Urząd Miejski w Debrznie

 

Sesje Rady Miejskiej
Informacje o terminach i proponowanym porządku Sesji

Kadencja 2014-2018

Nagrania z Sesji Rady MIejskiej


LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
14 listopada 2018 r. o godz. 13:30
w sali Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" ul. Ogrodowa 26

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie     obrad;     przywitanie     radnych,     przewodniczących     jednostek pomocniczych    Gminy    i    zaproszonych    gości;    stwierdzenie    quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.   Podsumowanie kadencji m.in. :
•     informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej;
•     informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady;
•    wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno.
4.   Oświadczenia.
5.   Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
6.   Zakończenie obrad LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LXXVII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
14 listopada 2018 r. o godz. 12:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie   obrad; przywitanie  radnych,  przewodniczących  jednostek pomocniczych  Gminy  i  zaproszonych  gości;  stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.   Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza  z działalności między sesjami.
5.   Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.   Podjęcie uchwał :

•    66.LXXVII.2018 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości ;
•    67.LXXVII.2018 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych;
•    68.LXXVII.2018 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności;
•    69.LXXVII.2018 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności;
•    70.LXXVII.2018 o zmianie uchwały Nr 15.LXVIII.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami   bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2018.                                               
•    71.LXXVI1.2018  w sprawie  udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady  Miejskiej  w Debrznie wniesioną przez Prokuratora Rejonowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.
•    72.LXXV1I.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  „ Park   Przemysłowy Cierznie w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno;
•    73.LXV1I.2018  w  sprawie wprowadzenia zmian  w  budżecie  Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok.
7.   Odpowiedzi   na   interpelacje   i   zapytania  radnych   oraz   przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
8.   Oświadczenia.
9.   Komunikaty.                                                                                                          
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11 .Zakończenie obrad LXXVII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LXXVI sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
12 października 2018 r. o godz. 11:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie     obrad;     przywitanie     radnych,     przewodniczących     jednostek pomocniczych    Gminy    i    zaproszonych    gości;    stwierdzenie    quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.   Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza  z działalności między sesjami.
5.   Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.   Podjęcie uchwał :
•     60.LXXVI.2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Debrzno;
•    61.LXXVI.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Debrzno, Gmina Debrzno;
•    62.LXXVI.2018 w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
•    63.LXXVI.2018  w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie  Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok;
•     64.LXXVI.2018 w w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno;
7.   Odpowiedzi   na   interpelacje   i   zapytania   radnych   oraz   przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
8.   Oświadczenia.
9.   Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.Zakończenie obrad LXXVI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

 


LXXV sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
27 września 2018 r. o godz. 9:30
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad LXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
3.   Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie .
4.   Podjęcie uchwały :
• 59.LXXV.2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
5.  Komunikaty.
6. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Zakończenie obrad LXXV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

 


LXXIV sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
30 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie     obrad;     przywitanie     radnych,     przewodniczących     jednostek pomocniczych    Gminy    i    zaproszonych    gości;    stwierdzenie    quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.   Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza z działalności między sesjami.
5.   Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.   Podjęcie uchwał:
•     53.LXXIV.2018 w sprawie   wprowadzenia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Debrzno;
•     54.LXXIV.2018 w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Debrzno;
•    55.LXXIV.2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;
•    56.LXXIV.2018  w  sprawie  wprowadzenia zmian  w  budżecie  Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok;
•     57.LXXIV.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno;
•    58.LXXIV.2018    w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno;
7.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
8.   Oświadczenia.
9.   Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.Zakończenie obrad LXXIV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LXXIII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
5 lipca 2018 r. o godz. 10:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie  quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.   Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza z działalności między sesjami.
5.   Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.   Podjęcie uchwał :
•    46.LXXIII.2018 w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesiania położonych w Gminie Debrzno;
•    47.LXXIII.20I8  w sprawie  przyjęcia Gminnego  Programu  Wspierania Rodziny na lata 2018-2020;
•    48.LXXIII.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok;
•    49.LXXIII.2018 w sprawie   zaciągnięcia   długoterminowego   kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu.
7.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
8.   Oświadczenia.
9.   Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.Zakończenie obrad LXXIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

 

 


LXXII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
18 CZERWCA 2018 r. o godz. 09:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad LXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
3.   Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

•    42. LXXII.2018    w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Człuchowskiemu na zadanie pn. Remont ( odnowa )   drogi powiatowej nr 2547 G Uniechów - Debrzno;
•    43. LXXII.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu;
•    44. LXXII.2018    w sprawie    wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Debrzno;
•    45. LXXII.2018   w   sprawie   przekazania   do   zaopiniowania   organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
5.  Komunikaty.
6.  Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Zakończenie obrad LXXII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.
 


LXXI sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
08 CZERWCA 2018 r. o godz. 13:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie  quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.   Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza    z działalności między sesjami.
5.   Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Debrzno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2017 rok:
a)  sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2017 rok;
b)  sprawozdania finansowe za 2017 rok;
c)  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2017 rok;
d)  informacja o stanie mienia komunalnego;
e)  opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
f)   opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
g)   podjęcie uchwały Nr 31. LXXI.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;
h) podjęcie uchwały Nr 32.LXXI.2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
7.   Podjęcie uchwał :
•     33.LXXI.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok.
•     34.LXXI.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesiania położonych w Gminie Debrzno
•    35.LXXI.2018  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno.
•     36.LXXI.2018 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów rekreacyjnych w miejscowości Drozdowo gmina Debrzno;
•    37.LXXI.2018  w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Debrzno;
8.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
9.   Oświadczenia. lO.Komunikaty.
11.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
12.Zakończenie obrad   LXXI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LXX sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
27 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie  quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.   Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza    z działalności między sesjami.
5.   Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.   Podjęcie uchwał :
•    22.LXX.2018 zmieniająca uchwałę Nr 16.LXVIII.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Debrzno w 2018 roku;
•    23.LXX.2018 zmieniająca uchwałę Nr 19.LXVIII.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie praż związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „ Czyste Powietrze w Gminie Debrzno ( edycja 2018 ) " przy współudziale środków finansowych z Wojewódzkiego Fundusu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
•    24.LXX.2018 o zmianie uchwały Nr 89.XX1.2015 Rady Miejskiej w Debrznie  z dnia  29  października 2015 roku w sprawie powołania Debrzeńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu;
•    25.LXX.2018 w sprawie określenia  szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz  warunków częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
•    26.LXX.2018 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Debrznie wniesioną przez Wojewodę Pomorskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku;
•    27.LXX.2018 w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej;
•    28.LXX.2018 w sprawie przekazania zrealizowanej inwestycji;
•    29.LXX.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Człuchowskiemu;
•    30.LXX.2018  w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok.
7.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  radnych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
8.   Oświadczenia.
9.   Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.Zakończenie obrad LXX sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LXIX sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
09 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia
1.   Otwarcie obrad LXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
3.   Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie .
4.   Podjęcie uchwał :
•    20.LXIX.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Debrzno;
•    21.LXIX.2018 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.
5.  Komunikaty.
6. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Zakończenie obrad LXIX sesji Rady Miejskiej w Debrznie.
 


