Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Budżet na rok 2013

Budżet Miasta i Gminy Debrzno na 2013 rok przyjęty uchwałą 84.XXXIII.2012 z dnia 29.12.2012 r z załącznikami


 • Spis Treści:
  Uchwała - strona 1
  Załącznik nr 1 i 1a - Plan prognozowanych dochodów Miasta i Gminy Debrzno na rok 2013 - strona 8 i 15
  Załącznik nr 2 - Plan prognozowanych wydatków Miasta i Gminy Debrzno na rok 2013 - strona 17
  Załącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne na rok 2013 r. i ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2024 - strona 33
  Załącznik nr 4 - Plan przychodów na rok 2013 - strona 35
  Załącznik nr 5 - Plan rozchodów na rok 2013 - strona 36
  Załącznik nr 6, 6a - Plan finanowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2013 r. - strona 37,38
  Załącznik nr 7 - Plan finansowy funduszu sołeckiego na rok 2013- strona 40
  Załącznik nr 8 - Wykaz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w 2013 roku - strona 41
  Załącznik nr 9 - Wykaz zakresu i stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2013 - strona 42
  Załącznik nr 10 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmiioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.- strona 43
  Załącznik nr 11 - Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych w roku 2013 - strona 44
  Załącznik nr 12 - Dochody i wydatki związane z wpływami i wydatkami z korzystania ze środowiska na 2013 rok - strona 45
  Załącznik nr 13 - Plan dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok budżetoy 2013 - strona 46
  Załącznik nr 14 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2013 - strona 47
  Załącznik nr 15 - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2013 - strona 48
  Załącznik nr 16 - Zakres i wysokość dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na rok 2013 - strona 49
  Załącznik nr 17 - Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2013 - strona 50
  Załącznik nr 18 - Plan obrotu nieruchomościami na rok 2013 i lata 2014-2015 - strona 51


 •  

 

Uchwała 83.XXXII.2012 28.12.2012-w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024 z załącznikami.Uchwała SO RIO z dnia 29.01.2013r ws planowanej kwoty długu w latach 2013-2024.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1352
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2015-05-28 13:01:54
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-02-06 08:44:42