Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Budżet na rok 2014

Budżet Miasta i Gminy Debrzno na 2014 rok przyjęty uchwałą 91.LII.2013 z dnia 30.12.2013 r z załącznikami


spis treści:
uchwała - str 1
załącznik nr 1 - str 10 - plan prognozowanych dochodów Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014
załącznik nr 2- str 18 - prognozowane dochody budżetu Miasta i Gminy Debrzno według źródeł na rok 2014
załącznik nr 3- str 20 -
załącznik nr 4- str 37 - plan przychodów na rok 2014
załącznik nr 5- str 38 - plan rozchodów na rok 2014
załącznik nr 6- str 39 - plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2014
załącznik nr 7- str 40 - plan finansowy zadań zleconych na rok 2014 - wydatki
załącznik nr 8- str 42 - zadania inwestycyjne na rok 2014 r. ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024
załącznik nr 9- str 44 - plan finansowy Funduszu Sołeckiego na rok 2014
załącznik nr 10- str 45 - wykaz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w 2014 roku
załącznik nr 11- str 46 - wykaz zakresu i stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2014
załącznik nr 12- str 47 - dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmiioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.
załącznik nr 13- str 48 - zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych w roku 2014
załącznik nr 14- str 49 -dochody i wydatki związane z wpływami i wydatkami z korzystania ze środowiska na 2014 rok
załącznik nr 15- str 50 - prognozowane dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2014
załącznik nr 16- str 51 - plan dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok budżetowy 2014
załącznik nr 17- str 52 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2014
załącznik nr 18- str 53 - zakres i wysokość dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na rok 2014
załącznik nr 19 i 20 - str 54 - zakres i wysokość dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na rok 2014
załącznik nr 21- str 55 - plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2014
załącznik nr 22- str 56 - plan obrotu nieruchomościami na rok 2014 i lata 2015-2016

 


 

Uchwała Rady Miejskiej w Debrznie Nr 90.LII.2013 z dnia 30.12.2013 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024

 

Uchwała Nr 024/g315/D/II/14 Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w 2014 roku oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Debrzno w latach 2014 - 2024

 


 

Projekt Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Debrzno na 2014 rok

 

Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Debrzno na 2014 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego.

 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej miasta i Gminy Debrzno na lata: 2014 - 2024

 

Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata: 2014 - 2024

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1493
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2015-05-28 13:03:49
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-02-25 11:24:14