Urząd Miejski w Debrznie
Referat Organizacyjny - RO

 

Zadania Referatu Organizacyjnego

 

 1. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu.
 2. Obsługa spotkań i konferencji Burmistrza oraz Zastępcy.
 3. Obsługa i prowadzenie rozliczeń związanych z łącznością i telekomunikacją.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony mienia.
 5. Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych oraz kluczy zapasowych.
 6. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 7. Przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów  z Burmistrzem, Zastępcą bądź kierowanie ich do właściwych referatów oraz prowadzenie rejestrów w tym zakresie.
 8. Analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych.
 9. Zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu konserwacji i napraw obiektu Urzędu.
 11. Prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych.
 12. Prowadzenie gospodarki drukami i formularzami.
 13. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i innych osób zatrudnionych przez Urząd.
 14. Prowadzenie spraw osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.
 15. Prowadzenie akt osobowych pracowników obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych.
 16. Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy.
 17. Zakładanie, przekształcanie i likwidowane gminnych jednostek organizacyjnych.
 18. Kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
 19. Prowadzenie spraw związanych z pomocą rzeczową dla uczniów szkół podstawowych
  i gimnazjum.
 20. Sporządzane zbiorowych sprawozdań dotyczących placówek oświatowych.
 21. Prowadzenie akt osobowych pracowników placówek oświatowych na podstawie odpowiednich porozumień.
 22. Organizacja, nadzór i koordynacja nad bezpiecznym dowozem uczniów do szkół.
 23. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.
 24. Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno – techniczne, a w szczególności:
 1. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 2. przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę i jej komisje,
 3. przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz  poszczególnych radnych,
 4. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 5. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Burmistrza,
 6. przygotowanie  pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie  - spotkań   i zebrań organizacyjnych przez Burmistrza,
 7. protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
 8. prowadzenie rejestru projektów uchwał, uchwał, opinii i innych postanowień Rady i jej komisji,
 9. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych, 
 10. przesyłanie w ustalonym terminie podjętych uchwał – Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz innym podmiotom ustawowo upoważnionym,
 11. przekazywanie uchwał Rady na stanowiska pracy wg kompetencji oraz ogłaszanie uchwał
  w sposób zwyczajowo przyjęty.
 1. Prowadzenie spraw związanych z działalnością Sołtysów i Rad Sołeckich, w tym:
 1. organizowanie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich,
 2. pomoc w obsłudze administracyjnej bieżącej działalności sołectw,
 3. kompletowanie dokumentacji organów jednostek pomocniczych, kierowanie obiegiem uchwał i wniosków tych jednostek.
 1. Prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników.
 2. Wykonywanie zadań związanych ze zgromadzeniami publicznymi i zbiórkami publicznymi.
 3. Wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego, organów państwowych, samorządowych, jednostek pomocniczych oraz przeprowadzeniem referendum.
 4. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.
 5. Realizacja spraw z zakresu targowiska, w tym wyznaczanie miejsc i pobór opłat.
 6. Pobór inkasa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Realizacja  zadań z zakresu  ochrony przeciwpożarowej.
 8. Prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem zjawiskom patologii społecznej.
 9. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia.
 10. Wydawanie zezwoleń na imprezy masowe.
 11. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczych.
 12. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz potwierdzanie dokonania opłat.
 13. Prowadzenie postępowań zmierzających do wydawania decyzji wygaszających i cofających, zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 


DOTYCZY CEIDG – ZOSTAŃ W DOMU – WNIOSEK ONLINE

Pamiętaj, że wszystkie sprawy w CEIDG możesz załatwić przez Internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go szybko uzyskać przez Internet, wystarczy, że korzystasz z bankowości elektronicznej.

Po uzyskaniu Profilu Zaufanego załóż konto, aktywuj je klikając w link, który OTRZYMASZ na adres mailowy oraz zaloguj się.

Wypełnij wniosek CEIDG-1 i podpisz go (przycisk "podpisz i wyślij wniosek"). Dowodem złożenia wniosku będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które OTRZYMASZ mailem.

Wniosek możesz złożyć w kilku prostych krokach

1 załóż Profil Zaufany jeśli jeszcze go nie posiadasz

2 załóż konto w CEIDG

3 aktywuj je (maila aktywacyjnego znajdziesz w swojej skrzynce pocztowej)

4 zaloguj się

5 przygotuj wniosek

6 podpisz i wyślij wniosek