Urząd Miejski w Debrznie
 Referat Urzędu Stanu Cywilnego w Debrznie

Urząd Stanu Cywilnego

Osoba prowadząca:

 • z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego mgr Marta Olkowska.`
 • pokój nr 11 parter
 • tel. 059 83 35 366 wew.56
 • e-mail: usc@debrzno.pl

   

  Wykaz spraw załatwianych w USC:

  Opłaty Skarbowe można wpłacać na konto :
  Bank Spółdzielczy Człuchów o/Debrzno  Nr 78 9326 0006 0080 0091 2000 0010

   

  1. Sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu.
  2. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
  3. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka i nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
  4. Przyjmowanie oświadczeń o nazwiskach noszonych przez męża, żonę i dzieci po zawarciu małżeństwa.
  5. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie rozwiedzionej/go do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
  6. Odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego.
  7. Wpisywanie do ksiąg treści aktów odtworzonych i ustalonych przez sąd.
  8. Umiejscawianie aktów urodzeń , małżeństw i zgonów sporządzonych za granicą w księgach stanu cywilnego.
  9. Wydawianie decyzji o sprostowaniu oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego.
  10. Wydawanie decyzji o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego.
  11. Sporządzanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
  12. Sporządzanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie ślubu konkordatowego.
  13. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub.
 • Wydawanie Dowodów Osobistych
 • Opłaty skarbowe pobierane przez USC
 • Terminy wymiany Dowodów Osobistych

 


Dowody osobiste

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy

 • OSOBIŚCIE

 • w postaci elektronicznej - podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

UWAGA : osoba, która nie ma możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub nie nadającą się pokonać przeszkodą, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku wtedy organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

ZAŁACZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

 • 1 FOTOGRAFIA - wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ :

 • w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,

 • w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

 • dokument (oryginał do wglądu ) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą,

 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (do wglądu )

Termin i sposób załatwienia

WNIOSEK SKŁADA:

 • osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

 • osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,

 • rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,

 • kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu

Osoba powyżej 5 roku życia dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku.

 WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ :

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

 • niezwłocznie w przypadku :

  - zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,

  - utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

  - z miany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Wszystkie dowody wydane przed dniem 01 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

UWAGA: Zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.

Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 01 MARCA 2015r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

 

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Dowód Osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód odbiera :

 • wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu )

 • rodzic / opiekun prawny - dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej,

 • osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba powyżej 13 roku życia ), rodzic tej osoby albo kurator tej osoby,

 • pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę.

Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru ) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego )

ELEKTRONICZNE ZAŁATWIENIE SPRAWY DOWODU OSOBISTEGO

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ  www.epuap.gov.pl -
WYŁĄCZNIE osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Inne informacje

UTRATA / USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO

Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza niezwłocznie osobiście lub drogą elektroniczną:

 • posiadacz dowodu osobistego,

 • rodzic / opiekun prawny / kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

Utratę dowodu lub uszkodzenie należy zgłosić na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego :

 • w formie dokumentu elektronicznego - tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty , poświadczenie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu wydawane jest na żądanie

 • osobiście - w organie dowolnej gminy - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie

 • w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej - osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu,

Uszkodzony dowód stanowi załącznik do formularza.

Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.

 • Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

 • prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty.

 • dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

  Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych
  (Dz. U. z 2010r. Nr 167, poz. 1131),

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 2012),

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 Nr 14, poz. 92 z późn. zm. ),

 • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 nr 144, poz. 1204 ),

 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.z 2014r. Nr 1114 ),

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014r. Nr 1182 - tekst jednolity ).

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Wymagane dokumenty

- Wypełniony formularz wniosku,

- Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym znajdującej się w posiadaniu tut. organu gminy (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych/dokumentacji - oryginały do wglądu),

- Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych/dokumentacji,

- Dowód dokonania opłaty.

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych lub za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym wynosi 31,- zł Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane : URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO nr 78 9326 0006 0080 0091 2000 0010 z zaznaczeniem "opłata za udzielenie informacji o danych osobowych" Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika

Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Termin i sposób załatwienia

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestru drogą korespondencyjną lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestru /dokumentacji związanej z dowodem osobistym, należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia wskazanych przez siebie danych/dokumentacji z ww. rejestru lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym, prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego - wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestru/ udostępnienia dokumentacji, a także należy wskazać informacje o osobie czy dokumencie tożsamości, umożliwiające wyszukanie w ww. rejestrze, a ponadto należy wskazać jakie dane/dokumentacja mają być udostępnione.

Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

- ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 ze zm.),

- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2111 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2011 r. Nr 195, poz. 1153 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1452 ze zm.),

- ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

 


Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf

Sprwy z zakresu ewidencji ludności i OC - wersja robocza

 

 1. Realizacja spraw polegających na planowaniu, koordynacji, organizowaniu przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie Gminy ze szczególnym uwzględnieniem nadzwyczajnych zagrożeń i ochrony  środowiska naturalnego.
 2. Ochrona ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy w czasie wojny.
 3. Występowanie do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień z wnioskiem o przydzielenie do służby w formacji obrony cywilnej poborowych oraz przedstawienie wykazów innych osób, o przeznaczeniu których – do służby w obronie cywilnej decyduje Burmistrz i właściwi komendanci formacji obrony cywilnej.
 4. Uchylanie, zgodnie z uprawnieniami, przydziałów do służby w formacjach OC.
 5. Prowadzenie książki ewidencji kart przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych.
 6. Wyznaczanie osób odbywających służbę w formacjach OC, zobowiązanych do świadczeń niezbędnych  dla potrzeb obrony kraju.
 7.  Przygotowywanie projektów zarządzeń o ewakuacji ludności  z obszarów zagrożonych
 8. oraz o przyjmowaniu ludności z innych gmin.
 9. Opracowywanie planów i realizacja szkoleń formacji OC  i ludności Gminy.
 10. Opracowywanie sprawozdań  z realizacji zadań w zakresie OC.
 11. Popularyzowanie OC poprzez formy określone zarządzeniami i wytycznymi Szefa OCK i Szefa OC województwa.
 12. Organizowanie i prowadzenie na terenie Gminy akcji kurierskiej mającej na celu natychmiastowe doręczenie dokumentów powołania do realizacji świadczeń osobistych i rzeczowych.
 13. Ustalenie świadczeń  pieniężnych żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe.
 14. Nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony.
 15. Uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb Sił  Zbrojnych.
 16. Prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej.
 17. Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 


DOTYCZY CEIDG – ZOSTAŃ W DOMU – WNIOSEK ONLINE

Pamiętaj, że wszystkie sprawy w CEIDG możesz załatwić przez Internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go szybko uzyskać przez Internet, wystarczy, że korzystasz z bankowości elektronicznej.

Po uzyskaniu Profilu Zaufanego załóż konto, aktywuj je klikając w link, który OTRZYMASZ na adres mailowy oraz zaloguj się.

Wypełnij wniosek CEIDG-1 i podpisz go (przycisk "podpisz i wyślij wniosek"). Dowodem złożenia wniosku będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które OTRZYMASZ mailem.

Wniosek możesz złożyć w kilku prostych krokach

1 załóż Profil Zaufany jeśli jeszcze go nie posiadasz

2 załóż konto w CEIDG

3 aktywuj je (maila aktywacyjnego znajdziesz w swojej skrzynce pocztowej)

4 zaloguj się

5 przygotuj wniosek

6 podpisz i wyślij wniosek