Urząd Miejski w Debrznie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Sołectwo Myśligoszcz

Kompetencje:

Sołectwo jest jednostką opiniodawczą, dla Rady Miejskiej w Debrznie w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań. Ma prawo zgłaszać inne opinie w sprawach związanych z działalnością władz gminy. Wykonuje zadania publiczne na obszarze swego działania, nie zastrzeżone dla gminy oraz zadania zlecone przez gminę.

Obszar: 12,02 km2
Statut:
Uchwała Nr XLIX/315/2006 Rady Miejskiej w Debrznie z dn. 30.03.2006r w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słupia
 Ucwała Nr XI/49/2007 Rady Miejskiej w Debrznie z dn. 06.07.2007 w prawie wprowadzenia zmian do Statutów Sołectw Gminy Debrzno

Sołtys:

Stanisław Drobek

Rada Sołecka:

1. Iwona Gołębiewska
2. Krzysztof Żandarski
3. Dawid Świerczyński
4. Rafal Litwiniuk