przedkładanie przełożonemu propozycji zmian w funkcjonowaniu komórki organizacyjnej;
11. Współpraca z Sekretarzem w zakresie przygotowywania zakresów czynności dla pracowników bezpośrednio podległych, w tym aktualizacja zakresów ich obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień;
12. Nadzór nad terminowym opracowaniem okresowych ocen podległych pracowników;
13. Wnioskowanie do przełożonego w sprawie wyróżnień oraz kar porządkowych dla podległych pracowników;
14. Sprawowanie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi;
15. Dbałość o powierzone mienie Urzędu;
16. Zapewnienie przygotowania danych i informacji niezbędnych do sporządzania projektu budżetu oraz sprawozdania z wykonania budżetu, w zakresie zadań wykonywanych przez kierowaną komórkę organizacyjną;
17. Zapewnienie terminowego przekazywania informacji niezbędnych do realizacji zadań przez inne komórki organizacyjne, w tym danych finansowych niezbędnych do sporządzania określonych przepisami sprawozdań finansowych przez referat finansowy;
18. Sporządzanie planu działania kierowanej komórki organizacyjnej na dany rok, z określeniem zadań, celów oraz mierników do osiągnięcia, a także identyfikacja i analiza ryzyk uniemożliwiających osiągniecie zaplanowanych zadań;
19. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy oraz przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów bhp. i ppoż.;
20. Organizowanie narad wewnętrznych i przekazywanie informacji dotyczących spraw gminy;
21. Współdziałanie z Referatem Rozwoju w zakresie polityki informacyjnej U rzędu;
22. Współdziałanie z Referatem Inwestycyjnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych;
23. Współdziałanie z Referatem Organizacyjnym w zakresie udostępniania informacji publicznej w zakresie wyznaczonym przepisami prawa;
24. Wykonywanie innych czynności kontrolnych zlecanych przez Burmistrza lub Sekretarza;
25. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków wnoszonych przez klientów Urzędu;
26. Nadzór nad wprowadzaniem informacji do biuletynu informacji publicznej z zakresu  działania nadzorowanego Referatu;
27. Udział w naradach, szkoleniach, kursach;
28. Nadzór nad opracowywaniem projektów aktów prawnych organów gminy zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, przekazywanie ich do zaopiniowania pod względem prawnym radcy prawnemu Urzędu, a następnie przekazanie do Biura Rady;
29. Nadzór nad terminowym opracowywaniem okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dla potrzeb organów Gminy, kierownictwa Urzędu oraz Głównego Urzędu Statystycznego;
30. Nadzór nad  przestrzeganiem zapisów ustawy prawo zamówień publicznych i odrębnego  zarządzenia Burmistrza przy dokonywaniu zakupów, dostaw i usług, związanych z realizacją zadań  przy dokonywaniu zakupów, dostaw i usług, związanych z realizacją zadań w prowadzonym referacie;
31. Prowadzenie postępowań w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
32. Prowadzenie czynności związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości pozostających we władaniu Gminy, a w szczególności komunalizacją mienia  –– gospodarowaniem mieniem komunalnym  oraz nadzór właścicielski;
33. Załatwianie formalności prawnych związanych z nabywaniem, zbywaniem i zamianą alności prawnych związanych z nabywaniem, zbywaniem i zamianą nieruchomości nieruchomości stanowiących mienie gminne;stanowiących mienie gminne;
34. Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb sprzedaży gruntów;
35. Przygotowywanie umów dzierżaw, najmu, użyczenia oraz wnioskowanie w sprawie  ustalenia opłat za dzierżawę, najem, opłat adiacenckich i prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości;
36. Wnioskowanie w sprawie wpłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Gminy pod drogi i ulice;
37. Współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w zakresie nabywania  nieodpłatnego gruntów odpłatnego gruntów na rzecz Gminy Debrzno;
38. Dokonywanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji dotyczącej posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów  stanowiących odpady komunalne;
39. Wykonywanie na polecenie Burmistrza lub Sekretarza innych zadań w sprawach nieobjętych zakresem  działania, do których pracownik ma kwalifikacje lub predyspozycje do ich wykonania;
40. Niezwłoczne przekazywanie do ewidencji księgowej wszelkich dokumentów księgowych związanych z zajmowanym przez niego stanowiskiem w ramach obowiązków pracowniczych.


