Liczba odwiedzin: 1354573

 


STRONA GŁÓWNA WWW.BIP.GOV.PL
Strona główna

MENU PODMIOTOWE

Organy

Burmistrz Miasta i Gminy
Przewodniczący Rady Miejskiej
Rada Miejska
Urząd Miasta i Gminy

Jednostki organizacyjne

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Straż Miejska
Szkoły i Przedszkola
Zak.Gospodarki Komunalnej i Mieszk.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Jednostki pomocnicze

Sołectwa i Osiedla
Sołtysi i Przewodniczący Zarządu

MENU PRZEDMIOTOWE

Sprawy w Urzędzie
Prawo Miejscowe
Statut Miasta i Gminy
Zarządzenia Burmistrza
Komunikaty i ogłoszenia
Wybory i referenda
Oświadczenia majątkowe
Wzory wniosków i formularzy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nie udostępnione w BIP
Współpraca z organizacjami
Nabór na ławników

Gospodarka i finanse

Przetargi i konkursy
Strategie i Plany
Oferta inwestycyjna
Podatki i opłaty
Budżet Miasta i Gminy
Sprawozdania z budżetu
Majątek gminy
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Kontrole

Instrukcja
Redakcja biuletynu
Rejestr zmian
naglowek debrzno bip


Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie


Uchwały kadencja 2010-2014
Uchwały kadencja 2006-2010
Uchwały kadencja 2002-2006
65.LXII.2014 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego "Mój Rynek"


64.LXI.2014 06.11.2014 w sprawie zmiany uchwały nr 45.XL.2014 Rady Miejskiej w Debrznie z 29 września 2014 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali.


63.LXI.2014 06.11.2014 w sprawie wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie w majątek będący w zasobie mienia komunalnego


62.LXI.2014 06.11.2014 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej Żłobek Gminny w Debrznie oraz ustalenia jego statutu


61.LXI.2014 06.11.2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno.


60.LXI.2014 06.11.2014 w sprawie rocznego programu współpracy na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


59.LXI.2014 06.11.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024


58.LXI.2014 06.11.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.


57.LXI.2014 06.11.2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 15.LIV.2014 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 lutego 2014 roku.


56.LXI.2014 06.11.2014 w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny


55.LXI.2014 06.11.2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie miasta i gminy


54.LXI.2014 06.11.2014 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych


53.LXI.2014 06.11.2014 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości


52.LXI.2014 06.11.2014 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości


51.LXI.2014 06.11.2014 w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiebiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Debrzno


50.XL.2014 29.09.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu i upoważnienia Burmistrza do podpisania porozumienia w tej sprawie.


49.XL.2014 29.09.2014 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych


48.XL.2014 29.09.2014 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej


47.XL.2014 29.09.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.


46.XL.2014 29.09.2014 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie


45.XL.2014 29.09.2014 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali.


44.LVIX.2014 30.06.2014 w sprawie uchwalenia aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2014-2020


43.LVIX.2014 30.06.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024


42.LVIX.2014 30.06.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.


41.LVIII.2014 23.06.2014 w sprawie rozpoznania skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno


40.LVII.2014 05.06.2014 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Debrzno -dokumentacja projektowa".


39.LVII.2014 05.06.2014 w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu aglomeracji Debrzno


38.LVII.2014 05.06.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024.


37.LVII.2014 05.06.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.


36.LVII.2014 05.06.2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii.


35.LVII.2014 05.06.2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


34.LVII.2014 05.06.2014 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologa i pedagoga szkolnego, logopedy oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Debrzno.


33.LVII.2014 05.06.2014 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Debrzno.


32.LVII.2014 05.06.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 41.XLIV.2013 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Załącznika do uchwały Nr 70.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Debrzno


31.LVII.2014 05.06.2014 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Debrzno na 2014 rok


30.LVII.2014 05.06.2014 w sprawie umorzenia należności


29.LVII.2014 05.06.2014 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno za 2013 rok


28.LVII.2014 05.06.2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za rok 2013


27.LVI.2014 15.04.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024


26.LVI.2014 15.04.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.


25.LVI.2014 15.04.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu i upoważnienia Burmistrza do podpisania porozumienia w tej sprawie


24.LVI.2014 15.04.2014 w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej


23.LV.2014 31.03.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024


22.LV.2014 31.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki


21.LV.2014 31.03.2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


20.LV.2014 31.03.2014 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 71.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik


19.LV.2014 31.03.2014 w sprawie poboru opłaty za odpady komunalne na rerenie miasta i gminy przez poborcę


18.LV.2014 31.03.2014 w sprawie odebrania z wyposażenia Straży Miejskiej w Debrznie ruchomości


17.LV.2014 31.03.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie


16.LV.2014 31.03.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.


15.LIV.2014 20.02.2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzna.


14.LIV.2014 20.02.2014 w sprawie wszczęcia procedury ustanowienia flagi Gminy Debrzno


13.LIV.2014 20.02.2014 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy na rok 2015 środków stanowiących Fundusz Sołecki


12.LIV.2014 20.02.2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 69.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego "Mój Rynek"


11.LIV.2014 20.02.2014 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości na okres powyżej 3 lat i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.


10.LIV.2014 20.02.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.


09.LIV.2014 20.02.2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Debrzno na lata 2014-2020.


08.LIV.2014 20.02.2014 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.


07.LIV.2014 20.02.2014 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.


06.LIV.2014 20.02.2014 w sprawie przejęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014


05.LIII.2014 22.01.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.


04.LIII.2014 22.01.2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.


03.LIII.2014 22.01.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.


02.LIII.2014 22.01.2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.


01.LIII.2014 22.01.2014 w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn. „Mój biznes-moja szansa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.92.LII.2013 30.12.2013 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno, które w roku 2013 nie wygasają z upływem roku budżetowego z załącznikami.


91.LII.2013 30.12.2013 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2014 rok z załącznikami.


90.LII.2013 30.12.2013 w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024 z załącznikami.


89.LI.2013 23.12.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 70.XLVHI.2013 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 listopada 2013 roku dot. rocznego programu współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


88.LI.2013 23.12.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013.


87.LI.2013 23.12.2013 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.


86.LI.2013 23.12.2013 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno, które w roku 2013 nie wygasają z upływem roku budżetowego


85.LI.2013 23.12.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr 74.XLIX.2013 z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno realizowanych w latach 2013-2014.


84.LI.2013 23.12.2013 w sprawie uchwalenia aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno na lata 2006-2013


83.L.2013 19.12.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024.


82.L.2013 19.12.2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych Uchwałami Rady Miejskiej w Debrznie:
1.Nr XLVII/300/2006 z dnia 24 lutego 2006r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 81 poz. 1692)
2.Nr XXVII/211/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 48)
3.Nr XXVII/212/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 49)
4.Nr XXVII/213/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 50)
5.Nr XXVII/214/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 51)
6.Nr XXVII/215/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 52)
7.Nr XXVII/210/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 47)
dla terenów położonych w mieście Debrzno.81.L.2013 19.12.2013 w sprawie uwagi do projektu planu miejscowego


80.L.2013 19.12.2013 w sprawie uwagi do projektu planu miejscowego


79.L.2013 19.12.2013 w sprawie uwagi do projektu planu miejscowego


78.L.2013 19.12.2013 w sprawie uwagi do projektu planu miejscowego


77.L.2013 19.12.2013 w sprawie uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr LVI/271/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010r. Nr 50 poz. 892)


76.L.2013 19.12.2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/130/2008 z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie zatwierdzenia projektu p.n. "Aktywizacja społeczno - zawodowa drogą do lepszego jutra w gminie Debrzno" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


75.L.2013 19.12.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013.


74.XLVIX.2013 22.11.2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno realizowanych w latach 2013-2014


73.XLVIX.2013 22.11.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013.


72.XLVIII.2013 18.11.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno.


71.XLVIII.2013 18.11.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 51.XLV.2013 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno.


70.XLVIII.2013 18.11.2013 w sprawie rocznego programu współpracy na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


69.XLVIII.2013 18.11.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 63.XXXI.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie rocznego programu współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


68.XLVIII.2013 18.11.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024


67.XLVIII.2013 18.11.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013.


66.XLVIII.2013 18.11.2013 w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji do Spraw Referendum dotyczącego likwidacji Straży Miejskiej w Debrznie


65.XLVII.2013 24.10.2013 w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego, ustanowienia pełnomocników i określenia zakresu umocowania


64.XLVII.2013 24.10.2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno.


63.XLVII.2013 24.10.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 36.XLI.2013 Rady Miejskiej Debrzno z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno realizowanych w latach 2013-2014.


62.XLVII.2013 24.10.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024


61.XLVII.2013 24.10.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013.


60.XLVII.2013 24.10.2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 72.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


59.XLVII.2013 24.10.2013 w sprawie sposobu poboru podatków i opłat na terenie miasta i gminy, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa


58.XLVII.2013 24.10.2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie miasta i gminy


57.XLVII.2013 24.10.2013 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności


56.XLVII.2013 24.10.2013 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z Uchwałą Kolegium RIO w Gdańsku


55.XLVII.2013 24.10.2013 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z Uchwałą Kolegium RIO w Gdańsku.


54.XLVII.2013 24.10.2013 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego likwidacji Straży Miejskiej w Debrznie z załącznikami.


53.XLVI.2013 07.10.2013 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji do sprawdzenia wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Debrznie.


52.XLVI.2013 07.10.2013 powołania doraźnej komisji do sprawdzenia wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Debrznie.


51.XLV.2013 30.09.2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno.


50.XLV.2013 30.09.2013 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.


49.XLIV.2013 26.09.2013 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu i upoważnienia Burmistrza do podpisania porozumieniaw tej sprawie.


48.XLIV.2013 26.09.2013 wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013.


47.XLIV.2013 26.09.2013 sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno.


