Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Budżet na rok 2015

Budżet Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok przyjęty uchwałą 2.VIII.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. z załącznikami


spis treści:
uchwała - str 1
załącznik nr 1 - str 10
załącznik nr 2- str 18 - prognozowane dochody budżetu Miasta i Gminy Debrzno według źródeł na rok 2015
załącznik nr 3- str 20 -
załącznik nr 4- str 35 - plan przychodów na rok 2015
załącznik nr 5- str 36 - plan rozchodów na rok 2015
załącznik nr 6- str 37 - plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2015
załącznik nr 7- str 38 - plan finansowy zadań zleconych na rok 2014 - wydatki
załącznik nr 8- str 40 - zadania inwestycyjne na rok 2015 r. ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024
załącznik nr 9- str 42 - plan finansowy Funduszu Sołeckiego na rok 2015
załącznik nr 10- str 43 - wykaz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w 2015 roku
załącznik nr 11- str 44 - wykaz zakresu i stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2015
załącznik nr 12- str 45 - dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmiioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.
załącznik nr 13- str 47 - zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych w roku 2015
załącznik nr 14- str 49 - dochody i wydatki związane z wpływami i wydatkami z korzystania ze środowiska na 2015 rok
załącznik nr 15- str 50 - prognozowane dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2015
załącznik nr 16- str 51 - plan dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok budżetowy 2015
załącznik nr 17- str 52 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2015
załącznik nr 18, 19 i 20 str 53 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2015;
dotacje celowe przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015;
dotacja celowa przekazywania gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST w 2015
załącznik nr 21 - str 54 - wpłata gminy na fundusz wspierania policji na podstawie porozumienia na rok 2015
załącznik nr 22- str 55 - plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2015
załącznik nr 23- str 56 - plan obrotu nieruchomościami na rok 2014 i lata 2015-2016


 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Debrznie Nr 1.VIII.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024


 

Uchwała Nr 251/g315/P/II/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
 

Uchwała Nr 252/g315/F/II/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata: 2015 - 2024
 


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:901
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2015-05-28 13:05:43
Treść wytworzył(a): Ewa Matraszek, 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-05-28 13:05:23