Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Debrznie


Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie

kadencja 2018- 2023

01.VI.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2019 rok99.V.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.


98.V.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok


97.IV.2018 w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie.


96.IV.2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Debrzno


95.IV.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.


94.IV.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.


93.IV.2018 w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.


92.IV.2018 w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie


91.IV.2018 zmieniająca uchwałę Nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Inkubator Przedsiębiorczości w Cierzniach i nadania jej statutu


90.IV.2018 o zmianie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji


89.IV.2018 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Debrzno oraz zasad wynajmowania loka


88.IV.2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2019 rok


87.IV.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018-2032.


86.III.2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Debrzno


85.III.2018 w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Debrzna


84.III.2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok


83.III.2018 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego


82.III.2018 w sprawie: przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok


81.III.2018 w sprawie rocznego programu współpracy na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


80.III.2018 w sprawie:Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.


79.II.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady


78.II.2018 w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


77.II.2018 w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej.


76.II.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Debrznie.


75.I.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Debrznie.


Uchwały kadencja 2014-2018
Uchwały kadencja 2010-2014
Uchwały kadencja 2006-2010
Uchwały kadencja 2002-2006

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:54
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2019-01-22 13:44:49
Treść wytworzył(a): Rada Miejska w Debrznie, [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-01-22 13:24:48