Liczba odwiedzin: 1443104


STRONA GŁÓWNA WWW.BIP.GOV.PL
Strona główna

MENU PODMIOTOWE

Organy

Rada Miejska
Przewodniczący Rady Miejskiej
Burmistrz Miasta i Gminy
Urząd Miasta i Gminy

Jednostki organizacyjne

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Straż Miejska
Szkoły i Przedszkola
Zak.Gospodarki Komunalnej i Mieszk.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Jednostki pomocnicze

Sołectwa i Osiedla
Sołtysi i Przewodniczący Zarządu

MENU PRZEDMIOTOWE

Sprawy w Urzędzie
Prawo Miejscowe
Statut Miasta i Gminy
Zarządzenia Burmistrza
Komunikaty i ogłoszenia
Wybory i referenda
Oświadczenia majątkowe
Wzory wniosków i formularzy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje nie udostępnione w BIP
Współpraca z organizacjami
Nabór na ławników
Rejestry i archiwa

Gospodarka i finanse

Przetargi i konkursy
Strategie i Plany
Oferta inwestycyjna
Podatki i opłaty
Budżet Miasta i Gminy
Sprawozdania z budżetu
Majątek gminy
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Kontrole

Instrukcja
Redakcja biuletynu
Rejestr zmian
naglowek debrzno bip


Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie


Uchwały kadencja 2010-2014
Uchwały kadencja 2006-2010
Uchwały kadencja 2002-2006
29.XI.2015 30.03.2015 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Główna przed upływem kadencji.


28.XI.2015 30.03.2015 w sprawie współfinansowania zadania pn.„Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczyni w Debrznie"


27.XI.2015 30.03.2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024


26.XI.2015 30.03.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.


25.XI.2015 30.03.2015 w sprawie oddania w dzierżawę lokalu niemieszkalnego.


24.XI.2015 30.03.2015 o zmianie uchwały Nr XVI/95/2011Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Inkubator Przedsiębiorczości w Cierzniach” i nadania jej statutu


23.XI.2015 30.03.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


22.XI.2015 30.03.2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


21.XI.2015 30.03.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek”


20.XI.2015 30.03.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie


19.XI.2015 30.03.2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


18.XI.2015 30.03.2015 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Debrzno na rok 2015


17.XI.2015 30.03.2015 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.


16.XI.2015 30.03.2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.


15.XI.2015 30.03.2015 w sprawie powołania doraźnej komisji do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w krajach UE


14.XI.2015 30.03.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w Debrznie


13.XI.2015 30.03.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w Debrznie


12.XI.2015 30.03.2015 w sprawie nadania nazwy placu w Debrznie


11.XI.2015 30.03.2015 w sprawie nadania nazwy placu w Debrznie


10.X.2015 17.03.2015 o zmianie uchwały Nr 59.XLVII.2013 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie poboru podatków i opłat na terenie miasta i gminy Debrzno.


9.X.2015 17.03.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.


8.IX.2015 17.02.2015w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.


7.VIII.2015 29.01.2015w sprawie rozpoznania skargi.


6.VIII.2015 29.01.2015w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015.


5.VIII.2015 29.01.2015w sprawie przekazania w 2015 r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Debrznie.


4.VIII.2015 29.01.2015w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy.


3.VIII.2015 29.01.2015w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym.


2.VIII.2015 29.01.2015 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno
na 2015 rok.1.VIII.2015 29.01.2015 w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-202482.VII.2014 30.12.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.


81.VII.2014 30.12.2014 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno, które w roku 2014 nie wygasają z upływem roku budżetowego


80.VII.2014 30.12.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.


79.VII.2014 30.12.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu i upoważnienia Burmistrza do podpisania porozumienia w tej sprawie


78.V.2014 18.12.2014 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Społecznej.


77.V.2014 18.12.2014 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.


76.V.2014 18.12.2014 w sprawie zmiany oznaczenia uchwał Rady Miejskiej w Debrznie


10.IV.2014 -(75.IV.2014) 10.12.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024.


9.IV.2014 -(74.IV.2014) 8.12.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014.


8.III.2014 -(73.III.2014) 8.12.2014 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska.


7.III.2014 -(72.III.2014) 8.12.2014 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Społecznej.


6.III.2014 -(71.III.2014) 8.12.2014 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych.


5.III.2014 -(70.III.2014) 8.12.2014 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


4.III.2014 -(69.III.2014) 8.12.2014 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji rady.


3.III.2014 -(68.III.2014) 8.12.2014 w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej.


2.I.2014 -(67.I.2014) 28.11.2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Debrznie.


1.I.2014-(66.I.2014) 28.11.2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Debrznie.
Uchwały kadencja 2010-2014
Uchwały kadencja 2006-2010
Uchwały kadencja 2002-2006

Wersja do druku


Liczba odsłon:  13515

Treść wytworzył(a): Rada Miejska w Debrznie, 0000-00-00 00:00:00

Treść wprowadził(a):  Mirosław Gałęza, 2015-04-10 10:33:15

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2015-04-09 08:57:15