46.XLIV.2013 26.09.2013 uchylenia Uchwały Nr 38.XLII.2013 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 lipca 2013r w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Szansa na rozwój w budownictwie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


45.XLIV.2013 26.09.2013 uchylenia uchwały Nr XXV/154/2004 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 04 sierpnia 2004 roku.


44.XLIV.2013 26.09.2013 wyposażenia w majątek zakładu budżetowego Gminy.


43.XLIV.2013 26.09.2013 sposobu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa.


42.XLIV.2013 26.09.2013 zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.


41.XLIV.2013 26.09.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do Załącznika do uchwały Nr 70.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Debrzno.


40.XLIII.2013 10.09.2013 w sprawie interpretacji zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Parku Przemysłowego" w miejscowości Cierznie dla obszaru oznaczonego symbolami: 22 P,S,B i 23P,S,B
Uchwała uchylona - rozstrzygnięcie nadzorcze


39.XLII.2013 30.07.2013 w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024


38.XLII.2013 30.07.2013 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Szansa na rozwój w budownictwie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


37.XLII.2013 30.07.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013.


36.XLI.2013 27.06.2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno realizowanych w latach 2013-2014.


35.XLI.2013 27.06.2013w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024


34.XLI.2013 27.06.2013w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013.


33.XLI.2013 27.06.2013w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Buchowo przed upływem kadencji.


32.XLI.2013 27.06.2013w sprawie umorzenia należności


31.XLI.2013 27.06.2013-w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno za 2012 rok


30.XLI.2013 27.06.2013w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za rok 2012


29.XXXIX.2013 23.05.2013w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013 z załącznikami.


28.XXXIX.2013 23.05.2013w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013 z załącznikami.


27.XXXIX.2013 23.05.2013W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Debrzno oraz określenia okresu sezonu kąpielowego na 2013 rok.


26.XXXVIII.2013 29.04.2013 w sprawie ustalenia zakresu i zasad udzielania dotacji przedmiotowej.


25.XXXVIII.2013 29.04.2013 w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024 z załącznikami.


24.XXXVIII.2013 29.04.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013 z załącznikami.


23.XXXVIII.2013 29.04.2013 w sprawie przyznania Nagrody Jubileuszowej Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.


22.XXXVIII.2013 29.04.2013 w sprawie określenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


21.XXXVIII.2013 29.04.2013 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


20.XXXVIII.2013 29.04.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 05.XXXVI.2013 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2013.


19.XXXVIII.2013 29.04.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do Załącznika do uchwały Nr 70.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Debrzno


18.XXXVII.2013 28.03.2013 w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024 z załącznikami.


17.XXXVII.2013 28.03.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013 z załącznikami


16.XXXVII.2013 28.03.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 69.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 roku.


15.XXXVII.2013 28.03.2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Nowe Gronowo, gmina Debrzno z załącznikiem.


14.XXXVII.2013 28.03.2013 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Debrzno na rok 2014 środków stanowiących Fundusz Solecki.


13.XXXVII.2013 28.03.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie z załączkiami.


12.XXXVII.2013 28.03.2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z załącznikiem


11.XXXVI.2013 25.02.2013-w sprawie ustalenia zakresu i zasad udzielania dotacji przedmiotowej.


10.XXXVI.2013 25.02.2013-w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Uniechówek.


09.XXXVI.2013 25.02.2013-w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.


08.XXXVI.2013 25.02.2013-w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLV/272/2005 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przystąpienia do Fundacji- „Lokalna Grupa Działania-Naszyjnik Północy".


07.XXXVI.2013 25.02.2013-w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok z załącznikami


06.XXXVI.2013 25.02.2013-w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok z załącznikami


05.XXXV.2013 29.01.2013-w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2013 z załącznikami.


04.XXXV.2013 29.01.2013-w sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno.


03.XXXV.2013 29.01.2013-w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024 z załącznikami.


02.XXXV.2013 29.01.2013-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2013 z załącznikami.


01.XXXIV.2013 10.01.2013-w sprawie zmiany uchwały nr XVI/96/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno.


88.XXXIII.2012 28.12.2012-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.


87.XXXIII.2012 28.12.2012-w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok


86.XXXIII.2012 28.12.2012-w sprawie zmiany uchwały nr XVI/96/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno.


85.XXXIII.2012 28.12.2012-w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno, które w roku 2012 nie wygasają z upływem roku budżetowego


84.XXXII.2012 28.12.2012-w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2013 rok z załącznikami.


83.XXXII.2012 28.12.2012-w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024 z załącznikami


82.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024.


81.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.


80.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie zmiany uchwały nr XIV/78/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej i trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji w związku z usuwaniem pokryć dachowych zawierających wyroby azbestowe z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Miasta i Gminy Debrzno oraz sposobu jej rozliczenia


79.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie w nieruchomości lokalowe wraz z budynkami gospodarczymi położonych na terenie Miasta i Gminy Debrzno


78.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.


77.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Debrzno.