LXVIII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
28 marca 2018 r. o godz. 10:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.  Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza   z działalności między sesjami.
5.   Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6. Podjęcie uchwał:
•    13. LXVIIL2018 w sprawie podziału Gminy Debrzno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
•    14. LXVIIL2018 w sprawie podziału Gminy Debrzno na stałe obwody glosowania;
•    15. LXVIII.2018 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2018;
•    16. LXVIII.2018 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Debrzno w 2018 roku;
•    17. LXVIII.2018 w sprawie zmiany rocznego programu współpracy na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
•    18. LXVIII.2018 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzane przez Gminę Debrzno;
•    19. LXVIIL2018 w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie praż związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „ Czyste Powietrze w Gminie Debrzno (edycja 2018)" przy współudziale środków finansowych z Wojewódzkiego Fundusu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku .
•    20. LXVIII.2018 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok.
7.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  radnych   oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
8.  Oświadczenia.
9.  Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków. 11.Zakończenie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LXVII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
15 marca 2018 r. o godz. 10:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
3.  Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej
w Debrznie.
4.   Podjęcie uchwał:
•    10.LXVII.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Debrzno;
•    11.LXVII.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032;
•    12.LXVII.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Debrzno Umowy Współpracy Uczestników Przechlewskiego Klastra Energii.
5.   Komunikaty.
6.  Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
7.  Zakończenie obrad LXVII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LXVI sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
22 lutego 2018 r. o godz. 10:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad LXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
3.   Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie .
4.   Podjęcie uchwały :
•    09. LXVI.2018  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Park Przemysłowy Cierznie" w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno;
5.    Komunikaty.
6.   Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
7.   Zakończenie obrad LXVI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LXV sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
9 lutego 2018 r. o godz. 10:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.   Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza    z działalności między sesjami.
5.   Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.   Podjęcie uchwał :
•     04.XLV.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok.
•     05.XLV.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej
•    06.XLV.2017  w sprawie zmiany  uchwały w  sprawie  ustalenia  składu osobowego stałych komisji rady.
7.   Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych za 2017 rok.
8.   Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z realizacji  uchwał i wniosków Rady za 2017 rok.
9.   Przyjęcie Planu Pracy Rady Miejskiej w Debrznie na 2018 rok .
10.  Przyjęcie Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Debrznie na 2018 rok
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
12. Oświadczenia.
13. Komunikaty.
14.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
15.Zakończenie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LXIV sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
16 stycznia 2018 r. o godz. 10:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad LXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
3.   Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie .
4.   Podjęcie uchwał:
. 01 LXIV 2018 w sprawie zmiany uchwały nr 76.LIX.2017 Rady Mieiskiei w Debrznie z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego „ Park Przemysłowy „ w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno;
•    02. LXIV.2018    w sprawie    wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok;
•    03. LXIV.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032
5.  Komunikaty.
6.  Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
7.   Zakończenie obrad LXIV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LXIII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
28 grudnia 2017 r. o godz. 14:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie     obrad;     przywitanie     radnych,     przewodniczących    jednostek pomocniczych    Gminy    i    zaproszonych    gości;    stwierdzenie    quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady   i   Burmistrza z działalności między sesjami.
5.   Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.   Podjęcie uchwał :
•    101.LXIII.2017    w sprawie    wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok;
•    102.LXIII.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032;
•    103.LXIII.2017    w   sprawie   ustalenia   wydatków   nie wygasający z upływem roku budżetowego 2017 oraz planu finansowego tych wydatków;
•     104.LXIII.2017 uchylająca uchwałę Nr XVIII/89/2007 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego   wysokość   nauczycielskiego   dodatku   mieszkaniowego
i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz zasady wypłacania dodatku wiejskiego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Debrzno;
•    105.LXIII.2017    w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno.
7.   Odpowiedzi   na   interpelacje   i   zapytania  radnych   oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
8.   Oświadczenia.
9.   Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11 .Zakończenie obrad LXIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

 


LXII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
15 grudnia 2017 r. o godz. 10:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i  zaproszonych gości; stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■ przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady   i   Burmistrza z działalności między sesjami.
5.   Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.  Opinia Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o projekcie uchwały  w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.
7.  Podjęcie  uchwały Nr 96.LXII.2017  w  sprawie  uchwalenia     Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno.
8.   Przedstawienie przez Burmistrza opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
9. Uchwalenie budżetu na 2018 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) opinia i wnioski Komisji Finansów Publicznych,
c) stanowisko Burmistrza wobec wniosków Komisji Finansów Publicznych.
d) głosowanie nad wnioskami Komisji Finansów Publicznych,
e)    głosowanie   nad   przyjęciem   uchwały   Nr   97.LXII.2017   w   sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok.
10. Podjęcie uchwał :
•    98.LXII.2017 o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie utworzenia Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie;
•    99.LXII.2017 w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych rok 2018;
•    100.LXII.2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
11. Odpowiedzi   na   interpelacje   i   zapytania   radnych   oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
12. Oświadczenia.
13. Komunikaty.
14.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków. 15.Zakończenie obrad LXII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LXI sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
30 listopada 2017 r. o godz. 10:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i  zaproszonych gości; stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.   Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta i Gminyz działalności między sesjami.
5.   Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.   Podjęcie uchwał :
•     91.LXI.2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  oraz  warunków częściowego lub całkowitego  zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
•     92.LXI.2017 w sprawie odebrania z majątku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie nieruchomości zabudowanych, składających się z budynków i gruntów działek, położonych na terenie Miasta i Gminy Debrzno i wyposażenia tym majątkiem Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie;
•     93.LXI.2017 w sprawie zmiany uchwały nr 54.LIV.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenów  przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno;
•     94.LXI.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok.
8.   Odpowiedzi   na   interpelacje   i   zapytania  radnych   oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
9.   Oświadczenia. 10.Komunikaty.
11 .Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
12.Zakończenie obrad   LXI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LIX sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
30 października 2017 r. o godz. 10:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.  Otwarcie     obrad;     przywitanie     radnych,     przewodniczących    jednostek pomocniczych    Gminy    i    zaproszonych    gości;    stwierdzenie    ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie   Przewodniczącego   Rady   i   Burmistrza   Miasta   i   Gminy z działalności między sesjami.
5.   Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.  Podjęcie uchwał:
•    74.LIX.2017 w sprawie     rocznego programu współpracy na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3   ustawy  z  24  kwietnia  2003   roku  oraz  o  działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie;
•    75.LIX.2017 w sprawie poboru podatków i opłat na terenie miasta i gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa;•    76.LIX.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Park Przemysłowy " w miejscowości Cierznie, gmina Debrzno;
• 77.LIX.2017 w sprawie dostosowania uchwały w sprawie podziału Gminy Debrzno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do stanu faktycznego;
• 78.LIX.2017 w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Debrzno do stanu faktycznego;
• 79.LIX.2017 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa;
• 80.L1X.2017 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Debrzno;
• 81.LIX.2017 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
• 82.LIX.2017 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych;
• 83.LIX.2017 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności;
• 84.LIX.2017 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności;
• 85.LIX.2017 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;
• 86.LIX.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok ;
• 87.LIX.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032;
• 88.LIX.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Debrznie.
7.   Informacja o oświadczeniach majątkowych .
8.   Odpowiedzi  na   interpelacje   i  zapytania  radnych  oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
9.   Oświadczenia.
10. Komunikaty.
11 .Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
12.Zakończenie obrad   LIX sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LVIII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
16 października 2017 r. o godz. 12:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.  Otwarcie obrad LVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
3.  Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej
w Debrznie.
4.  Podjęcie uchwał:
•    72.LVIII.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w mieście Debrzno, gmina Debrzno;
•    73.LVIII.2017 w sprawie „ zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Debrzno na lata 2016-2022.
5.    Komunikaty.
6.  Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
7.  Zakończenie obrad LVIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie


LVII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
29 września 2017 r. o godz. 10:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i  zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.   Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie   Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami.
5.   Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.   Podjęcie uchwał:
•     62.LVII.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok ;
•    63.LVII.2017 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno;
•    64.LVII.2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Debrzno;
•    65.LVII.2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
•    66.LVII.2017 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Debrznie;
•    67.LVII.2017  w  sprawie  stwierdzenia przekształcenia Zespołu  Szkół w Debrznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Debrznie;
•    68.LVII.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starym Gronowie;
•    69.LVII.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Uniechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Uniechowie;
•     70.LVII.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Myśligoszczy.
7.   Odpowiedzi  na  interpelacje   i  zapytania  radnych  oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
8.   Oświadczenia.
9.   Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.Zakończenie obrad   LVII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.
 


LVI sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
14 września 2017 r. o godz. 9:30
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.   Otwarcie obrad LVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
3.  Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie .
4.  Podjęcie uchwały :
•    61.LVI.2017 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Twój dobry start" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
5.   Komunikaty.
6.  Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
7.  Zakończenie obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

 


LV sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
1 września 2017 r. o godz. 10:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad LV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
3.  Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie .
4.  Podjęcie uchwały :
•    60.LV.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Debrzno na 2017 rok.
5.   Komunikaty.
6.  Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
7.  Zakończenie obrad LV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LIV sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
29 sirpnia 2017 r. o godz. 10:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.  Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami.
5.  Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.  Podjęcie uchwał:
•    48.LIV.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Debrznie ;
•    49.LIV.2017 w sprawie zmiany nazwy i przebiegu ulicy w Debrznie ;
•    50.LIV.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Debrznie ;
•    51.LIV.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy i zmiany przebiegu ulic w Debrznie;
•    52.LIV.2017 w sprawie zmiany nazwy osiedla w Debrznie ;
•    53.LIV.2017 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowe Gronowo przed upływem kadencji;
•    54.LIV.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  dla terenów przeznaczonych do zalesiania położonych w gminie Debrzno ;
•    55.LIV.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno;
•    56.LIV.2017 w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych ;
•    57.LIV.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok ;
•    58.LIV.2017 w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „ Czyste Powietrze w Gminie Debrzno ( edycja 2017 ) " przy współudziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
7.  Odpowiedzi  na  interpelacje   i   zapytania  radnych  oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
8.  Oświadczenia.
9.  Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11 .Zakończenie obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LIII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
28 lipca 2017 r. o godz. 10:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2. Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza  z działalności między sesjami.
5.   Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6. Podjęcie uchwał:

 • 43.L.III.2017 w sprawie określenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno oraz informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej za I pólrocze roku budżetowego.
 • 44.L.III.2017 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budzetowej oraz rodzaju i szczegóółowowści materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 • 45.L.III.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2017.
 • 46.L.III.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032
 • 47.L.III.2017 w sprawie wyposażenia gminnej jednostki  organizacyjnej w majatek.

7.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
8.   Oświadczenia.
9. Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.Zakończenie obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
10 lipca 2017 r. o godz. 09:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad LII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Podjęcie uchwał :
•    40.LII.2017 w sprawie rozpoznania skargi na dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.
•    41.LII.2017 w sprawie rozpoznania skargi na dyrektora Przedszkola Miejskiego w Debrznie.
•    42.LII.2017 w sprawie ustalenia cen i opłat na cmentarzach komunalnych Miasta i Gminy Debrzno.
4.    Komunikaty.
5.  Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
6.  Zakończenie obrad LII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


LI sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
13 czerwca 2017 r. o godz. 13.30
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza  z działalności między sesjami.
5.   Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Debrzno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2016 rok:
a)  sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2016 rok;
b)  sprawozdania finansowe za 2016 rok;
c)  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2016 rok;
d)  informacja o stanie mienia komunalnego;
e)  opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
f)   opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
g)  podjęcie uchwały Nr 36.LI.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok;
h) podjęcie uchwały Nr 37.LI.2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Miasta i Gminy Debrzno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
7.  Podjęcie uchwał:
•    38.LI.2017 w sprawie ustalenia cen opłat na cmentarzach komunalnych Miasta i Gminy Debrzno;
•    39.LI.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok.
8.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
9.   Oświadczenia.
10. Komunikaty.
11.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
12.Zakończenie obrad LI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


L sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
06 czerwca 2017 r. o godz. 9.00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.   Otwarcie obrad L nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
3.  Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie .
4.   Podjęcie uchwały :
•    35.L.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok.
5.   Komunikaty.
6.  Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
7.  Zakończenie obrad L sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XLIX sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
18 maja 2017 r. o godz. 10.00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
3.  Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej
w Debrznie.
4.   Podjęcie uchwał :
•    33.XLIX.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesiania położonych w gminie Debrzno
•    34.XLIX.2017 w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Debrzno na lata 2016-2022.
5.    Komunikaty.
6.   Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
7.  Zakończenie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XLVIII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
25 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.  Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
•    wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
•    przyjęcie projektu porządku obrad,
•    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza   z działalności między sesjami.
5.  Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.  Podjęcie uchwał:
•    29.XLVIII.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Debrzno dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych;
•    30.XLVIII.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2017 roku przez Miasto i Gminę Debrzno pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na realizację inwestycji pn. „ Remont ( odnowa ) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów - Debrzno ".
•    31.XLVIII.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków  komunikacyjnych  oraz   warunków  i   zasad  korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Debrzno.
•    32.XLVIII.2017 w sprawie    wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok;
7.   Odpowiedzi  na  interpelacje   i  zapytania  radnych  oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
8.   Oświadczenia.
9.  Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XLVII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
31 marca 2017 r. o godz. 10.00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.  Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
•    wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
•    przyjęcie projektu porządku obrad,
•    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza z działalności między sesjami.
5.  Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.  Podjęcie uchwał:
•    18.XLVII.2017 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Debrzno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta i gminy Debrzno;

•     19.XLVII.2017 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2017 roku;
•    20.XLVII.2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego Przedszkola Miejskiego w Debrznie i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno, branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
•  21.XLVII.2017 o zmianie Uchwały Nr 62.LXI.2014 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej : Żłobek Gminny w Debrznie oraz ustalenia jego statutu z dnia 06 listopada 2014 roku;
•    22.XLVII.2017 w sprawie dostosowania w Gminie Debrzno sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe , na okres od dnia 01 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku;
•    23.XLVII.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok;
•    24.XLVII.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032;
•    25.XLVII.2017 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie środka trwałego (autobusu);
•    26.XLVII.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno;
•    27.XLVII.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno
7.  Odpowiedzi  na  interpelacje   i   zapytania  radnych  oraz przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
8.  Oświadczenia.
9.  Komunikaty.
10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XLVI sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
14 marca 2017 r. o godz. 10.00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.   Otwarcie obrad XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
3.  Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie .
4.  Podjęcie uchwał :
•    16.XLVI.2017 o zmianie uchwały nr 45.XXXII.2016 Rady Miejskiej w  Debrznie w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
•    17.XLVI.2017 poboru podatków i opłat na terenie miasta i gminy Debrzno, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa.
5.   Komunikaty.
6.   Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
7.  Zakończenie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XLV sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
28 luty 2017 r. o godz. 12.00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza   z działalności między sesjami.
5.  Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.  Podjęcie uchwał:
•    11.XLV.2017 w  sprawie projektu dostosowania  szkól  podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
•    12.XLV.2017 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Debrzno dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych ;
•    13.XLV.2017 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Debrzno w 2017 roku;
•    14.XLV.2017 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok;
•    15.XLV.2017  w  sprawie     wprowadzenia  zmian w budżecie  Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok.
7.  Odpowiedzi  na  interpelacje   i  zapytania  radnych  oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
8.  Oświadczenia.
9.  Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.Zakończenie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XLIV sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
22 luty 2017 r. o godz. 10.30
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.  Otwarcie obrad XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
3.  Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.
4.  Podjęcie uchwał:
•    09.XLIV.2017 w sprawie   wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Uniechówek przed upływem kadencji;
•    10.XLIV.2017 w sprawie   wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Główna przed upływem kadencji.
5.   Komunikaty.
6.  Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
7.  Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XLIII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
31 stycznia 2017 r. o godz. 12.00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza   z działalności między sesjami.
5.  Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.  Podjęcie uchwał:
•    03.XLIII.2017 w sprawie    wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok.
•    04.XLIII.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032.
7.   Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych za 2016 rok.
8.   Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z realizacji  uchwał i wniosków Rady za 2016 rok.
9.  Przyjęcie Planu Pracy Rady Miejskiej w Debrznie na 2017 rok .
10.  Przyjęcie Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Debrznie na 2017 rok
11.Odpowiedzi  na  interpelacje   i   zapytania  radnych  oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
12. Oświadczenia.
13. Komunikaty.
14.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
15.Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XLII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
16 stycznia 2017 r. o godz. 14.30
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.  Otwarcie obrad XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
3.  Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie .
4.  Podjęcie uchwał:
•    Nr 01.XLII.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok;
•    Nr 02.XLII.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032.
5.   Komunikaty.
6.  Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
7.  Zakończenie obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XLI sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
29 grudnia 2016 r. o godz. 14.30
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.  Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady   i   Burmistrza z działalności między sesjami.
5.  Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.   Podjęcie uchwał :
•    90.XLI.2016 w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających, z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków ;
•    91.XLI.2016   w   sprawie   wprowadzenia   zmian   w   budżecie   Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok;
•    92.XLI.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032;
•    93.XLI.2016   w   sprawie   ustalenia   wysokości   opłat   za   korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat   w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno.
11. Odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania  radnych  oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
12. Oświadczenia.
13. Komunikaty.
14.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
15.Zakończenie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XL sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
15 grudnia 2016 r. o godz. 13.00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.  Otwarcie obrad;  przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■  przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady   i   Burmistrza z działalności między sesjami oraz odpowiedzi na wnioski z poprzedniej sesji.
5.   Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.   Opinia Regionalnej  Izby Obrachunkowej  o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032.
7.  Podjęcie uchwały Nr 83.XL.2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017-2032.
8.  Przedstawienie przez Burmistrza opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
9.  Uchwalenie budżetu na 2017 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) opinia i wnioski Komisji Finansów Publicznych,
c) stanowisko Burmistrza wobec wniosków Komisji Finansów Publicznych.
d) głosowanie nad wnioskami Komisji Finansów Publicznych,
e)  głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr 84.XL.2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok.
10. Podjęcie uchwał :
•    85.XL.2016   w   sprawie   odebrania   z   wyposażenia   Ośrodka   Pomocy Społecznej w Debrznie majątku stanowiącego mienie komunalne;
•    86.XL.2016 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Soleckiej Sołectwa Cierznie;
•    87.XL.2016 w  sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych rok 2017;
•    88.XL.2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
11. Odpowiedzi  na  interpelacje   i   zapytania  radnych  oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
12. Oświadczenia.
13. Komunikaty.
14.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
15.Zakończenie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXIX sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
07 grudnia 2016 r. o godz. 13.00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.   Otwarcie obrad XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
3.  Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie .
4.  Podjęcie uchwał :
•    Nr 81.XXXIX.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok;
•    Nr 82.XXXIX.2016  w  sprawie  wprowadzenia zmian  do  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032.
5.   Komunikaty.
6.  Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
7.  Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
28 października 2016 r. o godz. 11.00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.  Otwarcie     obrad;     przywitanie    radnych,    przewodniczących    jednostek pomocniczych    Gminy    i    zaproszonych    gości;    stwierdzenie    ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Debrznie i Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno   z działalności między sesjami.
5.   Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.  Informacja o stanie oświaty w Gminie Debrzno.
7.  Podjęcie uchwał:
• 70.XXXVIII.2016 w sprawie rocznego programu współpracy na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
• 71.XXXVIII.2016 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
• 72.XXXVIII.2016 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych;
• 73.XXXVIII.2016 w sprawie wysokości i zwolnień z opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności;
• 74.XXXVIII.2016 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności;
• 75.XXXVIII.2016 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „ Start w biznesie z IPC " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
• 76.XXXVIII.2016  w sprawie wyposażenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie w majątek;
• 77.XXXV1II.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi WK. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
9. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
10.Odpowiedzi  na  interpelacje   i   zapytania  radnych  oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
11. Oświadczenia.
12. Komunikaty.
13.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
12.Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXXVII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
07 października 2016 r. o godz. 13.00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.  Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Debrznie i Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno   z działalności między sesjami.
5.   Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.   Informacja o aktualnym stanie realizacji zadań inwestycyjnych.
7.  Podjęcie uchwał:
•    66.XXXVII.2016  w sprawie   rozpatrzenia   skargi   K.J.   na   działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie.
•    67.XXXVII.2016 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok;
•    68.XXXVII.2016 w sprawie   wprowadzenia   zmian   do   Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta  i  Gminy Debrzno  na lata  2016-2032.
9.   Odpowiedzi  na  interpelacje   i   zapytania  radnych  oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
10. Oświadczenia.
11. Komunikaty.
12.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
13.Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXXVI sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
09 września 2016 r. o godz. 13.00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie     obrad;     przywitanie     radnych,     przewodniczących    jednostek pomocniczych    Gminy    i    zaproszonych    gości;    stwierdzenie    ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskkiej w Debrznie i Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno   z działalności między sesjami.
5.  Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.  Podjęcie uchwał :
•    59.XXXVI.2016  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok.
•    60.XXXVI.2016   w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie jeziora Żuczek na terenie gminy Debrzno;
•    61.XXXVI.2016    w sprawie uchwalenia zmiany    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Jeziornej i Okrzei na terenie miasta Debrzno;
•    62.XXXVI.2016     w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Debrzno.
•    63.XXXVI.2016    w sprawie rozpatrzenia skargi M.K.J. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno.
7.   Odpowiedzi  na  interpelacje   i   zapytania  radnych  oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
8.  Oświadczenia.
9.  Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXXV sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
24 sierpnia 2016 r. o godz. 11.00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :

1.  Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskkiej w Debrznie i Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno   z działalności między sesjami.
5.  Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.  Podjęcie uchwał:
•    55 .XXXV.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi M.K.J. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno;
•    56 .XXXV.2016 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Debrzno.
7.  Prezentacja działalności Żłobka Gminnego w Debrznie.
8.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
9.  Oświadczenia.
10. Komunikaty.
11.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
12.Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXXIV sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
29 lipca 2016 r. o godz. 11.45
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych,  stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2. Czynności organizacyjne :
* wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
* przyjęcie projektu porządku obrad,
3. Przedstawienie wniosku o zwołanie (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.
4.Podjęcie uchwał :

•    51.XXXIV.2016 w sprawie  zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Debrzno;
•    52.XXXIV.2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku;
•    53.XXXIV.2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr 43.XXXII.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Debrzno oraz określenia wykazu dokumentów.
5. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

 


 

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
19 lipca  2016 roku, o godzinie 13.00
w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.  Otwarcie obrad XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
3.  Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie .
4.  Podjęcie uchwał:
•   47.XXXIII.2016  w sprawie współdziałania miasta  i  gminy Debrzno z Powiatem Człuchowskim w zakresie wykonywania zadania dotyczącego zapewnienia dzieciom dowozu do szkół;
•   48.XXXIII.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok;
•   49.XXXIII.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032;
•    50.XXXIII.2016 w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA - EDYCJA 2016"
5.  Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
6.  Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXXII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
24 czerwca  2016 roku, o godzinie 13.00
w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.  Otwarcie obrad;przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych  Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza   z działalności między sesjami.
5.  Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Debrzno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2015 rok:
a)  sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok;
b)  sprawozdania finansowe Gminy Debrzno za 2015 rok;
c)  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok;
d)  informacja o stanie mienia komunalnego;
e)  opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
f)   opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
g)  podjęcie uchwały Nr 36.XXXII.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok;
h) podjęcie uchwały Nr 37.XXXII.2016 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
7. Podjęcie uchwał:
•    38 .XXXII.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi G.R na postępowanie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno;
•    39 .XXXII.2016 w sprawie wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie w majątek będący w zasobie mienia komunalnego;
•    40.XXXII.2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
•    41.XXXII.2016 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami    komunalnymi   powstającymi    na   terenie   nieruchomości, na których znajdują się  domki  letniskowe,  lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
• 42.XXXII.2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku;
• 43.XXXII.2016 w sprawie wzoru deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
• 44.XXXII.2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
• 45.XXXII.2016 w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa;
• 46.XXXII.2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
9.  Oświadczenia.
10. Komunikaty.
11.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
12.Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 

XXXI sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
31 maja  2016 roku, o godzinie 11.00
w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

 

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.  Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza   z działalności między sesjami.
5.   Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.  Podjęcie uchwał:
•    34.XXXI.2016 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok;
•    35.XXXI.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032.
7.  Odpowiedzi  na  interpelacje   i  zapytania  radnych  oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
8.  Oświadczenia.
9.  Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

 


XXX sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
17 maja  2016 roku, o godzinie 12.30
w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.  Otwarcie obrad XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
3.  Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.
4.  Podjęcie uchwały:
•   33.XXX.2016   w   sprawie   przyjęcia   regulaminu   dofinansowania   zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Debrzno.
5. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Zakończenie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXIX sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
29 kwietnia  2016 roku, o godzinie 11.00
w sali narad Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie.

