Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Budżet na rok 2017

Budżet Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok przyjęty uchwałą 89.XL.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. z załącznikami
 

spis treści:
uchwała - str 1
załącznik nr 1 - str 14
załącznik nr 2- str 22 - prognozowane dochody budżetu Miasta i Gminy Debrzno według źródeł na rok 2017
załącznik nr 3- str 24 -
załącznik nr 4- str 42 - zadaniainwestycyjne na rok 2017
załącznik nr 5- str 45 - plan przychodów i rozchodów na rok 2017
załącznik nr 6- str 46  - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok.
załącznik nr 7- str 47  - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok.
załącznik nr 8- str 49 -
załącznik nr 9- str 50  -Wykaz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na 2017 rok
załącznik nr 10- str 51  - Wykaz zakresu i stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok
załącznik nr 11- str 52  - Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok
załącznik nr 12- str 53  - Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowychna na 2017 rok
załącznik nr 13.1- str 54  -Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na 2017 rok
załącznik nr 13.2- str 55 - Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na 2017 rok
załącznik nr 14- str 56 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2017 rok.
załącznik nr 15- str 57 - Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami stałymi Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok
załącznik nr 16- str 58 - Dochody i wydatki z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska na 2017 rok
załącznik nr 17- str 59 - Dochody i wydatki gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok
załącznik nr 18.1 str 60  - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok
załącznik nr 18.2 - str 61 - Dochody Miasta i Gminy Debrzno związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok


UCHWAŁA Nr 010/g315/D/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o:
• możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy Miasto i Gmina Debrzno na 2017 rok,
• prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Miasto i Gmina Debrzno na lata: 2017 - 2032 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2017-01-20 14:29:12
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-01-20 13:51:04