76.XXXII.2012 20.12.2012- w sprawie odebrania z wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie nieruchomości zabudowanych, składających się z budynków, i gruntów działek, położonych w Debrznie oddanych w użyczenie


75.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


74.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


73.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Debrzno oraz określenia wykazu dokumentów


72.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


71.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik.


70.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Debrzno.


69.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego " Mój Rynek".68.XXXI.2012 20.11.2012-w sprawie rozpoznania skargi na działalność Komendanta Straży Miejskiej w Debrznie.67.XXXI.2012 20.11.2012-w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024 z załącznikami66.XXXI.2012 20.11.2012-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012 z załącznikami65.XXXI.2012 20.11.2012-w sprawie podziału gminy Debrzno na stale obwody głosowania.64.XXXI.2012 20.11.2012-w sprawie powołania Rady Programowej Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie.63.XXXI.2012 20.11.2012-w sprawie rocznego programu współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciew sprawie: rocznego programu współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


załączniki do uchwały 63.XXXI.2012 20.11.201262.XXXI.2012 20.11.2012-w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności.61.XXXI.2012 20.11.2012-w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie miasta i gminy.60.XXXI.2012 20.11.2012-w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.


załączniki do uchwały 60.XXXI.2012 20.11.201259.XXXI.2012 20.11.2012-w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.58.XXXI.2012 20.11.2012-w sprawie oddania w dzierżawę lokalu niemieszkalnego.57.XXX.2012 23.10.2012 -w sprawie zwyrażenia zgody na zawarcie z Samorządem Województwa Pomorskiego umowy na dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa sali sportowej w miejscowości Stare Gronowo na działce nr 279/2" udzielenia zabezpieczenia wykonania tej umowy i podpisania deklaracji wekslowej .

56.XXX.2012 23.10.2012 -w sprawie objęcia udziałów w spółce prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Chojnicach i pokrycie ich wkładem pieniężnym

55.XXX.2012 23.10.2012 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024

54.XXX.2012 23.10.2012 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.

53.XXIX.2012 01.10.2012 -w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania umowy partnerskiej na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na realizację zadania polegającego na współfinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Remont ( odnowa) nawierzchni dróg powiatowych Nr 2545G, 2552G, 2554G, 2555G, 2556G, 2557G, 2561G".


załączniki do uchwały 53.XXIX.2012 01.10.201252.XXVIII.2012 14.09.2012 - w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Debrznie.

51.XXVIII.2012 14.09.2012 - w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno w roku 2012

50.XXVIII.2012 14.09.2012 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024

49.XXVIII.2012 14.09.2012 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.

48.XXVIII.2012 14.09.2012 - w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia samorządowego (międzygminnego) z dnia 30 marca 2009r. pomiędzy Gminą Czarne a: Gminą Miejską Człuchów, Gmina Człuchów, Miastem i Gminą Debrzno, Gminą Koczała, Gminą Przechlewo, Gminą Rzeczenica w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą: „Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn" w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu"
 • załączniki do uchwały 48.XXVII.2012 13.08.2012

  47.XXVIII.2012 14.09.2012 - w sprawie podziału Gminy Debrzno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

  46.XXVIII.2012 14.09.2012 - w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „ Inkubator Przedsiębiorczości w Cierzniach " i nadania jej statutu.

  45.XXVII.2012 13.08.2012 -w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.


 • załączniki do uchwały 45.XXVII.2012 13.08.2012  44.XXVII.2012 13.08.2012 -w sprawie oddania w dzierżawę lokalu niemieszkalnego.  43.XXVII.2012 13.08.2012 -w sprawie rozpoznania skargi. UCHWAŁA UCHYLONA - rozstrzygnięcie nadzorcze  XXVI/149/2012 29.06.2012 -wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia intencyjnego z Samorządem Województwa Pomorskiego na udzielenie pomocy finansowej Gminie Debrzno w latach 2013 - 2014 na realizacje inwestycji drogowej pn. „ Budowa drogi zbiorczej w ciągu ulicy Długiej w Debrznie ".


 • załączniki do uchwały XXVI/149/2012 29.06.2012  XXVI/148/2012 29.06.2012 - wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.


 • załączniki do uchwały XXVI/148/2012 29.06.2012  XXVI/147/2012 29.06.2012 - powołania Rady Programowej Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie i uchwalenia Regulaminu Rady Programowej.


 • załączniki do uchwały XXVI/147/2012 29.06.2012  XXVI/146/2012 29.06.2012 - udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno za 2011 rok  XXVI/145/2012 29.06.2012 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
  Miasta i Gminy Debrzno za rok 2011.
  XXV/144/2011 06.06.2012 - wykazu kąpielisk na rok 2012 na terenie Miasta i Gminy Debrzno

  XXV/143/2011 06.06.2012 - ustalenia wysokości jednorazowej składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Bank Żywności w Chojnicach za miesiąc maj 2012

  XXV/142/2012 06.06.2012 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.