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.  Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza   z działalności między sesjami.
5.  Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.   Sprawozdanie z działalności Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie.
7.  Podjęcie uchwał:
•    28.XXIX.2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie.
8.  Odpowiedzi  na  interpelacje   i   zapytania  radnych  oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
9.  Oświadczenia.
10. Komunikaty.
11.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
12.Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXVIII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
05 kwietnia  2016 roku, o godzinie 11.00
w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.  Otwarcie obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
3.  Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie .
4.  Podjęcie uchwał:
•    26.XXVIII.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Debrzno, a Powiatem Człuchowskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr  233083G na odcinku od miejscowości Drozdowo do miejscowości Buka ";
•    27.XXVIII.2016   w   sprawie   utworzenia   Centrum   Usług  Wspólnych dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Debrzno.
5.  Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
6.  Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie

 


XXVII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
22 marca  2016 roku, o godzinie 13.00
w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza z działalności między sesjami oraz odpowiedzi na wnioski z poprzedniej sesji.
5.   Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.  Podjęcie uchwał:
•    18.XXVII.2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2016;
•    19.XXVII.2016 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Debrzno w 2016 roku;
•    20.XXVII.2016 w sprawie rozwiązania i  likwidacji  Straży Miejskiej w Debrznie;
•    21.XXVII.2016 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalny kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2016 roku;
•    22.XXVII.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok;
•    23.XXVII.2016 w sprawie przyjęcia „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032;
•    24.XXVII.2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
7.  Odpowiedzi  na  interpelacje   i  zapytania  radnych  oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
8.   Oświadczenia.
9.  Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXVI sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
29 lutego  2016 roku, o godzinie 13.00
w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.  Otwarcie     obrad;     przywitanie    radnych,    przewodniczących    jednostek pomocniczych    Gminy    i    zaproszonych    gości;    stwierdzenie    ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza   z działalności między sesjami oraz odpowiedzi na wnioski z poprzedniej sesji.
4.  Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
5.  Podjęcie uchwał:
•    05.XXVI.2016   w   sprawie   przystąpienia   do    sporządzenia   studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  Miasta i Gminy Debrzno;
•    06.XXVI.2016 w sprawie powołania doraźnej komisji i ustalenia składu osobowego;
•    07.XXVI.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie długoterminowego zobowiązania finansowego;
•    08.XXVI.2016    w    sprawie    określenia    kryteriów    drugiego    etapu postępowania rekrutacyjnego  do publicznego  Przedszkola Miejskiego w   Debrznie   i   oddziałów  przedszkolnych   w   szkołach   podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno.;
•    09.XXVI.2016   o   zmianie   uchwały   01.XXV.2016   Rady   Miejskiej w Debrznie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru  na terenie  miasta  Debrzno  uchwalonego  uchwala Rady Miejskiej w Debrznie nr VIII/44/2003 z dnia 13 czerwca 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003 r. Nr 138 poz. 2458 );
•    10.XXVI.2016 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie;
•    11.XXVI.2016  w  sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy  Społecznej w Debrznie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego;
•    12.XXVI.2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego;
•    13.XXVI.2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Debrzno;
•    14.XXVI.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok;
•    15.XXVI.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2025..
7.  Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczania na terenie rejonu powiatu człuchowskiego w roku 2015.
8.   Odpowiedzi  na  interpelacje   i   zapytania  radnych  oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
9.  Oświadczenia.
10. Komunikaty.
11.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
12.Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXV sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
29 stycznia  2016 roku, o godzinie 13.00
w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.  Otwarcie     obrad;     przywitanie     radnych,     przewodniczących    jednostek pomocniczych    Gminy    i    zaproszonych    gości;    stwierdzenie    ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
-  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
-  przyjęcie projektu porządku obrad,
-  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza   z działalności między sesjami oraz odpowiedzi na wnioski z poprzedniej sesji.
4.   Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
5.   Podjęcie uchwał:
•   01.XXV.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Debrzno uchwalonego uchwala Rady Miejskiej w Debrznie nr VIII/44/2003 z dnia 13 czerwca 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Pom. Z 2003 r. Nr 138 poz. 2458 );
•   02.XXV.2016 w sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno;
•   03.XXV.2016 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno;
7.   Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych za 2015 rok.
8.   Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z realizacji  uchwał i wniosków Rady za 2015 rok.
9.  Przyjęcie Planu Pracy Rady Miejskiej w Debrznie na 2016 rok .
10.  Przyjęcie Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Debrznie na 2016 rok
11. Odpowiedzi   na  interpelacje   i  zapytania  radnych  oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
12. Oświadczenia.
13. Komunikaty.
14.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
15.Zakończenie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.XXIV sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
30. grudnia 2015 roku, o godzinie 13.00
w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.   Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza z działałności między sesjami oraz odpowiedzi na wnioski z poprzedniej sesji.
4.   Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
5.   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2025.
6.  Podjęcie uchwały Nr 102.XXIV.2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2025.
7.   Przedstawienie przez Burmistrza opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
8.   Uchwalenie budżetu na 2016 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) opinia i wnioski Komisji Finansów Publicznych,
c) stanowisko Burmistrza wobec wniosków Komisji Finansów Publicznych.
d) głosowanie nad wnioskami Komisji Finansów Publicznych,
e) głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr 103.XXIV.2015 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok.
9.   Podjęcie uchwał :
•    104.XXIV.2015 w sprawie odebrania ze stanu zasobu mienia sołectwa Buka nieruchomości, oznaczonych w ewidencji Starosty Człuchowskiego numerami : 89/2 i 81;
•    105.XX1V.2015 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i baneru Gminy Debrzno;
•    106.XXIV.2015 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie   kosztów   inwestycji   służących   ochronie   środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania;
•    107.XXIV.2015 w sprawie umorzenia należności;
•    108.XXIV.2015 w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych rok 2016;
•    109.XXIV.2015 w sprawie określenia ramowych zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata;
•    110.XXIV.2015 o zmianie uchwały nr 84.XXI.2015  Rady Miejskiej w Debrznie  z  dnia  29  października 2015  roku  w  sprawie  rocznego programu  współpracy  na  2016  rok  z  organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
•    111.XXIV.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej;
•    112.XXIV.2015 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym;
•    113.XXIV.2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok;
•    114. XXIV.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
10.Odpowiedzi  na interpelacje  i  zapytania  radnych  oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
11. Oświadczenia.
12. Komunikaty.
13.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
14.Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXIII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
14. grudnia 2015 roku, o godzinie 10.00
w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.  Otwarcie obrad XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
3.  Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej
w Debrznie .
4.  Podjęcie uchwał:
•    100.XXIII.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok;
•    101.XXIII.2015 w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno na lata 2014-2020.
5.  Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
6.  Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
19. listopada 2015 roku, o godzinie 10.00
w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza z działalności między sesjami.
5.  Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.  Podjęcie uchwał:
•    91.XXII.2015 w sprawie wysokości opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności;
•    92.XXII.2015 w sprawie   określenia  wzoru   formularzy   na  podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny;
•    93.XXII.2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie miasta i gminy ;
•    94.XXII.2015 w sprawie   wysokości   stawek   podatku   od   środków transportowych;
•    95.XXII.2015 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
•    96.XXII.2015 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;
•    97.XXII.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok;
•    98.XXII.2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024 .
7.   Odpowiedzi   na  interpelacje   i  zapytania  radnych  oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
8.  Oświadczenia.
9.  Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.Zakończenie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XXI sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
29. października 2015 roku, o godzinie 10.00
w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.  Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Burmistrza z działalności między sesjami.
5.  Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.  Podjęcie uchwał:
•    80.XXI.2015 w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w majątek;
•    81.XXI.2015   w   sprawie   przyjęcia   Gminnego   Programu   Opieki   nad Zabytkami Miasta i Gminy Debrzno na lata 2015-2018;
•    82.XXI.2015 w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego gminy;
•    83.XXI.2015 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 233003G ( ul. Kwiatowa);
•    84.XXI.2015 w sprawie rocznego programu współpracy na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;
•    85.XXI.2015   w   sprawie   wyboru   ławnika   do   Sądu   Rejonowego w Człuchowie na kadencję w latach 2016-2019;
•    86.XXI.2015    w    sprawie    zaopiniowania    zweryfikowanego    projektu aglomeracji Debrzno;
•    87.XXI.2015 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyboru Sołtysa Sołectwa Boboszewo przed upływem kadencji;
•    88.XXI.2015   w   sprawie   powołania   Młodzieżowej   Rady   Miejskiej w Debrznie;
•    89.XXI.2015 w sprawie powołania Debrzneńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu;
•    90.XXI.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.
7.   Odpowiedzi  na  interpelacje   i  zapytania  radnych  oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
8.  Oświadczenia.
9.  Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XX sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
22. września 2015 roku, o godzinie 10.00
w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.  Otwarcie obrad XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
3.  Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie .
4.  Podjęcie uchwały 79.XX.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.
5.  Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
6.  Zakończenie obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 XIX sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
26. sierpnia 2015 roku, o godzinie 9.00
w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.  Otwarcie obrad XIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
3.  Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie .
4.  Podjęcie uchwały 78.XIX.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.
5.  Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
6.  Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


