Urząd Miejski w Debrznie
Referat Finansowy

Zadania Referatu Finansowego

 

 1. Nadzór i kontrola realizacji budżetu Gminy.
 2. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
 3. Sporządzanie projektu budżetu Gminy wraz z wieloletnią prognozą finansową
  oraz wprowadzanie zmian.
 4. Przygotowanie Uchwał lub Zarządzeń dotyczących spraw finansowych Gminy.
 5. Prawidłowe i terminowe sporządzanie (jednostkowych i łącznych) sprawozdań budżetowych
  i finansowych Urzędu, jednostek obsługujących i Gminy.
 6. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Gminy i jednostek obsługiwanych,
 7. Nadzór nad rozliczaniem dotacji.
 8. Nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań.
 9. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Nadzór i ewidencja księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 11. Organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości. 
 12. Współpraca z organami finansowymi i bankowymi (sporządzanie wniosków kredytowych, wniosków o pożyczki).
 13. Prowadzenie ewidencji księgowej budżetu gminy, urzędu i jednostek obsługiwanych.
 14. Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu.
 15. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno- rachunkowym.
 16. Ewidencja poszczególnych zadań inwestycyjnych (wydatki).
 17. Ewidencja wpłat i zwrotów wadiów i zabezpieczeń.
 18. Kontrola realizacji opłat targowych.
 19. Prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie środków trwałych i wyposażenia.
 20. Ewidencja umów i porozumień.
 21. Rozliczanie inwentaryzacji.
 22. Wystawianie faktur VAT.
 23. Sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu i jednostek obsługujących.
 24. Prowadzenie ewidencji dotyczącej wynagrodzeń: karty wynagrodzeń, dokumentacji dotyczącej składek ZUS, dokumentacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.
 25. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 26. Prowadzenie ewidencji zabezpieczeń umowy złożonych w formie niepieniężnej.                                                                                          
 27. Wymiar podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych.
 28. Wymiar podatku od środków transportowych
 29. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
 30. Przygotowywanie decyzji w sprawie umorzenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osobom fizycznym, prawnym oraz przedsiębiorcom zgodnie z ustawą o pomocy publicznej.
 31. Przedkładanie Burmistrzowi wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności
  oraz rozłożenia na raty należności z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej.
 32. Przygotowywanie decyzji w sprawach zwolnień i ulg podatkowych wynikających z ustaw
  o podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości.
 33. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie składanych przez podatników deklaracji
  i informacji w przypadku stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym.
 34. Sporządzanie decyzji i postanowień z zakresu spraw podatkowych.
 35. Sporządzanie decyzji i postanowień ustalających wysokość podatków, decyzji zmieniających oraz pozostałych decyzji i postanowień z zakresu spraw podatkowych.
 36. Ewidencja podatków i opłat – podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
 37. Przygotowywanie decyzji dotyczących odroczeń terminu płatności, umorzenia odsetek, rozkładania  należności na raty.
 38. Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach.
 39. Rozliczanie sołtysów i inkasentów z tytułu wpłat podatków.
 40. Wyliczanie kwoty wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów i inkasentów na podstawie uchwały o inkasie.
 41. Monitorowanie oraz egzekucja zaległości w opłatach i podatkach lokalnych.
 42. Naliczanie odsetek za zwłokę w zapłacie podatku.
 43. Podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych: wystawianie i sporządzanie ewidencji upomnień, wystawianie i sporządzenie ewidencji tytułów wykonawczych.
 44. Współpraca z organami egzekucyjnymi w zakresie ściągania zaległości podatkowych.
 45. Aktualizacja aktów wewnętrznych w zakresie prowadzonych spraw.
 46. Obsługa jednostek organizacyjnych w ramach Centrum Usług Wspólnych w zakresie:
 1. opracowanie projektów uregulowań wewnętrznych jednostek obsługiwanych dotyczących rachunkowości oraz przedłożenie do zatwierdzenia kierownikom jednostek obsługiwanych,
 2. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. prowadzenie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych,
 4. ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach,
 5. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego,
 6. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej wydzielonych rachunków dochodów,
 7. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych,
 8. rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych,
 9. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz przedkładanie odpowiednim organom,
 10. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej,
 11. przygotowywanie i opracowywanie danych do sprawozdania o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli w zakresie wypłaconych kwot wynagrodzeń,
 12. współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie sporządzania  sprawozdań rzeczowo - finansowych i statystycznych.

 

 


DOTYCZY CEIDG – ZOSTAŃ W DOMU – WNIOSEK ONLINE

Pamiętaj, że wszystkie sprawy w CEIDG możesz załatwić przez Internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go szybko uzyskać przez Internet, wystarczy, że korzystasz z bankowości elektronicznej.

Po uzyskaniu Profilu Zaufanego załóż konto, aktywuj je klikając w link, który OTRZYMASZ na adres mailowy oraz zaloguj się.

Wypełnij wniosek CEIDG-1 i podpisz go (przycisk "podpisz i wyślij wniosek"). Dowodem złożenia wniosku będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które OTRZYMASZ mailem.

Wniosek możesz złożyć w kilku prostych krokach

1 załóż Profil Zaufany jeśli jeszcze go nie posiadasz

2 załóż konto w CEIDG

3 aktywuj je (maila aktywacyjnego znajdziesz w swojej skrzynce pocztowej)

4 zaloguj się

5 przygotuj wniosek

6 podpisz i wyślij wniosek