 • załączniki do uchwały XXV/142/2012 06.06.2012  XXV/141/2012 06.06.2012 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024


 • załączniki do uchwały XXV/141/2012 06.06.2012  XXV/140/2012 06.06.2012 - w sprawie zmiany uchwały nr XIX/115/2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 27 stycznia 2012 roku

  XXV/139/2012 06.06.2012 - w sprawie przekazania zrealizowanej i oddanej do użytkowania inwestycji.


 • załączniki do uchwały XXV/139/2012 06.06.2012  XXV/138/2012 06.06.2012 - w sprawie przekazania zrealizowanej i oddanej do użytkowania inwestycji.


 • załączniki do uchwały XXV/138/2012 06.06.2012  XXV/137/2012 06.06.2012 - w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Nasze przedszkole się rozwija".

  XXV/136/2012 06.06.2012 - w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

  XXV/135/2012 06.06.2012 - w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Debrzno, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego


 • załączniki do uchwały XXV/135/2012 06.06.2012  XXV/134/2012 06.06.2012 -w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie


 • załączniki do uchwały XXV/134/2012 06.06.2012  XXIV/133/2012 04.04.2012 - w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „ Inkubator Przedsiębiorczości w Cierzniach " i nadania jej statutu.

  XXIV/132/2012 04.04.2012 -w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2012-2024.


 • załącznik do uchwały XXIV/132/2012 04.04.2012  XXIII/131/2012 30.03.2012 -w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


  załączniki do uchwały XXIII/131/2012 30.03.2012  XXIII/130/2012 30.03.2012 -w sprawie intencji przystąpienia do konkursu na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" dla przedsięwzięcia pn."Nasze przedszkole się rozwija" oraz deklaracji zapewnienia funkcjonowania grupy przedszkolnej objętej wsparciem w ramach projektu przez okres co najmniej 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu.  XXIII/129/2012 30.03.2012 -w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Debrzno na rok 2013 środków stanowiących Fundusz Solecki.  XXIII/128/2012 30.03.2012 -w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.


  załączniki do uchwały XXIII/128/2012 30.03.2012  XXIII/127/2012 30.03.2012 -w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno w roku 2012


  załączniki do uchwały XXIII/127/2012 30.03.2012  XXIII/126/2012 30.03.2012 -w sprawie przekazania zrealizowanych i oddanych do użytkowania inwestycji


  załączniki do uchwały XXIII/126/2012 30.03.2012  XXIII/125/2012 30.03.2012 -w sprawie ogólnodostępności sali sportowej w Starym Gronowie w związku z możliwością pozyskania środków finansowych ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013, na realizację projektu pn"Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na dz. nr 279/2 położonej w m. Stare Gronowo gm. Debrzno"  XXIII/124/2012 30.03.2012 -w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LXVII/336/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Debrzno i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.  XXII/123/2012 15.03.2012 -w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.


  załączniki do uchwały XXII/123/2012 15.03.2012  XXI/122/2012 02.03.2012 -w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wpłaty środków pieniężnych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji


  załączniki do uchwały XXI/122/2012 02.03.2012  XXI/121/2012 02.03.2012 -w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu i upoważnienia Burmistrza do
  podpisania umowy w tej sprawie.


  załączniki do uchwały XXI/121/2012 02.03.2012  XXI/120/2012 02.03.2012 -w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.


  załączniki do uchwały XXI/120/2012 02.03.2012  XXI/119/2012 02.03.2012 -w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2012-2024


  załączniki do uchwały XXI/119/2012 02.03.2012  XX/118/2012 01.03.2012 -w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stare Gronowe przed upływem kadencji.  XX/117/2012 01.02.2012 -w sprawie zmiany uchwały Nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie nadania nazwy skwerowi w Debrznie i wzniesienie pomnika.

  XIX/116/2012 27.01.2012 -w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/97/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod zalesienie w Gminie Debrzno.

  XIX/115/2012 27.01.2012 -w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/96/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno.


 • załączniki do uchwały XIX/115/2012 27.01.2012  XIX/114/2012 27.01.2012 -w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.


 • załączniki do uchwały XIX/114/2012 27.01.2012  XIX/113/2012 27.01.2012 -w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno

  XIX/112/2012 27.01.2012 -w sprawie zwolnienia samorządowych zakładów budżetowych z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

  XIX/111/2012 27.01.2012 -w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.


 • załączniki do uchwały XIX/111/2012 27.01.2012  XIX/110/2012 27.01.2012 -w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.


 • załączniki do uchwały XIX/110/2012 27.01.2012  XIX/109/2012 27.01.2012 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.


 • załączniki do uchwały XIX/109/2012 27.01.2012  XIX/108/2012 27.01.2012 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Debrznie Nr XVII / 103 /2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011 -2024


 • załączniki do uchwały XIX/108/2012 27.01.2012  XVIII/107/2011 29.12.2011 - w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno, które w roku 2011 nie wygasają z upływem roku budżetowego


 • załączniki do uchwały XVIII/107/2011 29.12.2011  XVIII/106/2011 29.12.2011 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024


 • załączniki do uchwały XVIII/106/2011 29.12.2011  XVIII/105/2011 29.12.2011 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011.