Podstawowe zadania stanowiska ds. geodezji i planowania:
1) Prowadzenie spraw nazewnictwa ulic oraz numerów porządkowych nieruchomości na obszarze  Gminy Debrzno;
2) Przygotowanie materiałów dla potrzeb sprzedaży nieruchomości ;
3) Przygotowywanie materiałów dla potrzeb wydzierżawiania, najmu, użyczenia , użytkowania ,opłat adiacenckich;
4) Okazywanie granic gruntów oddanych uprzednio w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, sprzedanych, których stroną jest Gmina;
5) Prowadzenie czynności związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości pozostających we władaniu Gminy Debrzno, w szczególności prowadzenie nadzoru właścicielskiego;
6) Współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w zakresie nabywania nieodpłatnego gruntów na rzecz Gminy Debrzno;
7) W przypadku nieobecności lub niemożliwości wykonania przez Przełożonego dokonania w danym czasie oględzin nieruchomości celem weryfikacji i zgodności informacji posiadania kompostownika przydomowego a w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne czynny udział bierze insp. ds. geodezji i planowania lub insp. ds. rolnictwa lub insp. ds. rolnictwa i ochrony środowiska;
8) Badanie potrzeb oraz ocena jakości i stopnia zaspokojenia ludności z zakresu gospodarki mieszkaniowej;
9) Przygotowywanie skierowań, materiałów w sprawach zasiedlenia, opróżnianie lokali mieszkalnych, a także realizacja wyroków sądowych dotyczących eksmisji zgodnie z ustawą o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych,wyroków sądowych dotyczących eksmisji zgodnie z ustawą o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych,
10) Branie czynnego udziału w zebraniach „Wspólnot Mieszkaniowych” zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie na mocy wcześniej udzielonych pełnomocnictw;
11) Opracowywanie analiz i potrzeb mieszkaniowych na terenie Gminy Debrzno, uwzględnianie w możliwym zakresie i wg. dostępnych zasobów potrzeb mieszkaniowych osób znajdujących się w najtrudniejszych sytuacjach mieszkaniowych;
12) Współpraca z administratorami „Spółdzielni Mieszkaniowych” „Wspólnot Mieszkaniowych” w zakresie gospodarki lokalami;
13) Przygotowywanie sprawozdań dla Rady Miejskiej lub na polecenie Pracodawcy z zakresu gospodarki mieszkaniowej;
14) Przygotowywanie niezbędnych materiałów, dokumentacji na posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
15) Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi ;
16) Czynności faktyczne i prawne związane z rozgraniczeniami nieruchomości; nieruchomości,
17) Prowadzenie spraw dotyczących podziałów nieruchomości;
18) Przekazywanie do ewidencji księgowej i ewidencji ludności wszystkich zmian, numeracji nieruchomości, numeracji działek gruntów, nazw miejscowości, ulic i placów;
19) Koordynacja i obsługa przepisanych prawem działań związanych z uzgodnieniami projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania;
20) Przechowywanie planów zagospodarowań  przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania;
21) Prowadzenie spraw związanych z ustaleniami warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do obszarów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
22) Ocena zmian zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Debrzno i przygotowywanie wyników tej oceny, a także analiza wniosków w sprawach sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego;
23) Prowadzenie rejestru wydawanych decyzji wynikających z zakresu obowiązków oraz ich okazywanie do wglądu  na ewentualne żądanie Przełożonego;
24) Współpraca z komórką organizacyjną prowadzącą Zamówienia Publiczne w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonywanie prac  geodezyjno-kartograficznych ,wycen nieruchomości  oraz opracowań  planów zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania;
25) Przygotowywanie w zakresie objętym rodzajem umówionej pracy, skonkretyzowanym niniejszym ramowym zakresem obowiązków służbowych sprawozdań i analiz pod obrady Rady Miejskiej w Debrznie oraz poszczególnych komisji Rady projektów uchwał Rady Miejskiej , projektów zarządzeń Burmistrza;
26) Sporządzanie dokumentów i aktów prawa miejscowego- sporządzonych, wydanych lub uchwalonych w sprawach mieszczących się w zakresie właściwości merytorycznej Pracownika -w formie umożliwiającej przekazywanie i ogłaszanie  w przepisanych prawem publikatorach w aktualnie obowiązujących formatach;
27) Weryfikacja merytoryczna wszelkich dowodów księgowych(faktur, rachunków, not obciążeniowych , itp.) wystawionych  Pracodawcy w zakresie działań należących do obowiązków Pracownika oraz przedstawienie Przełożonemu informacji  w tym zakresie każdorazowo na koniec miesiąca- w ramach realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w Punkcie I Ppkt.2 lit. „ h” in fine.


