Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Sesje Rady Miejskiej
Informacje o terminach i proponowanym porządku Sesji

Nagrania z Sesji Rady MIejskiej

Transmisja z obrad Rady Miejskiej w Debrznie na stronie debrzno.pl


 


VII sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
06 lutego 2019 r. o godz. 10:00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■    wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■    przyjęcie projektu porządku obrad,
■    przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
3.  Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.   Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i bieżącej działalności.
6.   Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.
7.   Podjęcie uchwał:
a)  02.VII.2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
b)  03.VII.2019 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
c)   04.VII.2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
d)  05.VII.2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz gminy Debrzno.
8.   Oświadczenia.
9.   Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.Zakończenie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


VI sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
10 stycznia 2019 r. o godz. 13:30
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
3.   Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.
4.   Podjęcie uchwały  :
•    01.VI.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie    Gminy Debrzno na 2019 rok.
5. Komunikaty.
6. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Zakończenie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


V sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
28 grudnia 2018 r. o godz. 13:00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie; przywitanie radnych, stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
3.   Przedstawienie wniosku o zwołanie ( nadzwyczajnej ) sesji Rady Miejskiej w Debrznie.
4.   Podjęcie uchwał   :
•     98.V.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie   Miasta i Gminy Debrzno;
•     99.V.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej   Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.
5.  Komunikaty.
6.  Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Zakończenie obrad V sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


IV sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
18 grudnia 2018 r. o godz. 10:00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących  jednostek pomocniczych Gminy i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3.   Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.   Informacja  Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień  Rady  i  bieżącej działalności.
6.   Informacja o zgłoszonych interpelacjach  i zapytaniach radnych oraz sposobie ich realizacji.
7.   Opinia  Regionalnej   Izby  Obrachunkowej  o  projekcie  uchwały  w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2019-2032.
8.   Podjęcie uchwały Nr 85.IV.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno.
9.   Przedstawienie przez Burmistrza opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
10.Uchwalenie budżetu na 2019 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) opinia i wnioski Komisji Finansów Publicznych,
c) stanowisko Burmistrza wobec wniosków Komisji Finansów Publicznych.
d) głosowanie nad wnioskami Komisji Finansów Publicznych,
e)  głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr 86.IV.2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2019 rok.
11 .Podjęcie uchwały  :
•    87.IV.2018 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania   zasobem mieszkaniowym Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania lokali.
12.Oświadczenia.
13. Komunikaty.
14.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
15.Zakończenie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


III sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
11 grudnia 2018 r. o godz. 10:00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia :
1.   Otwarcie     obrad;     przywitanie     radnych,     przewodniczących     jednostek pomocniczych    Gminy    i    zaproszonych    gości;    stwierdzenie    quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad,
■   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.   Przedstawienie wniosków z przedsesyjnych posiedzeń Stałych Komisji Rady.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.   Informacja Burmistrza z wykonania uchwał, postanowień Rady i  bieżącej działalności.
6.   Informacja o zgłoszonych interpelacjach  i zapytaniach radnych  oraz sposobie ich realizacji.
7.   Podjęcie uchwał:
•     80.III.2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok;
•     81.III.2018  w sprawie     rocznego programu współpracy na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
•     82.III.2018 w sprawie    przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok.
•     83.III.2018   w   sprawie      określenia   wzoru   formularzy   na   podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny;
•     84.III.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok.
8.   Oświadczenia.
9.   Komunikaty.
10.Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
11.Zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej w Debrznie.


II sesja Rady Miejskiej w Debrznie,
22 listopada 2018 r. o godz. 11:00
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie ul. Traugutta 2.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.   Otwarcie obrad; przywitanie radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy
i zaproszonych gości; stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
2.   Czynności organizacyjne :
■   wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
■   przyjęcie projektu porządku obrad.
3.   Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej .
4.   Powołanie składu Komisji Rewizyjnej.
5.   Powołanie składu Komisji Skarg. Wniosków i Petycji.
6.   Wybór członków Stałych Komisji Rady.
7.   Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej w Debrznie.

 


POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 9 listopada 2018 r.sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin. rad powiatów objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Słupsku III

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:33
Treść wprowadził(a): Król Anna, 2019-02-14 15:43:04
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-02-14 12:09:24