 • załączniki do uchwały XVIII/105/2011 29.12.2011  XVII/104/2011 21.12.2011 - w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2012 rok.
 • załączniki Nr 1 i 1a do uchwały XVII/104/2011 21.12.2011
 • załączniki Nr 2 do uchwały XVII/104/2011 21.12.2011
 • załączniki Nr 3 i 3a do uchwały XVII/104/2011 21.12.2011
 • załączniki Nr 4 do uchwały XVII/104/2011 21.12.2011
 • załączniki Nr 5 do uchwały XVII/104/2011 21.12.2011
 • załączniki Nr 6 i 6a do uchwały XVII/104/2011 21.12.2011
 • załączniki Nr 7 do uchwały XVII/104/2011 21.12.2011
 • załączniki Nr 8 do uchwały XVII/104/2011 21.12.2011
 • załączniki Nr 9 do uchwały XVII/104/2011 21.12.2011
 • załączniki Nr 10 do uchwały XVII/104/2011 21.12.2011
 • załączniki Nr 11 do uchwały XVII/104/2011 21.12.2011
 • załączniki Nr 12 do uchwały XVII/104/2011 21.12.2011
 • załączniki Nr 13 do uchwały XVII/104/2011 21.12.2011
 • załączniki Nr 14 do uchwały XVII/104/2011 21.12.2011
 • załączniki Nr 15 do uchwały XVII/104/2011 21.12.2011
 • załączniki Nr 16 do uchwały XVII/104/2011 21.12.2011  XVII/103/2011 21.12.2011 - w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024.
 • załączniki do uchwały XVII/103/2011 21.12.2011
  XVII/102/2011 21.12.2011 - w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie na 2012 rok.
 • załączniki do uchwały XVII/102/2011 21.12.2011
  XVII/101/2011 21.12.2011 -w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.


 • załączniki do uchwały XVII/101/2011 21.12.2011  XVII/100/2011 21.12.2011 - w sprawie odebrania z wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie nieruchomości zabudowanych, składających się z budynków, i gruntów działek, położonych w Debrznie oddanych w użyczenie i na wyposażenie zakładu.


 • załączniki do uchwały XVII/100/2011 21.12.2011  XVI/99/2011 13.12.2011 - sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011.
 • załączniki do uchwały XVI/99/2011 13.12.2011
  XVI/98/2011 13.12.2011 -w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/81/2011 z dnia 24 października 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czluchowskiemu i upoważnienia Burmistrza do podpisania umowy w tej sprawie .
  XVI/97/2011 13.12.2011 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod zalesienie w Gminie Debrzno
  XVI/96/2011 13.12.2011 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno
  XVI/95/2011 13.12.2011 -w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Inkubator Przedsiębiorczości w Cierzniach" i nadania jej statutu
 • załączniki do uchwały XVI/95/2011 13.12.2011
  XVI/94/2011 13.12.2011 -w sprawie zmiany Planu działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie na 2011 rok
 • załączniki do uchwały XVI/94/2011 13.12.2011
  XV/93/2011 15.11.2011 -w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011.
 • załączniki do uchwały XV/93/2011 15.11.2011
  XV/92/2011 15.11.2011 -w sprawie zmiany uchwały Nr XT/67/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 08 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu Miejskim w Debrznie.  XV/91/2011 15.11.2011 -w sprawie zmiany uchwały nr LVI/269/2009 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Debrzno na lata 2010-2032"
 • załączniki do uchwały XV/91/2011 15.11.2011
  XV/90/2011 15.11.2011 -w sprawie rocznego programu współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • załączniki do uchwały XV/90/2011 15.11.2011
  XV/89/2011 15.11.2011 -w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego gminy
 • załączniki do uchwały XV/89/2011 15.11.2011
  XV/88/2011 15.11.2011 -w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
 • załączniki do uchwały XV/88/2011 15.11.2011
  XV/87/2011 15.11.2011 -w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie miasta i gminy  XV/86/2011 15.11.2011 -w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności  XV/85/2011 15.11.2011 -w sprawie wysokości opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności  XV/84/2011 15.11.2011 -w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • załączniki do uchwały XV/84/2011 15.11.2011
  XV/83/2011 15.11.2011 -w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
  XIV/82/2011 24.10.2011 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011.


 • załączniki do uchwały XIV/82/2011 24.10.2011
  XIV/81/2011 24.10.2011 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu i upoważnienia Burmistrza do podpisania umowy w tej sprawie.

  XIV/80/2011 24.10.2011 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024.


 • załączniki do uchwały XIV/80/2011 24.10.2011
  XIV/79/2011 24.10.2011 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011.