 XVIII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
12. sierpnia 2015 roku, o godzinie 9.00
w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, przy ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie obrad XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 2. Czynności organizacyjne :

 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

 • przyjęcie projektu porządku obrad,

 1. Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie .

 1. Podjęcie uchwał :

 • 73.XVIII.2015 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Debrzno;

 • 74.XVIII.2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały
  nr 69.XVII.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 24 lipca 2015 r.
  w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności;

 • 75.XVIII.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
  w rejonie jeziora Żuczek na terenie miasta Debrzno uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr VIII/44/2003 z dnia 13 czerwca 2003 roku
  ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003 r. Nr 138 poz. 2458 ) ;

 • 76.XVIII.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
  w rejonie ulic Jeziornej i Okrzei na terenie miasta Debrzno uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr XLVII/300/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006 r. Nr 81 poz. 1692 ) i uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr 82.L.2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 409 ) ;

 • 77.XVIII.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.

 1. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

 2. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XVII Sesja Rady Miejskiej w Debrznie
24 lipca 2015 godzina 12.00
w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie

Proponowany porządek posiedzenia :
1.  Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Burmistrza i Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
5.  Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.  Podjęcie uchwał:
•    67.XVII.2015  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta i Gminy Debrzno;
•    68.XVII.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 66.XVI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 06 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania;
•    69.XVII.2015 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności;
•    70.XVII.2015 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 233032G (ul. Wspólna );
•    71.XVII.2015 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr233081G;
•    72.XVII.2015 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 233003G ( ul. Kwiatowa ).
7.  Odpowiedzi  na  interpelacje   i  zapytania  radnych  oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
8.  Oświadczenia.
9.  Komunikaty.
lO.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.Zakończenie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XVI Sesja Rady Miejskiej w Debrznie
6 lipca 2015 godzina 14.00
w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.  Otwarcie obrad XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.  Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
3.  Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej
w Debrznie .
4.  Podjęcie uchwał:
•    64.XVI.2015 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Debrzno;
•    65.XVI.2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Debrznie.
5.  Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
6.  Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XV Sesja Rady Miejskiej w Debrznie
29 czerwca 2015 godzina 12.00
w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie

Proponowany porządek posiedzenia:
1.  Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■  wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■  przyjęcie projektu porządku obrad,
■  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Burmistrza i Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
5.  Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.  Podjęcie uchwał:
•    50.XV.2015 w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Debrzno do stanu faktycznego oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych nr 2 i 3;
•    51.XV.2015  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  podziału  Gminy Debrzno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
•    52.XV.2015 w sprawie wysokości opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności;
•    53.XV.2015 w sprawie zwalczania rośliny z gatunku Barszcz Sosnowskiego z terenu Miasta i Gminy Debrzno;
•    54.XV.2015 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na prowadzenie  działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Miasta i Gminy Debrzno;
•    55.XV.2015 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników;
•    56.XV.2015 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 18.XI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie : programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2015;
•    57.XV.2015 w sprawie odebrania z wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie ruchomości;
•    58.XV.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015;
•    59.XV.2015  w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015;
•    60.XV.2015  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego  deficytu budżetowego, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych;
•    61.XV.2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024 .
7.   Odpowiedzi   na   interpelacje   i   zapytania   radnych   oraz   przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
8.  Oświadczenia.
9.  Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.Zakończenie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


XIV Sesja Rady Miejskiej w Debrznie
19 czerwca 2015 godzina 12.00
w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie

Proponowany porządek posiedzenia ;
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Sprawozdanie Burmistrza i Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz odpowiedzi na wnioski z poprzedniej sesji.
5.   Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
6.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Debrzno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2014 rok:
a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok;
b) sprawozdania finansowe Gminy Debrzno za 2014 rok;
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok;
d) informacja o stanie mienia komunalnego;
e) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
g) podjęcie uchwały Nr   48.XIV.2015 w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok;
h) podjęcie uchwały Nr 49.XIV.2015 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno za 2014 rok.
8.  Odpowiedzi  na  interpelacje   i  zapytania  radnych  oraz  przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
9.   Oświadczenia.
10.Komunikaty.
11.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.


