Urząd Miejski w Debrznie

 Sesje Rady Miejskiej
Informacje o terminach i proponowanym porządku Sesji

Nagrania z Sesji Rady Miejskiej 


V sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 19 czerwca 2024 r. o godzinie 15:30

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków;
 • zmiany do porządku obrad;
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od oststniej sesji.

5. Informacj Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Debrzno za rok 2023 r.

8. Podjęcie uchwały nr 33.V.2024 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Debrzna.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Debrzno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2023 rok:

  a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok;

  b) sprawozdanie finansowe za 2023 rok;

  c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok;

  d) informacja o stanie mienia komunalnego;

  e) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Debrzno i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;

  f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;

  g) podjęcie uchwały Nr 34.V.2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok;

  h) podjęcie uchwały Nr 35.V.2024 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Debrzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

10. Podjęcie uchwał

 • 36.V.2024 w sprawie powołania Rady Programowej Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie;
 • 37.V.2024 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Debrznie;
 • 38.V.2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Debrzno;
 • 39.V.2024 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie;
 • 40.V.2024 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024 rok;
 • 41.V.2024 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Debrzno.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Oświadczenia.

13. Komunikaty.

14. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

15. Zakończenie V sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


IV (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 31 maja 2024 r., o godz. 08:00

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie, przy ul. Traugutta 2.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania  prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków;

3. Przedstawienie wniosku o zwołanie (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

4. Zmiany do porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały nr 33.IV.2024 w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Debrznie.

6. Oświadczenia.

7. Komunikaty.

8. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Zzakończenie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


III sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 24 maja 2024 r. o godzinie 10:00,

w sali obrd Urzędu Miejskiego w Debrznie przy ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy, zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • zmiany do porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzień Stałych Komisji Rady.

4. Informacja Przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.

6. Informacja o zgłosoznych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

7. Podjęcie uchwał:

 • 29.III.2024 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2024 rok;
 • 30.III.2024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2024-2035;
 • 31.III.2024 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2024 roku;
 • 32.III.2024 w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Debrznie.

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


II sesja Rady Miejskiej w Debrznie,

która odbędzie się dnia 17 maja 2024 roku o godzinie 13:00,

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2

 

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy, zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Czynności organizacyjne:

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 • przyjęcie projektu porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.

4. Powołanie składu Komisji Rewizyjnej (uchała nr 24.II.2024).

5. Powołanie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (uchwała nr 25.II.2024).

6. Wybór członków Stałych Komisji Rady (uchwała nr 26.II.2024).

7. Podjęcie uchwał:

 • 27.II.2024 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze, , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
 • 28.II.2024 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.

8. Oświadczenia.

9. Komunikaty.

10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

I sesja Rady Miejskiej w Debrznie

zwołana przez Komisarza Wyborczego,

która odbędzie się dnia 7 maja 2024 roku o godzinie 10:00

w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie, przy ul. Wojska Polskiego 2

 

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie i prowadzenie Sesji Rady Miejskiej w Debrznie, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.

2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

3. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.

4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza.

6. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.

7. Wybór Przewodniczącego Rady.

8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

9. Zakończenie obrad I Sesji Rady Miejskiej w Debrznie