Podstawowe zadania stanowiska ds. gospodarki komunalnej:
1) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów  komunalnych na terenie Gminy Debrzno;
2)Prowadzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli
zamieszkałych, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;
3)Przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji  złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) Prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego;
5) Współpraca z komórką organizacyjną prowadzącą Zamówienia Publiczne w przygotowaniu w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór ii prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
6) Naliczanie i dokonywanie przypisu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7) Przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań budżetowych miesięcznych;
kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi poprzez uzgadnianie przypisów i odpisów;
8) Przygotowywanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do  danych zawartych w deklaracji;
9) Wydawanie decyzji określających utratę prawa do zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych;
10) Prowadzenie rejestru wydawanych decyzji oraz ich okazywanie do wglądu na ewentualne żądanie Przełożonego;
11) Realizowanie oględzin nieruchomości celem weryfikacji i zgodności informacji  posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów  stanowiących odpady komunalne;
12) Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród  mieszkańców Gminy na temat  gospodarowania odpadami komunalnymi;
13) Opracowywanie informacji do zamieszczania na stronach internetowych Gminy i Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami  komunalnymi na terenie Gminy Debrzno;
14) Opracowywanie wniosków i współdziałanie z innym komórkami organizacyjnymi  w urzędzie w ich opracowaniu w celu pozyskania środków finansowych ze źródeł  pozabudżetowych;
15) Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
16) Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje radnych, zbieranie informacji od współpracowników i innych komórek organizacyjnych urzędu lub instytucji z zewnątrz celem sporządzenia rzetelnej odpowiedzi. Ponadto przygotowywanie w zakresie objętym rodzajem umówionej pracy, skonkretyzowanym niniejszym  Ramowym Zakresem  Obowiązków
Służbowych sprawozdań i analiz pod obrady Rady Miejskiej w Debrznie oraz poszczególnych komisji Rady Miejskiej, projektów uchwał Rady Miejskiej w Debrznie, projektów zarządzeń  Burmistrza;
17) Monitoring prawidłowości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę patrząc przede wszystkim na zgodność z harmonogramem i prawidłową realizacją pozostałych obowiązków wynikających  z umowy;
18) Prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami nieruchomości na rzecz Gminy;
19) Gospodarka  magazynowa worków na odpady wraz z kodami kreskowymi zapewniającymi prawidłową identyfikacje przyjmowanych odpadów;
20) Bieżące zapoznawanie się z ustawami, rozporządzeniami i aktami normatywnymi dotyczącymi ogółu zagadnień na stanowisku pracy , prowadzenie wymaganych rejestrów, ewidencji spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt,  archiwizowanie  dokumentów, realizowanie sprawozdawczości dokumentów,  –– wszystko w nałożonych terminach;
21) Weryfikacja merytoryczna wszelkich dowodów księgowych (faktur, rachunków, not obciążeniowych, itp.) wystawianych Pracodawcy w zakresie działań należących do  obowiązków Pracownika oraz przedstawianie Przełożonemu informacji w tym zakresie  każdorazowo na koniec miesiąca -w ramach realizacji obowiązku informacyjnego o którym mowa w Punkcie I Ppkt.2 lit.”h” in fine.