XIII Sesja Rady Miejskiej w Debrznie
26 maja 2015 godzina 10.00
w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 2. Czynności organizacyjne :
  • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
  • przyjęcie projektu porządku obrad
 3. Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.
 4. Podjęcie uchwał :
  • 46.XIII.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015,
   47.XIII.2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024.
 5. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

XII Sesja Rady Miejskiej w Debrznie
21 maja 2015 godzina 12.00
w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 2. Czynności organizacyjne :
  • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
  • przyjęcie projektu porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
 4. Sprawozdanie Burmistrza i Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
 6. Podjęcie uchwał :
  • 30.XII.2015 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Debrzno w 2015 roku;
   31.XII.2015 zmieniająca uchwalę Nr 51.LXI.2014 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Debrzno;
   32.XII.2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Debrznie.
   33.XII.2015 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania;
   34.XII.2015 o zmianie uchwały Nr 59.XLVII.2013 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie poboru podatków i opłat na terenie Miasta i Gminy Debrzno;
   35.XII.2015w sprawie wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Debrznie w majątek będący w zasobie mienia komunalnego;
   36.XII.2015 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy;
   37.XII.2015 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2015 roku;
   38.XII.2015 zmieniająca uchwałę nr 18.XI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ; programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2015;
   39.XII.2015 w sprawie wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie w majątek będący w zasobie mienia komunalnego.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy
 8. Oświadczenia.
 9. Komunikaty.
 10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Zakończenie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

XI Sesja Rady Miejskiej w Debrznie
27 marca 2015 godzina 12.00
w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie

Uwaga: Sesja zaplanowana na 27.03.2015 odbędzie się 30.03.2015 o godz 12.00

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 2. Czynności organizacyjne :
  • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
  • przyjęcie projektu porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
 4. Sprawozdanie Burmistrza i Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
 6. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczania na terenie rejonu powiatu człuchowskiego w roku 2014.
 7. Podjęcie uchwał :
  • 11.XI.2015 w sprawie nadania nazwy placu w Debrznie;
   12.XI.2015 w sprawie nadania nazwy placu w Debrznie;
   13.XI.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w Debrznie;
   14.XI.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w Debrznie;
   15.XI.2015 w sprawie powołania doraźnej komisji do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w krajach UE;
   16.XI.2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok;
   17.XI.2015 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok;
   18.XI.2015 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2015;
   19.XI.2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
   20.XI.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie;
   21.XI.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego " Mój Rynek ";
   22.XI.2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
   23.XI.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości , za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
   24.XI.2015 o zmianie uchwały Nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie " Inkubator Przedsiębiorczości w Cierzniach " i nadania jej statutu.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy
 9. Oświadczenia.
 10. Komunikaty.
 11. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Zakończenie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

X Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Debrznie
17 marca 2015 godzina 14.00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 2. Czynności organizacyjne :
  • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
  • przyjęcie projektu porządku obrad,
 3. Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie
 4. Podjęcie uchwał:
  • Nr 9.X.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015,
   Nr 10.X.2015 o zmianie uchwały Nr 59.XLV.2013 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie poboru podatków i opłat na terenie miasta i gminy Debrzno.
 5. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Zakończenie obrad X sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

IX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Debrznie
17 lutego 2015 godzina 11.00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 2. Czynności organizacyjne :
  • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
  • przyjęcie projektu porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie
 4. Podjęcie uchwał:
  • 8.IX.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok;
 5. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Zakończenie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

VIII Sesja Rady Miejskiej w Debrznie
29 stycznia 2015 godzina 12.00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 2. Czynności organizacyjne :
  • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
  • przyjęcie projektu porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
 4. Sprawozdanie Burmistrza i Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
 6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2015-2024.
 7. Podjęcie uchwały Nr 1.VIII.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024.
 8. Przedstawienie przez Burmistrza opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
 9. Uchwalenie budżetu na 2015 rok:
  • a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
   b) opinia i wnioski Komisji Finansów Publicznych,
   c) stanowisko Burmistrza wobec wniosków Komisji Finansów Publicznych.
   d) głosowanie nad wnioskami Komisji Finansów Publicznych,
   e) głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr 2.VIII.2015 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwał :
  • 3.VIII.2015 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym;
   4.VIII.2015 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy.
 11. Zatwierdzenie planów pracy na 2015 rok:
  • Rady Miejskiej w Debrznie;
   Komisji Rewizyjnej;
   Komisji Finansów Publicznych;
   Komisji Infrastruktury Społecznej;
   Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony środowiska.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy
 13. Oświadczenia.
 14. Komunikaty.
 15. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
 16. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

VII Sesja Rady Miejskiej w Debrznie
30 grudnia 2014 godzina 12.00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 2. Czynności organizacyjne :
  • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
  • przyjęcie projektu porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
 4. Sprawozdanie Burmistrza i Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
 6. Podjęcie uchwał:
  • 81.VII.2014 w sprawie w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno, które w roku 2014 nie wygasają z upływem roku budżetowego;
   82.VII.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014;
   83.VII.2014 w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym;
   84.VII.2014 w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy
 8. Oświadczenia.
 9. Komunikaty.
 10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Zakończenie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

VI Sesja Rady Miejskiej w Debrznie
24 grudnia 2014 godzina 9.00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 2. Czynności organizacyjne :
  • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
  • przyjęcie projektu porządku obrad,
 3. Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie
 4. Podjęcie uchwał:
  • 79.V.2014 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu i upoważnienia Burmistrza do podpisania porozumienia w tej sprawie.
   80.V.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2014 rok.
 5. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Zakończenie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

V Sesja Rady Miejskiej w Debrznie
18 grudnia 2014 godzina 12.00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 2. Czynności organizacyjne :
  • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
  • przyjęcie projektu porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 3. Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
 4. Sprawozdanie Burmistrza i Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy.
 6. Podjęcie uchwał:
  • 76.V.2014 w sprawie zmiany oznaczenia uchwał Rady Miejskiej w Debrznie;
   77.V.2014 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.  
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy
 8. Oświadczenia.
 9. Komunikaty.
 10. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Zakończenie obrad V sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

IV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Debrznie
8 grudnia 2014 godzina 12.30
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 2. Czynności organizacyjne :
  • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
  • przyjęcie projektu porządku obrad, 
 3. Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie
 4. Podjęcie uchwał:
  • 9.IV.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2014 rok ;
   10.IV.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024.
 5. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Zakończenie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

III Nadzwyczajnej Sesja Rady Miejskiej w Debrznie
08 grudnia 2014 godzina 11.00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 2. Czynności organizacyjne :
  • wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
  • przyjęcie projektu porządku obrad,
 3. Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie
 4. Podjęcie uchwał:
  • 3.III.2014 w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej;
   4.III.2014 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady;
   5.III.2014 w sprawie zatwierdzenia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ;
   6.III.2014 w sprawie zatwierdzenia przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych;
   7.III.2014 w sprawie zatwierdzenia przewodniczącego Komisji Infrastruktury Społecznej ;
   8.III.2014 w sprawie zatwierdzenia przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska ;
   9.III.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2014 rok ;
   10.III.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024.
 5. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

II Sesja Rady Miejskiej w Debrznie
08 grudnia 2014 godzina 10.00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno.
 3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno, zgodnie z treścią art. 29a ust.l ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami).
 4. Zakończenie obrad II Sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

POSTANOWIENIE NR 55/14 Komisarza Wyborczego w Stupsku z dnia 3 grudnia 2014 r, w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Debrznie w celu złożenia ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno


 

POSTANOWIENIE NR 49 /14 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 25 listopada 2014 r w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Debrznie