 • załączniki do uchwały XIV/79/2011 24.10.2011
  XIV/78/2011 24.10.2011 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej i trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji w związku z usuwaniem pokryć dachowych zawierających wyroby azbestowe z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Miasta i Gminy Debrzno oraz sposobu jej rozliczenia  XIV/77/2011 24.10.2011 - w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Debrzno.  XIV/76/2011 24.10.2011 - w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego Gminy


  załączniki do uchwały XIV/76/2011 24.10.2011  XIV/75/2011 24.10.2011 - w sprawie oddania w dzierżawę lokalu niemieszkalnego.  XIV/74/2011 24.10.2011 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Człuchowie i Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Człuchowi.
  XIII/73/2011 12.10.2011 - w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Debrzno kluczem do sukcesu edukacyjnego".  XII/72/2011 02.09.2011 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011.


 • załącznik do uchwały XII/72/2011 02.09.2011  XII/71/2011 02.09.2011 - w sprawie stanowiska Rady o realizacji na terenie Gminy Debrzno zadań należących do powiatu człuchowskieg

  XI/70/2011 08.08.2011 - w sprawie oddania w dzierżawę lokalu niemieszkalnego.

  XI/69/2011 08.08.2011 - w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.  XI/68/2011 08.08.2011 - w sprawie zmiany uchwały Nr LI/305/2002 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany w podziale na obwody glosowania, utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów.


  załącznik do uchwały XI/68/2011 08.08.201  XI/67/2011 08.08.2011 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu Miejskim w Debrznie.


  załącznik do uchwały XI/67/2011 08.08.201  XI/66/2011 08.08.2011 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024.


  załączniki do uchwały XI/66/2011 08.08.201  XI/65/2011 08.08.2011 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011.


  załączniki do uchwały XI/65/2011 08.08.201  X/64/2011 08.07.2011 -w sprawie powołania doraźnej komisji i ustalenia składu osobowego.  X/63/2011 08.07.2011 -w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu Miejskim w Debrznie.  X/61/2011 08.07.2011 -w sprawie zmiany uchwały nr VIII/48/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Debrznie.  X/60/2011 08.07.2011 -w sprawie nadania nazwy skwerowi w Debrznie i wzniesienia pomnika.  IX/59/2011 30.06.2011 -w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024.


  załączniki do uchwały IX/59/2011 30.06.2011  IX/58/2011 30.06.2011 -w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011.


  załączniki do uchwały IX/58/2011 30.06.2011  IX/56/2011 30.06.2011 -w sprawie odebrania z wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie nieruchomości zabudowanych, składających się z budynku, i gruntów działek, położonych w Debrznie oddanych w użyczenie i na wyposażenie zakładu.  IX/55/2011 30.06.2011 -w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wpłaty środków pieniężnych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji


  załączniki do uchwały IX/55/2011 30.06.2011  IX/54/2011 30.06.2011 -w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.  IX/53/2011 30.06.2011 -w sprawie absolutorium dla BurmistrzaMiasta i Gminy Debrzno za 2010 rok.  IX/52/2011 30.06.2011 -w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za rok 2010.

  VIII/51/2011 09.06.2011 -w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011.


  załączniki do uchwały VIII/51/2011 09.06.2011  VIII/50/2011 09.06.2011 - w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Debrzno na rok 2012 środków na wykonanie zadania inwestycyjnego z Programu „Moje Boisko - Orlik 2012" obejmującego budowę kompleksu sportowo- rekreacyjnego.

  VIII/49/2011 09.06.2011 - w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2011 na terenie Miasta i Gminy Debrzno.

  VIII/48/2011 09.06.2011 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Debrznie.


  załączniki do uchwały VIII/48/2011 09.06.2011  VIII/47/2011 09.06.2011 - w sprawie zatwierdzenia Planu działania Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie na 2011 rok.


  załączniki do uchwały VIII/47/2011 09.06.2011  VIII/46/2011 09.06.2011 - w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.


  załączniki do uchwały VIII/46/2011 09.06.2011  VIII/45/2011 09.06.2011 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bez przetargowym.

  VIII/44/2011 09.06.2011 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bez przetargowym.

  VIII/43/2011 09.06.2011 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bez przetargowym.

  VII/42/2011 18.04.2011 - w sprawie rocznego programu współpracy na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


  załączniki do uchwały VII/42/2011 18.04.2011  VII/41/2011 18.04.2011 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024


  załączniki do uchwały VII/41/2011 18.04.2011  VII/40/2011 18.04.2011 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011.


  załączniki do uchwały VII/40/2011 18.04.2011  VI/39/2011 31.03.2011 -w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


  załączniki do uchwały VI/39/2011 31.03.2011  VI/38/2011 31.03.2011 -w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata.


  załączniki do uchwały VI/38/2011 31.03.2011  VI/37/2011 31.03.2011 -w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011.


  załączniki do uchwały VI/37/2011 31.03.2011  VI/36/2011 31.03.2011 -w sprawie przekazania Sołectwu Drozdowo mienia komunalnego do korzystania.  VI/35/2011 31.03.2011 -w sprawie wyposażenia w majątek zakładu budżetowego gminy.


  załączniki do uchwały VI/35/2011 31.03.2011  VI/34/2011 31.03.2011 -w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie


  załączniki do uchwały VI/34/2011 31.03.2011  VI/33/2011 31.03.2011 -w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływanie i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Debrznie.


  załączniki do uchwały VI/33/2011 31.03.2011  V/32/2011 10.03.2011 - rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Debrzno na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.  V/31/2011 10.03.2011 - określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


  załączniki do uchwały V/31/2011 10.03.2011  V/30/2011 10.03.2011 - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024.


  załączniki do uchwały V/30/2011 10.03.2011  V/29/2011 10.03.2011 - wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011.


  załączniki do uchwały V/29/2011 10.03.2011  IV/28/2011 27.01.2011 - zmiany Planu Odnowy Miejscowości Słupia na lata 2009-2016


  załącznik do uchwały IV/28/2010 27.01.2011  IV/27/2011 27.01.2011 - zmiany Planu Odnowy Miejscowości Rozwory na lata 2009-2016


 • załącznik do uchwały IV/27/2010 27.01.2011  IV/26/2011 27.01.2011 - zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2023


 • załącznik do uchwały IV/26/2010 27.01.2011  IV/25/2011 27.01.2011 - wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011.


 • załącznik do uchwały IV/25/2010 27.01.2011  IV/24/2011 27.01.2011 - zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Debrznie


 • załącznik do uchwały IV/24/2010 27.01.2011  IV/23/2011 27.01.2011 - oddania w dzierżawę lokalu niemieszkalnego.


 • załącznik do uchwały IV/23/2010 27.01.2011  IV/22/2011 27.01.2011 - określenia szczególowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


 • załącznik do uchwały IV/22/2010 27.01.2011  IV/21/2011 27.01.2011 - zmiany załączników Nr 1 i 2 do uchwały Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 25 listopada 2005r. Nr XLII/262/2005 w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny  IV/20/2011 27.01.2011 - zmiany uchwały Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 października 2010r. Nr LXVIII/342/2010 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości  IV/19/2011 27.01.2011 - sposobu poboru podatków i opłat na terenie miasta i gminy, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa  IV/18/2011 27.01.2011 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno  IV/17/2011 27.01.2011 - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.


 • załącznik do uchwały IV/17/2010 27.01.2011  IV/16/2011 27.01.2011 - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.


 • załącznik do uchwały IV/16/2010 27.01.2011  III/15/2011 13.01.2011 - rozpoznania skargi "..." na działania Komendanta Straży Miejskiej w Debrznie
  II/14/2010 29.12.2010 - ustalenia zakresu i zasad udzielania dotacji przedmiotowej.  II/13/2010 29.12.2010 - ustalenia wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego


 • załącznik do uchwały II/13/2010 29.12.2010  II/12/2010 29.12.2010 - wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2010.


 • załączniki do uchwały II/12/2010 29.12.2010  II/11/2010 29.12.2010 - wynagrodzenia Burmistrza.  II/10/2010 29.12.2010 - uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2011.


 • załącznik nr 1 do uchwały II/10/2010 29.12.2010
 • załącznik nr 2 do uchwały II/10/2010 29.12.2010
 • załącznik nr 3 do uchwały II/10/2010 29.12.2010
 • załącznik nr 4 do uchwały II/10/2010 29.12.2010
 • załącznik nr 5 do uchwały II/10/2010 29.12.2010
 • załącznik nr 6 do uchwały II/10/2010 29.12.2010
 • załącznik nr 7 do uchwały II/10/2010 29.12.2010
 • załącznik nr 8 do uchwały II/10/2010 29.12.2010
 • załącznik nr 9 do uchwały II/10/2010 29.12.2010
 • załącznik nr 10 do uchwały II/10/2010 29.12.2010
 • załącznik nr 11 do uchwały II/10/2010 29.12.2010
 • załącznik nr 12 do uchwały II/10/2010 29.12.2010
 • załącznik nr 13 do uchwały II/10/2010 29.12.2010
 • załącznik nr 14 do uchwały II/10/2010 29.12.2010
 • załącznik nr 15 do uchwały II/10/2010 29.12.2010
 • załącznik nr 16 do uchwały II/10/2010 29.12.2010
 • załącznik nr 17 do uchwały II/10/2010 29.12.2010  II/9/2010 29.12.2010 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2023.


 • załącznik do uchwały II/9/2010 29.12.2010
  I/8/2010 01.12.2010 - w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Społecznej.

  I/7/2010 01.12.2010 - w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska.

  I/6/2010 01.12.2010 - w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych.

  I/5/2010 01.12.2010 - w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

  I/4/2010 01.12.2010 - w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji rady.

  I/3/2010 01.12.2010 - w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej.

  I/2/2010 01.12.2010 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Debrznie.

  I/1/2010 01.12.2010 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Debrznie.
  Uchwały kadencja 2006-2010
  Uchwały kadencja 2002-2006

  Wersja do druku


  Liczba odsłon:  12137

  Treść wytworzył(a): Rada Miejska w Debrznie, 0000-00-00 00:00:00

  Treść wprowadził(a):  Mirosław Gałęza, 2014-11-25 08:31:26

  Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2014-11-25 08:30:18