Podstawowe zadania stanowiska ds. rolnictwa i ochrony środowiska:
1. Z zakresu rolnictwa i ochrony zwierząt:
1) Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem degradacji gruntów i erozji gleb;
3) Wykonywanie zadań związanych z ochroną roślin;
4) Współuczestniczenie w opracowywaniu spisów rolnych;
5) Prowadzenie działań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w tym wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną, związanych z ochrona zwierząt rażąco zaniedbywanych lub okrutnie traktowanych;
6) Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom;
7) Wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem chorobom zakaźnym zwierząt;
8) Prowadzenie rejestracji plantatorów oraz nadzór nad uprawą maku i konopii, kontrola w tym zakresie;
9)Współdziałanie z samorządem rolniczym i prowadzenie spraw dotyczących wyborów do Izby Rolniczej;
10) Współpraca z Urzędem Statystycznym w sprawie przekazywania zmian w wykazach indywidualnych gospodarstw rolnych gospodarstw rolnych oraz współdziałania ze służbami działającymi na rzecz rolnictwa;
11) Prowadzenie spraw związanych z dopłatami paliwa i ich rejestr;
2. Z zakresu Łowiectwa:
1) Przygotowywanie opinii rocznych planów łowieckich;
2) Współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, nadleśniczymi lasów państwowych związanych z  zagospodarowaniem obwodów łowieckich w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny;
3) Przyjmowanie od zarządców obwodów łowieckich oraz właścicieli , posiadaczy i zarządców gruntów zgłoszenia o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt dziko żyjących,  które mogą być przeniesione na ludzi lub zwierzęta gospodarskie;
4) Przygotowywanie opinii , wniosków Polskiego Związku Łowieckiego dotyczących wydzierżawienia obwodu łowieckiego;
3. Z zakresu ochrony środowiska , gospodarki wodnej i ochrony przyrody:
1) Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Gminy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju poprzez opracowywanie i opiniowanie planów i programów w zakresie ochrony środowiska, a mianowicie :pozyskiwanie weryfikacja, aktualizacja decyzji (pozwoleń),zgłoszeń ( m.weryfikacja, aktualizacja decyzji (pozwoleń),zgłoszeń ( m.in.emisja gazów, pyłów do powietrza, pozwolenia wodno prawne, gospodarowanie odpadami nie komunalnymi).Ponadto  prawne dokonywanie doboru odbiorców i usługodawców;
2) Przygotowywanie decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, w tym szczególności decyzji i decyzji dotyczących pozwolenia na usuwanie drzew;
3) Prowadzenie dokumentacji związanej ze stanem przyrody i podejmowanie przypisanych prawem działań celem  zapewnienia ochrony pomników przyrody i rezerwatów znajdujących się na terenie Gminy Debrzno;
4)Wnioskowanie o wymierzenie kar pieniężnych i wyciągniecie innych konsekwencji prawnych w przypadkach stwierdzenia  nieprzestrzegania ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie środowiska oraz zabezpieczanie na potrzeby nieprzestrzegania ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie środowiska postępowań administracyjnych i sądowych dowodów na okoliczność naruszenia przez dane osoby postanowień tej ustawy;
5) Prowadzenie na mocy ogólnego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Debrzna kontroli w zakresie zadań  związanych z ochrona środowiska;
6) Realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach i ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia;
7) Nadzór nad utrzymaniem czystości, estetyki i zieleni gminnej oraz opracowywanie programu ochrony środowiska;
8) Współpraca ze służbami ochrony przyrody i ochrony zabytków oraz  współdziałanie z administracja rządową i innymi instytucjami w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska;
9) Nadzór nad urządzeniami związanymi z ochroną środowiska;
10) Kontrola i Nadzór gospodarki wodnej (jezior i rzek)na obszarze Gminy Debrzno , w tym rejestrowanie i zgłaszanie Pracodawcy stwierdzonych przypadków niewłaściwego gospodarowania odpadami i ściekami;
11) Nadzór i organizacja nad kąpieliskami miejskimi i szlakami turystycznymi (ścieżki piesze i rowerowe);
12) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych;
13) Rejestrowanie szkód spowodowanych przez zjawiska przyrodnicze, szacowanie strat i sporządzanie wniosków o pozyskanie środków na likwidacje szkód,pozyskanie środków na likwidacje szkód;
14) Nadzór nad pracownikami interwencyjnymi i wydawanie i wiążących poleceń w zakresie realizowanych przez nich zadań w sferze należącej do zadań służbowych Pracownika;
15) Sporządzanie dokumentów i aktów prawa w  w sprawach mieszczących się w  zakresie właściwości merytorycznej Pracownika- w formie umożliwiającej przekazywanie i ogłaszanie w przepisanych prawem publikatorach w aktualnie obowiązujących formatach;
16) Przygotowywanie kompletnej dokumentacji podlegającej ogłoszeniu w BIP i terminowe jej przekazywanie w wersji elektronicznej lub papierowej administratorowi danych Urzędu Miejskiego oraz sprawdzanie prawidłowości i kompletności ogłoszenia i zgłaszanie administratorowi strony BIP ewentualnych uwag i zastrzeżeń w tym zakresie;
17) Weryfikacja  merytoryczna wszelkich dowodów księgowych(faktur, rachunków, not obciążeniowych, itp.) wystawianych Pracodawcy w zakresie działań należących do obowiązków Pracownika oraz przedstawienie Przełożonemu informacji  każdorazowo na koniec miesiąca w ramach realizacji obowiązku informacyjnego ,o którym mowa w Punkcie I  Ppkt. 2 lit. „h”) in fine;
18) Przekazywanie do ewidencji księgowej dokumentów księgowych związanych zakończeniem zadań leżących w gestii  Pracownika albo przez niego nadzorowanych lub koordynowanych w ramach obowiązków pracowniczych;
19) W przypadku nieobecności lub niemożliwości wykonania przez Przełożonego dokonania w danym czasie oględzin nieruchomości celem weryfikacji i zgodności informacji posiadania kompostownika przydomowego i zgodności informacji posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne czynny udział bierze insp. ds. rolnictwa i ochrony środowiska lub  insp. ds. geodezji i planowania.
Wnioski do pobrania w zakładce menu podmiotowym: „Wzory wniosków i formularzy”

