Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Debrzno


Budżet na rok 2018

Budżet Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok przyjęty uchwałą 97.LXII.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. z załącznikami
 

spis treści:
uchwała - str 1
załącznik nr 1 - str 16 -
Dochody w układzie działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe na 2018 rok
załącznik nr 2 - str 23 - Dochody budżetu Miasta i Gminy Debrzno według źródeł na 2018 rok
załącznik nr 3 - str 25 - Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe na 2018 r.
załącznik nr 3a - str 44 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
załącznik nr 4 - str 45 - Wydatki majątkowe - plan zadań inwestycyjnych na 2018 rok
załącznik nr 5- str 48 - Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok
załącznik nr 6- str 49 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
załącznik nr 7- str 50 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
załącznik nr 8- str 52 - Dochody i wydatki gminnej komisji alkoholowych i przeciwdziałania rozwiązywania problemów narkomanii na 2018 rok
załącznik nr 9- str 53 - Dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok
załącznik nr 10- str 54 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok 
załącznik nr 11- str 55  -
Wykazdotacji podmiotowychdlainstytucjikulturyna2018rok
załącznik nr 12- str 56 - Dotacje celowe na zadania wIasne Gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do Sektora finansow publicznych na 2018rok
załącznik nr 13- str 57 -
Dotacje ceIowe na zadania wlasne Gminy reaIizowane przez podmioty niezaliczanc do sektora fnansow publicznych na 2018rok
załącznik nr 14- str 58 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2018 rok
załącznik nr 15- str 59 - WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKLADU BUDZETOWEGO na 2018rok
załącznik nr 16- str 60 -
Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowaych zakładów budżetowych na 2018 rok
załącznik nr 17- str 61 - Wydatki na realizację zadań w ramach funduszu soleckiego na 2018 rok
załącznik nr 18 - str 62 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok
załącznik nr 19 - str 64 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2018 rok
załącznik nr 20 - str 65 - Dochody Miasta i Gminy Debrzno związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2018 rok
załącznik nr 21 - str 66 - Prognozowany plan obrotu nieruchomościami na 2018 rok

 


UCHWAŁA Nr 023/g315/D/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gbańsku z dnia 17 stycznia 2018 r.w sprawie opinii o:
• możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Debrznie na 2018 rok,
• prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Debrzno na lata: 2018 -2032 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.


Uchwała nr 125/g315/P/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Miasto i Gmina Debrzno na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała nr 124/g315/F/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Miasto i Gmina Debrzno na lata 2018-2032

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:14
Treść wprowadził(a): Gibczyński Paweł, 2018-09-27 12:07:57
Treść wytworzył(a): RadMiejska, [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-09-27 12:06:27


UPRZEJMIE INFORMUJEMY: ŻE W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2018 ROKU (WIGILIA) URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE BĘDZIE NIECZYNNY
ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY