Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Debrzno


Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Osoba prowadząca:


inspektor ds. Gospodarki Komunalnej mgr Sandra Krampikowska.
pokój nr 30 II piętro
tel. 059 83 35 366 wew.33
e-mail: smieci@debrzno.pl

 


*Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
*Zgłoszenie do ewidencji zbiorników

 Instrukcja segregacji odpadów komunalnych.
   * Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) GrzymisławAktualny harmonogram wywozu odpadów:
 

* Grafik odbioru odpadów z terenu MIASTA na rok 2017
* Grafik odbioru odpadów z terenu GMINY na rok 2017
* Grafik odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu Miasta i Gminy na rok 2017

 


* Grafik odbioru odpadów z terenu MIASTA na rok 2016
* Grafik odbioru odpadów z terenu GMINY na rok 2016
* Grafik odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu Miasta i Gminy na rok 2016


* Grafik odbioru odpadów z terenu MIASTA na rok 2015.
* Grafik odbioru odpadów z terenu GMINY na rok 2015.
* Grafik odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu Miasta i Gminy na rok 2015.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi (10.09.2016).pdf
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi (10.09.2016).doc


*Informacja - odpady wielkogabarytowe
* Wykaz aptek na terenie Miasta Debrzno, w których prowadzona jest zbiórka przeterminowanych lekarstw


Firma wywożąca odpady
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru
Obowiązki właściciela nieruchomości
Informacja o płatnościach.
** ulotka informacyjna


Roczna analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Debrzno za 2016 rok.
Roczna analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Debrzno za 2015 rok.
Roczna analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Debrzno za 2014 rok.
Zmiana do rocznej analizy stanu gosp. odpadami komunalnymi za 2014 rok.

Osiągnięte poziomy recyklingu za rok 2014.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2013
Osiągnięte poziomy recyklingu za rok 2013.
Osiągnięte poziomy recyklingu uzyskane przez Przedsiębiorstwo I.
Osiągnięte poziomy recyklingu uzyskane przez Przedsiębiorstwo II.

Informacja - „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze"

Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze


Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno

Zarządzenie Nr 35.839.2014 Burmistrza MiG Debrzno dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie „Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" z załącznikiem


Uchwały Rady miejskiej w Debrznie


32.LVII.2014 05.06.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 41.XLIV.2013 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Załącznika do uchwały Nr 70.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Debrzno


20.LV.2014 31.03.2014 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 71.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik


19.LV.2014 31.03.2014 w sprawie poboru opłaty za odpady komunalne na rerenie miasta i gminy przez poborcę


60.XLVII.2013 24.10.2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 72.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


43.XLIV.2013 26.09.2013 sposobu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa.


41.XLIV.2013 26.09.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do Załącznika do uchwały Nr 70.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Debrzno.


22.XXXVIII.2013 29.04.2013 w sprawie określenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


21.XXXVIII.2013 29.04.2013 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


19.XXXVIII.2013 29.04.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do Załącznika do uchwały Nr 70.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Debrzno


75.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


74.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


73.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Debrzno oraz określenia wykazu dokumentów


72.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


71.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik.


70.XXXII.2012 20.12.2012-w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Debrzno.


 


-- Dane archiwalne --

 

 

 

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:6449
Treść wprowadził(a): Gałęza Mirosław, 2017-06-12 15:02:33
Treść wytworzył(a): Sandra Krampikowska, 2015-05-12 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-06-12 14:49:08