Wszystkie sprawy wynikające z zakresów obowiązków Referatu Komunalnego załatwiane są na podstawie przepisów jak niżej:
1. Ustawa o samorządzie gminnym (Tekst Jednolity Dz. U. z 2020 roku,poz.713 z póź.zm.),
2.Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Tekst Jednolity  Dz. U. z 2020 roku , poz. 1990 z póź.zm.),
3. Ustawa prawo geodezyjne e i kartograficzne ( (Tekst Jednolity Dz. U. z 2020 roku,poz.2052 z póź.zm.),
4. UstawaUstawa o planowaniu o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst Jednolity Dz. U. z 2020 roku,poz.293 z póź. zm),
5. Ustawa o własności lokali (Tekst Jednolity Dz. U. z 2020 roku , poz. 1910 z póź. zm.),
6. Ustawa o ochronie praw lokatorówo i mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego  (Tekst Jednolity Dz..U. z 2020 roku, poz. 611 z póź. zm.),
7. Ustawa prawo ochrony środowiska (Tekst Jednolity Dz.U z 2020 roku, poz.1219 z póź. zm.),
8. Ustawa o ochronie zwierząt(Tekst Jednolity Dz. U. z 2020 roku,poz.638 z póź. zm.),
9. Ustawa o ochronie przyrody ( Tekst Jednolity Dz. U. z 2020 roku,poz.55 z póź.zm.),
10. Ustawa o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronę środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko( Tekst Jednolity Dz.U. z 2020 roku , poz.283 z póź.zm.)
11. Ustawa prawo wodne ( Tekst Jednolity Dz. U. z 2020 roku , poz. 310 z póź. zm.),
12. Ustawa prawo łowieckie (Tekst Jednolity Dz. U z 2020 roku, poz,1683 z póź zm.),
13. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Tekst Jednolity Dz..U. z 2017 roku ,poz. 1161 z póź.zm),
14. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Tekst Jednolity Dz.U. z  2020 roku, poz. 1439 z póź zm.),
15. Ustawa o odpadach( Tekst Jednolity Dz..U. z 2020 roku, poz. 797 z póź.zm.),
16. Ustawa o opłacie skarbowej (Tekst Jednolity Dz.U. 2020 roku, poz.poz.1546 z póź.zm.).

 


DOTYCZY CEIDG – ZOSTAŃ W DOMU – WNIOSEK ONLINE

Pamiętaj, że wszystkie sprawy w CEIDG możesz załatwić przez Internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go szybko uzyskać przez Internet, wystarczy, że korzystasz z bankowości elektronicznej.

Po uzyskaniu Profilu Zaufanego załóż konto, aktywuj je klikając w link, który OTRZYMASZ na adres mailowy oraz zaloguj się.

Wypełnij wniosek CEIDG-1 i podpisz go (przycisk "podpisz i wyślij wniosek"). Dowodem złożenia wniosku będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które OTRZYMASZ mailem.

Wniosek możesz złożyć w kilku prostych krokach

1 załóż Profil Zaufany jeśli jeszcze go nie posiadasz

2 załóż konto w CEIDG

3 aktywuj je (maila aktywacyjnego znajdziesz w swojej skrzynce pocztowej)

4 zaloguj się

5 przygotuj wniosek

6 podpisz i wyślij wniosek